УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

                ПЪРВО ДА ПОЗДРАВИМ  НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД  ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,, ЖИВКО ЖИВКОВ И ДА МУ ПОЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА НОВОТО ПОПРИЩЕ.ВЧЕРА ,15.02.2017ГОД .УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА  ДЪРЖАВЕН ФОНД ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,,ИЗБРА  ДОСЕГАШНИЯТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ФОНДА С РЕСОР ,,ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ,, И ,,ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,,Г-Н ЖИВКОВ ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР С КОЕТО СЕ ПОЛУЧИ НОРМАЛНА ПРИЕМСТВЕНОСТ КАКТО ПОИСКАХА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СРЕЩАТА  ИМ С ПРЕМИЕРА ГЕРДЖИКОВ.

                В първото си интервю като изпълнителен директор на ДФЗ  на 16-ти февруари, Живков заяви,че плащанията за необлагодетелстваните райони ще се прехвърли за месец март.Така дългоочакваните компесаторни плащания по подмерки 13.1 и 13.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 отиват в месец март вместо края на февруари както беше обявено в индикативния график на М З Х .Едва на 20.02.2017 ДФЗ ще бъде готов и с новия индикативен график за Директните плащания на 2016год .Очакваме и промяна на графиците за отваряне на мерките за прием за 2017год.    

                 На 15-ти февруари т.е.вчера, изтече срокът за регистрация на правното основание за владеене и ползване на земеделските земи.В този срок излязоха на сайта на ДФЗ ,макар и със закъснение, РАЗЯСНЕНИЯ на МЗХ за изискванията при подаване на заявления за Директни плащания на площ за кампания 2017год.

                 РАЗЯСНЕНИЯТА  ВКЛЮЧВАТ:

                1.Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявлението за Директни плащания 2017?

                Подаването на заявлението ще започне от 1-ви март и продължава до 15-ти май,като посочването на земеделските площи може да се извърши в общинската служба по земеделие по един от следните начини:

                -По местонахождение на земеделския имот;

                -По постоянен адрес на физическите лица :

                -По адрес на управление на кандидата,фирмата или ЕТ

                 Във вече подаденото заявление до 15-ти май,може да се правят корекции до 31май вкл.

                 След 15 май,в продължение на 25 календарни дни,кандидатите могат да подават заявления за подпомагане като за всеки просрочен ден се намалява одобрената субсидия с 1%

                 2.Кой може да подаде заявление за подпомагане?

                За да подаде заявление земеделският стопанин следва:

               -Да е регистриран земеделски стопанин;

               -Да е действително ползвател на площите или обекта който ще посочи за ползване :

               -Да стопанисва площите чрез подходяща агротехническа обработка,съобразена с начина на трайно ползване:

               -Към датата  на Заявяването за подпомагане площите трябва да са приведени в състояние съгласно Наредба 2.:

               -Да са регистрирали правното основание за ползване на земята до 15-ти февруари

              .Регистрацията като земеделски стопани се извършва от Областните дирекции ,,Земеделие,,по постоянен адрес на физическото лице,ЕТ или адреса на управление на фирмата въз основа на анкетни карти и формуляри заверени от Общинската служба по земеделие по местонахождение на земеделския имот.

                       .следва….

гр.София                     От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

16.02.2017


  УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  ПАРТНЬОРИ,

Ч Е С Т И Т   П Р А З Н И К !

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  ФЕВРУАРИ  Е НАЙ- ВЕСЕЛИЯ И

 ЩАСТЛИВ ПРАЗНИК,НАРИЧАН ОТ НЯКОИ ,,ДЕН НА

   ВЛЮБЕНИТЕ,, ОТ ДРУГИ ,,ТРИФОН ЗАРЕЗАН,,

                                                 ДА ЛИ ПРАЗНУВАМЕ С ВЛЮБЕНИТЕ

            ИЛИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

                                                        И ЦЕНИТЕЛИТЕ НА ВИНОТО

ВАЖНОТО  Е  ДА  НИ  Е  П Р А З Н И Ч Н О !

                   ЖЕЛАЕМ ВИ МНОГО ЗДРАВЕ,

                                       ТО ВИНАГИ Е НУЖНО !

                    ЖЕЛАЕМ ВИ МНОГО ЩАСТИЕ,

                                      ТО НИКОГА НЕ СТИГА !

                             И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЛЮБОВ И ВИНО

                                           СА САМО ЗА ЦЕНИТЕЛИ !

