УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ,

ОТНОВО ТЕМА НА ДЕНЯ Е ПОДМЯРКА 4.1.ТОЗИ ПЪТ КОМЕНТАРЪТ Е НА  ЗАМ.МИНИСТЪР  В.ГРУДЕВ.МИНИСТЪРЪТ ПОТВЪРДИ,ЧЕ НА ЕСЕН/РАЗБИРАЙТЕ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ/ ПОДМЯРКАТА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ВТОРИ ПЪТ КАТО ПРОЕКРТИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧАТ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ.

 

GRUDEW

120 проекта по подмярка 4.1 вече отпадат, защото голяма част са били спекулативни. Това заяви зам.-министърът на земеделието Васил Грудев по време на представянето на новата схема за кредитиране от Националния гаранционен фонд.

Според него вече е започнал периодът на първично отпадане на договори, по които бенефициентите сами се отказват да изпълняват проектите си заради това, че сами са преценили, че те са раздути и гонят таваните на инвестициите, без да е било реално необходимо.

Такива бенефициенти сега сами идват, заявяват отказ и искат прекратяване на договора, защото признават, че са се надценили, допълни Грудев. Според него истинската причина за това е затегнатият контрол по ПРСР 2014-2020 г. и новата клауза, по която на 12-ия месец от сключването на договорите с фонд „Земеделие“ ще се прави ревизия на проектите и тогава 20% от инвестицията трябва да е осъществена.

Грудев разкри, че сред тези проекти по сключени договори определено има и такива, за които отсега си личи, че са

направени само, за да съберат определени точки

Сега фирмите, които имат договор с фонд „Земеделие“ по подмярка 4.1 вече започват изпълнението. Те могат до 6 месеца от сключването на договора да се откажат, ако преценят, че не е по силите им, или пък са се изменили някакви икономически условия за тях.

По този начин в новия период няма да допуснем да има бенефициенти, които задържат реализацията на инвестициите си, а по този начин задържат и бюджет, който би могъл да се използва от други, каза Грудев.

Това ще бъде и новата мярка на МЗХ

срещу спекулативните проекти,

които задържат финансов ресурс или биват търгувани.

Според Грудев в първите приеми по мерки 4.1 и 4.2 интересът е надхвърлил около 5