                   ГР.СОФИЯ

                    14.02.2017                               КЛЪСТЕРЕН  СЪВЕТ НА ТК КОПРИНА


                                      УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

                                    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ- ЧЛЕНОВЕ НА ТК КОПРИНА,

                 ОЩЕ  НЕПОЛУЧИЛИ  СУБСИДИИТЕ ЗА  2016ГОДИНА, ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОБЪРЗАМЕ С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА  ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017ГОДИНА. ДА,ВСЕ ОЩЕ ИМА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ПЪРВИТЕ 19,60ЛЕВА/ДКА  СУБСИДИИ 2016,А 100 % НЕ СА ПОЛУЧИЛИ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО  ПЛАЩАНЕ,КОЕТО Е ДОБАВКА КЪМ ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2016.НО ТЕЧЕ  И СРОК ЗА СУБСИДИИ   2017 И ТОВА Е 15-ТИ ФЕВРУАРИ,КОГАТО ВСЕКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ .КАНДИДАТСТВАЩ  ПО СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В СЛУЖБАТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ИМОТ.ПЛОЩИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО КАМПАНИЯ 2017 ЩЕ СЕ ЗАЯВЯВАТ САМО АКО ИМА РЕГИСТРИРАНО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.

Кои са документите които трябва да регистрираме за да докажем правното основание за ползване на земеделските площи?

                 -решение за възстановяване на  собственост или нотариален акт;

                -договор за наем или аренда,споразумение по чл.37″а“ от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.Правното основание е и разрешителното за паша.

В  д.в. 13/07.02.2017год. са обнародвани измененията и допълненията в ЗСПЗЗ с които се дава възможност за създаване на масиви за ползване на пасища,мери и ливади,а така също за трайни насаждения.Обръщаме Ви внимание,че и тук има срокове:

               -28 февруари 2017год. е срокът за регистрация на заявление за участие в споразуменията за ползване на пасища мери и ливади.Споразуменията се одобряват до 30 април 2017год

               .-до 20-ти февруари 2017год.се подава декларация и заявление за създаване на масиви за трайни насаждения.Тук срокът за сключване на споразумение по чл.37″в“.ал.2 и разпределение за ползване на масивите в землището,се издават до 5-ти април 2017гпд.Заповедта се обявява до 10-ти април 2017год.

                -Земеделските имоти,държавна и общинска собственост може да се регистрират  до 9 юн 2017год.,ако е започнала процедурата за ползване преди 15.02.2017год.

                 Обещахме да анализираме двугодишния доклад на министър Танева, а се сблъскахме много бързо с неудачите и грешките им.В Министерството на земеделието и храните ври и кипи,всички браншове     искат срещи с новото ръководство за помощ,защото секторите загиват.И грешките и лъжите на ДФЗ и министър Танева излязоха.От 925 проекти по мярката за общините оценени от ДФЗ, има подадени 200жалби, които в момента спешно се разглеждат от нова комисия оценители.Това накара зам.министър доц.д р Светла Янчева да свика днес среща между екипа на Дирекция ,,Развитие на селските райони,, и ДФЗ  начело със замдиректор Атидже Вели ,за да обсъдят актуални въпроси и синхронизиране работата на двете ведомства,,

                      ,,Най- важно е да има обективни правила и прозрачни процедури, за да няма съмнения и напрежение сред хората и плащанията към земеделските производители да се извършват стриктно  и в срок,за да започне спокойно активният селскостопански сезон 2017год.“-заяви на срещата доц.Янчева.

                      Нека Ви запознаем и с добра новина, която дойде от Икономическия форум за България открит в Германия по време на официалното посещение  на българския президент г н  Радев.Министрите на икономиката на Република България и Федерална Република Германия са постигнали съгласие да работят за по тясно сътрудничество  между малкия и средния бизнес и между ,,стартъп ,,общностите на двете страни.За сведение в първото си интервю министър Седларски говори за бъдещето на икономиката ни и бързото развитие на новосъздавани фирми т.н.стартъп.Българкият министър е успял да убеди ръководството на Асоциацията на германските стартъпове и Федералната асоциация на малкия и среден бизнес да започнат стъпки за Меморандум за сътрудничество с българските си колеги.За първи път ние заговорихме за гръбнака на немската икономика в нашия сайт,а именно малкия и средния бизнес след като се върнахме от текстилното изложение в Мюнхен.В Германия Асоциацията на малкия и средния бизнес  е н ай голямата доброволна организация с над 50 000 малки и средни предприятия и със свои представителства в над 27 страни по света.За радост на малкия бизнес в България ,вчера ръководството на Федералната асоциация е декларирала желание да открие нейно представителство в страната ни и нейни членове да участват в бизнес форума в София през месец април.Днес  Президентът Радев ,на своята страница,написа ,че ни чака голям бизнес форум през април 2017   s международна конференция WEBH FESTIVAL 2017.

              УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             УВАЖАВАМЕ МНЕНИЯТА И ВЪПРОСИТЕ КОИТО ЗАДАВАТЕ  Н А САЙТА  НИ.

ОЧАКВАЙТЕ ОТГОВОРИТЕ НА ЕКИПА НИ.

гр.София

08.02.2017


 

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК  ЛОЗАРИ !

ДНЕС,В ДЕНЯ НА  СВЕТИ ТРИФОН ПОЖЕЛАВАМЕ

Н А   ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ  И ЦЕНИТЕЛИ

НА ВИНОТО, ЗДРАВЕ,БОГАТА РЕКОЛТА И БЕРЕКЕТ !

                    ОТ КРАЙ ВРЕМЕ НАШИТЕ ПРЕДЦИ СА ПОЧИТАЛИ СВЕТИ ТРИФОН,КОЙТО В

НАРОДНИЯ КАЛЕНДАР СЕ СЧИТА ЗА ПАЗАЧ НА ЛОЗЯТА.ТОВА Е ЕДИН ОТ НАЙ ХУБАВИТЕ И

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ,СИМВОЛ НА НОВАТА  РЕКОЛТА И ПЛОДОРОДИЕТО.НЕ СЛУЧАЙНО НА

ТОЗИ ДЕН СЕ ЗАРЯЗВАТ ЛОЗИЧКИТЕ,СТОПАНИТЕ  ГИ ПОЛИВАТ С МЛАДО ЧЕРВЕНО ВИНО,

ЗА ДА ПОДГОТВЯТ ПРИРОДАТ  ЗА ПРОБУЖДАНЕТО ОТ ЗИМНИЯ СЪН ,ЗА ДА РОДИ ЛОЗЕТО

ТАЗИ ГОДИНА  ПОВЕЧЕ ГРОЗДЕ,ПО ЗАХАРНО !

                    ДНЕС,В ДЕНЯ НА  ЛОЗАТА,ЕКИПЪТ НА       ,,ТЕКСТИЛЕН  КЛЪСТЕР КОПРИНА,, 

ПОЗДРАВЯВА  ЛЮБИТЕЛИТЕ И ЦЕНИТЕЛИТЕ НА ВИНОТО КОИТО ПОЧИТАТ БОГЪТ

ДИОНИСИИ- БОГЪТ НА ПЛОДОРОДИЕТО,ВЕСЕЛИЕТО И ВИНОТО. ВЯРВАМЕ,ЧЕ ДОКАТО Е

ЖИВ ДУХЪТ НА ДИОИСИИ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ И ДОКАТО БЪЛГАРИТЕ ПАЗЯТ ОБРЕДНОСТТА

НА ПРАЗНИКА

                  БЪЛГАРИЯ  ЩЕ  Я ИМА !

                  НА  ЗДРАВЕ !

                                             КЛЪСТЪРЕН СЪВЕТ НА  Т К КОПРИНА


УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

 ПРИЗНАВАМЕ,ЧЕ ТОЗИ МАТЕРИАЛ БЕШЕ ПОДГОТВЯН МИНАЛАТА СЕДМИЦА

И ПОСВЕТЕН НА  ,,ОТЧЕТ  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО  09.2014-01.2017″ В БЪЛГАРИЯ,

КАЧЕН НА САЙТА НА МЗХ В  ПОСЛЕДНИЯ РАБОТЕН ДЕН НА  КАБИНЕТА  НА

 МИНИСТЪР  ТАНЕВА.ЩЕ МУ ОБЪРНЕМ ПОДОБАВАЩО ВНИМАНИЕ ,ЗАЩОТО

ЦЕЛИ ДВЕ ГОДИНИ СЕ ОТНАСЯХМЕ С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА,ОЧАКВАХМЕ

СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА  ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ,А НЕ ДЕЛЕНЕ НА НАШИ И ВАШИ!

                     Но най- напред  да поздравим новият ни министър проф.Христо Бозуков за смелостта да стане служебен ръководител на мегаведомството с над триста браншови организации,с много скрити проблеми,с недадени  300 000 000 лева директни плащания на 11800 земеделски производители/ една трета от правоимащите/ ,с много проблеми в променените Наредби по подмярка 4.1 и 4.2.и Закона за земите..и да му пожелаем решителност, политическа независимост и издръжливост за да върне вярата на земеделските производители в държавността.Вярваме Ви господин министър,че трудно се намират експерти политически необвързани за Ваши заместници.В първото си интервю министър Бозуков сподели още,че на бюрото му стоят искания за спешна среща на над 90 браншови организации.Запитан какво очаква от ревизията в министерството,той бе категоричен:“Подозирам,че ще излезе….грешки,вероятно грешки ще има,въпросът е да се види да ли са умишлени или не и да ли могат да бъдат поправени“ и добави:

                   „Земеделските производители са моя коректив и аз ще се съобразявам с техните резонни искания,,До тук добре звучи,но времето няма да му стигне,но освен фактора време ,има още една трудност липсва законодателен орган,който да промени творенията на бившия кабинет.Самият министър казва,че промени зависещи от Народното събрание,ще трябва да почакат.И да дадем пример с приетите  в последния работен ден на депутатите,промени на второ четене на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Още в 9,30 часа на 26.01.2017год.депутатите гласуваха на тъгъдък следните изменения и допълнения :

                -Отпада  забраната за сключване на споразумения за ползване на пасища,ливади и трайни насъждения,които са ,, бели петна,

                -Въвежда се нов ред при сключване на договорите за аренда.Според пар.4 в заключителните разпоредби,ползвателят има право на такъв договор,ако другата страна се представлява от собственика или съсобствениците притежаващи над 50% собственост на нивите.Тази поправка накара един пловдивски фермер да се обърне с отворено писмо към президента Радев:“Господин Президент,моля Ви,наложете вето на Закона за земята“.Позаинтересувахме се кой е вносителят на тази промяна в последния момент и ще се учудите-депутатката от ГЕРБ от Сливен-свързана с ,,Мелинвест,,Мария Белова…..

                – Излезе и Справка за допустимост за подпомагане на площ на сайта на ДФЗ Разплащателна агенция  на 27.01.2017год.т.е в последния работен  ден на кабинета Танева.Първо тези земеделски стопани бяха лишени от директни  плащания декември 2016год.като бе изтъкнато,че причината е в МЗХ закъсняло заснемане,сега се появиха познатите ,,площи попадащи изцяло или частично в обхвата на специал.слой,

                 Колеги,тъй като срокът за възражения е до 10.02.2017,влезте в сайта на ДФЗ в системата за Индувидуална справка,направете справката си,изтеглете възражението и го попълнете.Така направен образецът се подава в Областна дирекция ,,Земеделие,, до 10-ти февруари 2017год.

                 Пред  нас е отчетът на стария кабинет за двугодишния период на управление на земеделието.

                ,,Двете години от управлението на Правителството за стабилно развитие на България показаха силната воля и решителност за бързо и ефикасно решаване на натрупаните през годините проблеми и прилагане на политики за ускоряване на аграрния отрасъл,в съответствие със заложените основни политически приоритети в неговата управленска програма.Изведохме като приоритет балансираното секторно и структурно развитие на земеделието,на конкурентноспособността и подобряване на пазарните позиции на българските земеделски производители,гарантиране високо ниво на човешкото здраве и интересите на потребителите..,,така започва отчет ЗЕМЕДЕЛИЕ

                Кое от това е истина и кое лъжа,колко пъти се променя списъкът на чуствителните сектори и в чии интерес,защо над 90%от субсидиите отидоха в шепа едри земевладелци,защо три пъти се променя ПРСР 2014-2020 и Наредбите към 4.1.и 4.2 ,следете в нашия анализ…

                 Материалът е подготвен от Екип на Текстилен  Клъстер Коприна

30.01.2017год.


Уважаеми Земеделски Производители,

Уважаеми Колеги,

Госпожа Светлана Боянова е бивш заместник министър в М З Х в първия кабинет  на ГЕРБ..

Помните интервютата с нея когато ни обещаваше,че субсидиите за бубите ще започнат с новата ПРСР 2014-2020год. чрез обвързаната подкрепа.

И това не стана,защото парите не стигат ,а според нас неправилно се разпределят..Идва времето  когато за грешките някои ще плащат,но дали вече не е късно…

През изминалата 2016 година Министерство на земеделието и храните направи някои предложения за съществени промени и въведе нови моменти в схемите за обвързана подкрепа на производството. След обстоен анализ на тези корекции екипът на Института за агростратегии и иновации прави задълбочен поглед върху резултатите, много от които според експертите изглеждат нелогични. На моменти те дори застрашават допустимостта на схемата и нейното прилагане от България като страна-членка, коментира Светлана Боянова, директор на института. Синор.БГ публикува детайлния анализ, който е от съществено значение за прилагането на политиките в агросектора през 2017 г.

Схемите за обвързана подкрепа се прилагат по желание от страните-членки, като всяка една от тях сама преценява дали ще ги използва и в какъв размер. Единствените две условия, които са нормативно поставени пред държавите-членки, когато решават дали и как да прилагат тази схема, са залегнали в чл.52, ал. 3 и ал.5 от Регламент 1307/2013 г., а именно:

–           Обвързано с производството подпомагане може да се отпуска само на онези сектори или онези региони от дадена държава-членка, в които отделни видове селскостопански практики или отделни селскостопански сектори, които са особено важни по икономически, социални или екологични причини, претърпяват определени трудности;

–           Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска само в степента, необходима да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство във въпросните сектори или региони.

Много е важно да се отбележи, че за разлика от останалите схеми по директните плащания, където може да се прави евентуален паралел и сравнение между държавите-членки, при обвързаното подпомагане такова не може да има, защото то отразява проблемите и спецификите на съответната държава-членка. Само за пример може да се посочи, че спецификите при изготвяне на анализа по отношение на обвързаната подкрепа могат да варират от географско положение и климат, да се премине през покупателна способност на населението и се стигне до Брутен национален продукт на конкретната държава-членка.

Подкрепените сектори в България

Към настоящия момент България е избрала да предоставя обвързана подкрепа в секторите „говеждо и телешко месо”, „плодове и зеленчуци”, „мляко и млечни продукти”, „протеинови култури” и „овче и козе месо”.

В своя анализ Министерство на земеделието е разделило обвързаната подкрепа най-общо в две направления – растениевъдство и животновъдство. Настоящия материал се фокусира по-конкретно върху направлението животновъдство, поради факта, че от общо 10 схеми 6 са посветени на него. Останалите четири са за протеинови култури, за зеленчуци, за оранжерийни зеленчуци и за плодове.

Промените

Прави впечатление, че на страницата на Министерство на земеделието и храните липсва текстови файл с аналитична част за причините, довели до нотифициране на измененията в обвързаната подкрепа.

Единствената информация се съдържа във файла „Презентация – Икономически анализ и оценка на влиянието на обвързаната подкрепа с европейски средства в сектор животновъдство”. Там в графичен вид е показана тенденцията по отношение на изменението на структурата на стопанствата в годините 2010 – 2015, разделени най-общо по категория ферма и категория животни. В последните слайдове се намеква, че анализът е изготвен единствено на база сравнение на данните до момента. За съжаление обаче, никъде не се посочва целта на подпомагането и това какво ще се постигне към края на бюджетния период – 2020 г. Интересна е таблицата на страница 8 във файла „Презентация_животновъдство_обвързана подкрепа-прилагане 2015-2016”.

Там в табличен вид е показано сравнението между 2015 г. и 2016 г. за всяка една от схемите в направление животновъдство. Последната колона, озаглавена „Тренд 2016/2015 в %”, показва стряскащи резултати.

По пет от шестте схеми се отчита значително увеличение както в броя на подадените заявления (съответно самостоятелни бенефициенти), така и в броя на животните. Този „тренд” обаче е в пълно противоречие с чл.52, ал.5 от Регламент 1307/2013 г., съгласно който „Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска само в степента, необходима да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство във въпросните сектори или региони.” Отделно в ал.3 на същата разпоредба Регламентът казва, че за да получат подкрепа, въпросните сектори трябва да претърпяват трудности.

Показаното в тази таблица увеличение обаче показва точно обратното. Показва изкривяване в подпомагането. Показва наличие на материален стимул за започване на производство с цел получаване на субсидия, което не само че ще бъде за сметка на реалните животновъди, но може да постави под въпрос допустимостта на самата обвързана подкрепа.

Изключение правят данните по отношение на схемата за млечните крави, където цифрите все пак са с отрицателен знак и трендът може да покаже запазване на производството. Проблемът е, че намаление с 0,34 процента в бенефициентите (22 броя заявления за подпомагане по-малко на фона на 6 368 общо подадени заявления) е пренебрежително малко и по никакъв начин не отчита намалението в броя на млечните ферми в България, свързано с отпадане в края на 2015 г. на дерогацията за производството на неотговарящо на стандартите мляко.

Един анализ на броя на фермите, които произвеждат отговарящо на стандартите на ЕС мляко по отношение на хигиенните изисквания може да покаже точно обратен тренд в схемата от показания. Защото подпомагане по схемата имат право да получат само производители, които произвеждат мляко в съответствие с изискванията на Регламент 853/2004 г., като следва да се има предвид, че дерогацията в чл. 10, ал.8 от същия регламент е по-скоро с инцидентен и временен характер.

За съжаление обаче публични данни по този въпрос ще има по-късно през настоящата година, когато се публикува Аграрния доклад за 2016 г. Ако се направи сравнение с данните в Аграрния доклад за 2015 г. ще се види, че тенденцията за годишно намаление в броя на млечните крави е сравнително стабилна и ръстът е около 4% от 2013 г. насам.

Имайки предвид горното, е нормално да се очаква, че с предложените изменения Министерство на земеделието и храните цели премахване на изкривеното подпомагане в схемите на обвързаната подкрепа. А такова несъмнено има. Това е видно и от публикацията в сайта sinor.bg – „Едва 1,1 млн. дка общински пасища и мери са дадени на животновъдите, останалите 2,2 млн. лева са пуснати на търг”. Няма логика при повишаване на броя на бенефициентите да няма повишаване в търсенето на пасища.

Странно е защо след като измененията бяха широко презентирани още през месец август 2016 г. Министерство на земеделието и храните публикува проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания пет месеца по-късно – в последните дни на 2016, а именно на 29 декември.

Ето и какво по-конкретно гласят промените и моментите, които е важно да се отбележат в тях:

–           Изменението в схемата за обвързано подпомагане на млечни крави представлява въвеждане на горна граница на броя подпомагани животни – 250 крави и въвеждане на изискване за минимален размер на произведено годишно количество мляко от крава – 1500 кг. за крава в планински район и 2000 кг. за крава в равнинен район. Въведените две нови изисквания, макар и обидно малки по отношение на количеството мляко, по своята същност са ограничителни. А въвеждането на условия, които ще ограничат достъпа до финансиране при една схема, целта на която е да запази нивото на производство и анализа на която показва отрицателен тренд в броя на фермите и животните, е меко казано странно. Няма нито икономическа, нито политическа логика да въвеждаш ограничения, които ще намалят броя на подпомаганите животни в сектор, в който от 2014 г. насам се твърди, че има сериозни затруднения.

–           Изменението в схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници представлява въвеждане на горна граница в броя подпомагани животни – 250 крави и/или юници. Тук въведените ограничения са отново нелогични. С предложения прогнозен бюджет, въпреки приложените ограничения, за 2017 г. ще се подпомогнат 125 000 животни (страница 8 от файла „Презентация – Проект за нотификация на обвързаната с производството подкрепа в сектор животновъдство”, а това е с 2 211 животни повече от заявените през 2016 г. (страница 8 от файла „Презентация_животновъдство_обвързана подкрепа-прилагане 2015-2016”).

На практика с въведените ограничения се постига увеличение на подпомаганите животни. Тук логиката отново е меко казано странна.

–           Изменението в схемата за обвързано подпомагане на млечни и/или месодайни крави под селекционен контрол представлява разделяне на схемата на две (млечно и месно направление), въвеждане на минимална долна граница от 20 животни от една порода, вписани в главния раздел на родословната книга, въвеждане на изискване за минимално годишно произведено количество мляко в размер на 4000 кг. от крава и въвеждане на модулирана ставка. Логиката за въвеждане на ограничение от минимум 20 животни в схема, основната цел на която е да се запази производството в един сектор, в който се твърди, че има икономически проблеми, няма да бъде коментирана. Странно е, че въпреки въведените ограничения, след въвеждане на измененията за 2017 г. очакването е да бъдат подпомогнати с 20 552 животни повече спрямо заявените през 2016 г. (референтните данни от сайта на МЗХ са същите като данните посочени в предходното изменение).

–           Изменението в схемата за обвързано подпомагане на овце майки и/или кози майки представлява промяна на условията по схемата за планински райони – общо 6 000 ферми с около 120 000 овце и/или кози майки, като ограничението е 10-49 животни. Отново логиката тук е странна, защото предложеното ограничение ще доведе до намаление на броя бенефициенти от 6 528 през 2016 г. на 6 000 през 2017 г. Това означава намаление с 528 стопанства или с около 8% от заявеното през 2016 г., което съотнесено с процента увеличение за 2016 г. – 53,96% е пренебрежително малко.

–           Изменението в схемата за обвързано подпомагане на овце майки и/или кози майки под селекционен контрол представлява въвеждане на минимална долна граница от 50 (респективно 20 кози) овце от една порода вписани в главния раздел на родословната и въвеждане на модулирана ставка. Тук отново за 2017 г. въпреки въведените ограничения се предвижда подпомагане с 16 342 животни повече отколкото през 2016 г.

–           Изменението в схемата за обвързано подпомагане на биволи представлява подпомагане само на женски животни, въвеждане на минимално количество произведено мляко в размер на 400 кг. и въвеждане на модулирана ставка. Това е единствената логически и икономически издържана промяна с оглед заложените 8 660 животни за подпомагане.

–           Въвежда се нова схема за обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони. Съгласно предложената схема ще се подпомагат 6 653 ферми с около 120 000 крави или ферми със средно около 5-9 крави. Предложението е резонно т.к. е напълно в духа на чл.52 от Регламент 1307 от 2013 г. Все пак е редно да се направи препратка и по отношение на спазването на изискванията на Регламент 853/2004 г. относно хигиенните изисквания.

Заключение

В заключение може да се каже, че предложените изменения в схемите за обвързаната подкрепа в направление животновъдство въпреки, че по своята същност изглеждат ограничителни, реално водят до увеличение в броя както на фермите, така и на животните. Това може да постави под съмнение самата допустимост на схемите. Реалният проблем обаче не е в допустимостта, а в евентуалното създаване на „нови” животновъди, които са такива единствено заради субсидията. Такъв вид фермери не се интересуват от производителността на своите животни, нито от икономическото състояние на фермата си, нито от земята която ползват, а единствено от броят животни, който им е необходим за целите на схемите и мерките, по които могат да получат финансиране. Техният „бизнес“ почива на логиката, че колкото повече животни притежаваш, толкова по-голяма субсидия ще получиш.

Въвеждането на изискване за количество произведено мляко през предходната година е стъпка в правилната посока, но заложените количества реално са нищожни.

Изкривяването в подпомагането на животновъдите е факт. И направените досега промени в политиката по отношение на животновъдството като цяло по никакъв начин не кореспондират с проблема – дори напротив, създават условия за конфронтация с другите сектори и производства.

Екипът на ТК КОПРИНА  благодари на СИНОР.БГ за предоставеното интервю.

17.01.2016                                         ЕКИП на ТК Коприна


ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ  !

СЪРДЕЧНО  ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕКРАСНИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ

ПОЖЕЛАНИЯ И ПОСЛАНИЯ.И НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ,ЧЕ НОВАТА  2017 ГОДИНА ЩЕ Е

МИРНА,БЛАГОДАТНА,УСПЕШНА И ПАРИЧНА ЗА  ВСИЧКИ БЪЛГАРИ !

                            ИЗПРАТИХМЕ 2016 ГОДИНА В ИСТОРИЯТА,НО ПРЕДИ ДА ЗАТВОРИМ И ПОСЛЕДНАТА Й  СТРАНИЦА ПОЖЕЛАХМЕ НЕ ДА СЕ ОТЧИТАМЕ ,А ДА СИ ПРИПОМНИМ КАКВА ГОДИНА БЕ ЗА НАС 2016.И СЕ ПОЛУЧИ НЕЩО ИНТЕРЕСНО.ВИЖТЕ…… Цялата публикация »

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!


elha1Уважаеми колеги,


Скъпи приятели,

Часове ни делят от Новата 2017 година.
Нека нейното настъпване положи началото на една успешна и благословена година, в която здравето, щастието и успехът бъдат постоянни Ваши спътници, а радостта от тях безкрайна !
  
Нека Новата 2017 година бъде изпълнена с повече удовлетворение, по-добри перспективи и успех

в личен и в служебен план !

Приемете нашите най-искрени пожелания за здраве,щастие и много късмет през настъпващата 2017 година !

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

30.12.2016                                               ЕКИП НА ХТКК


У В А Ж А Е М И     К О Л Е Г И ,

УВАЖАЕМИ  КМЕТОВЕ – ПАРТНЬОРИ,

УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ НА

ТЕКСТИЛЕН   КЛЪСТЕР  КОПРИНА,

СКЪПИ  ПРИЯТЕЛИ,

ЧЕСТИТО РОЖДЕНСТВО  ХРИСТОВО!

                                      ЧЕСТИТА  КОЛЕДА !

ДНЕС Е НАЙ СВЕТЛИЯТ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК-РОЖДЕСТВО,

ПРАЗНИК ЗА ДУШАТА,ЗА СЪРЦЕТО И МИСЛИТЕ НИ,ПРАЗНИК ЗА

СЕМЕЙСТВОТО НИ И ХОРАТА КОИТО ОБИЧАМЕ !

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ  И  БЛАГОСЛОВЕНИ,

                                 ВИЕ И БЛИЗКИТЕ ВИ !

НЕКА Е ТОПЛО В ДУШИТЕ И ДОМОВЕТЕ ВИ!

ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ И БЛАГОДАТ !

ВЕСЕЛИ  ПРАЗНИЦИ!

     ГР.СОФИЯ      КЛЪСТЕРЕН  СЪВЕТ  НА  ТК КОПРИНА

       25.ДЕКЕМВРИ 2016


               У В А Ж А Е М И    Ч Л Е Н О В Е

                НА  ТЕКСТИЛЕН   КЛЪСТЕР   КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

ЗАПОЧВАМЕ С АКТУАЛНИТЕ  АГРОНОВИНИ  МАКАР,ЧЕ ТЕ СА ДОСТА ОСКЪДНИ.

                   Приключи приемът по подмярка 4.1″Инвестиции  в земеделски стопанства“ и както очаквахме напливът последните дни бе голям.Постъпили са  3166 проекта при възможност  на три  един да бъде одобрен,поради ограничения бюджет.Интересно е това,че 2926 проекта са от новия прием,а 240 са прехвърлени от първия прием.Бюджетът на мярката  е 237 милиона евро,а заявената субсидия е 1 404 535 000лева.Това  налага предварителен подбор,като оценяването ще се извърши от специалистите на ДФЗ. Цялата публикация »


                  У  В А Ж А Е М И     К О Л Е Г И .

             САМО ДЕСЕТ ДНИ НИ ДЕЛЯТ ОТ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ, КОИТО ЗНАЕМ,ЧЕ ВСИЧКИ ЧАКАМЕ С РАДОСТ И ДОВОЛСТВО-С РАДОСТ, ЗАЩОТО ЩЕ БЪДЕМ СЪС СЕМЕЙСТВАТА СИ И ЩЕ ПРАЗНУВАМЕ;С ДОВОЛСТВО ,ЗАЩОТО ПРИКЛЮЧВАМЕ ОЩЕ ЕДНА ДОБРА ГОДИНА!НО ТО ТОГАВА ЩЕ СИ ПОГОВОРИМ ОЩЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И КООПЕРАТИВИ ИЛИ КООПЕРАЦИИ.НАДЯВАМЕ СЕ,ЧЕ ХАРЕСАХТЕ РАЗКАЗА НИ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ МЛЕЧНИ КООПЕРАТИВИ,КОИТО ИЗВЕДОХА  МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА САЩ НА СВЕТОВНО НИВО ПО ПРОДАЖБИ И КАЧЕСТВО.ТАМ СЕ ГОВОРЕШЕ,ЧЕ ТЕХНИЯТ УСПЕХ СЕ ДЪЛЖИ НА ТОВА ,ЧЕ ИМАТ ЗАКОН НА 90 ГОДИНИ ,КОГОТО НИКОЙ УПРАВЛЯВАШ НЕ Е МОГЪЛ ДА ГЪТНЕ,НЕ ЧЕ НЕ СА ИСКАЛИ. Цялата публикация »


                            ДО:ТРАКИЙСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ

ГРАД:СТАРА  ЗАГОРА

                    ПРОФ.ДВМН  ИВАН  ВЪШИН.

РЕКТОР

              ДО  АГРАРНИЯ  ФАКУЛТЕТ

   ДОЦ,Д.ПАНАЙОТОВ-

ДЕКАН Цялата публикация »


                                              З Д Р А В Е Й Т Е         П Р И Я Т Е Л И ,

                  ТЕМАТА КОЯТО ПРОДЪЛЖАВАМЕ, НИ Е ОСОБЕНО ПРИЯТНА -РАЗКАЗВАМЕ ВИ ЗА СЪВРЕМЕННОТО ФЕРМЕРСТВО В АМЕРИКА И ОТГОВАРЯМЕ  НА ВЪПРОСИТЕ :“ ЗАЩО 80% ОТ МЛЯКОТО СЕ ПРОИЗВЕЖДА В КООПЕРАТИВИ „, ЗАЩО АМЕРИКАНСКИТЕ МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИ – ФЕРМЕРИ В ПО- ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ СА МИЛИОНЕРИ „.

                  КОИ  СА ТРИТЕ НЕЩА КОИТО БИХА УДОВОЛЕТВОРИЛИ  ЕДИН  ФЕРМЕР-ПРОИЗВОДИТЕЛ  НА   МЛЯКО И В АМЕРИКА , И  В  БЪЛГАРИЯ? :

                 1,Осигурен пазар на произведеното мляко;

                 2.Справедлива изкупна цена;

                 3.Хоризонт за растеж.

                 За съжаление  българският фермер  не получава нито една екстра от трите искания.Американските фермери получават  тройката  „аса“ наведнъж в момента в който стават членове на един от 114 те млечни кооперативи в САЩ т.е. обвързват стопанството си с подобно обединение. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ   ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ ,

НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ,ЧЕ ИМАМЕ ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ ,“ СДРУЖЕНИЕТО  НА  АМЕРИКАНСКИТЕ  ФЕРМЕРИ-МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИ “ .НО  ДНЕС  ИМАМЕ ВАЖНИ АГРОНОВИНИ  ЗАТОВА ЗАПОЧВАМЕ С ТЯХ:

                    1,Студ скова не само Севера,но и Запада на България.Снегът и ниските температури в края на ноември и първите дни на декември  може да застраши както посевите така  и новозасадените  градини с трайни насаждения. Цялата публикация »


                                З Д Р А В Е Й Т Е        П Р И Я Т Е Л И  ,

ПРИЗНАВАМЕ,ЧЕ ДНЕШНАТА ТЕМА  Е  ГОТВЕНА  ОТДАВНА  ,ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯТА  И  ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В САЩ И ДА АНАЛИЗИРАМЕ НАШЕТО .НАКРАЯ СИ ИЗПЯХМЕ ПЕСЕНТА  “ КАК ЩЕ ГИ СТИГНЕМ  АМЕРИКАНЦИТЕ ? “ ВИЖТЕ  ЗАЩО  , НО ПО РЕД !

Днес,30 ноември,БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД отбелязва Андреев ден като празник на зърното /  семето /.Този ден се свързва с разбирането,че светлината в денонощието започва да расте,наедрява,затова народът ни го нарича още Едреевден,а слънцето се помръдва,както „пиле в яице“,всеки  ден  по малко,а денят се увеличава колкото с просено зърно. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

                ЗАПОЧВАМЕ С АГРОНОВИНИТЕ,КОИТО  ОЧАКВАХМЕ С ИНТЕРЕС,ЗАЩОТО КАСАЯТ ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА  2016ГОДИНА, СЛЕД КАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗЛЕЗЕ В ОСТАВКА  ВЧЕРА ,В ДЕНЯ НА ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДАТА  ,“АГРОБИСНЕСМЕН  НА  БЪЛГАРИЯ“, В РЕЧ ПРЕД 150 ФЕРМЕРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ  БРАНШ,МИНИСТЪРЪТ В ОСТАВКА Д.ТАНЕВА ГАРАНТИРА,ЧЕ СРЕДСТВАТА ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ СА ОСИГУРЕНИ И ЧАСТ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ОЩЕ ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ.

               ЕКИПЪТ Н А “ ТЕКСТИЛЕН  КЛЪСТЕР  КОПРИНА “ ПОЗДРАВЯВА КОЛЕГИТЕ ОТ ФЕРМЕР БГ ВЪВ ВРЪЗКА  С ПРАЗНИКА ИМ И ИМ ЖЕЛАЕ “ МЛАДЕЖКО ДРЪЗНОВЕНИЕ “ И ВСЕ ТАКА ДА  БЪДАТ ПЪРВИ В АКТУАЛНИТЕ АГРОНОВИНИ НА БЪЛГАРИЯ.

               ВИЖТЕ ОЩЕ:

%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%8f85 % от големите плащания за площ към земеделците ще бъде изтеглен още през декември 2016 “ обяви шефът на фонд „Земеделие“ Румен Порожанов преди да бъдат връчени наградите „Агробизнесмен на годината“ на в. „Български фермер“. Над 130 представители на агробизнеса уважиха церемонията, която се провежда за 25-а поредна година“ 600милиона лева бяха трансферирани вече от Министерския съвет, за да бъде платена базовата ставка от 19,80 лв . на декар“, отчете и министърът в оставка Десислава Танева. Правим усилие и през декември ще изтеглим авансово 85% от големите плащания, а останалите 10-15% ще са през януари като причината е, е все още не е извършено заснемане на тези имоти, обясни Порожанов. Цялата публикация »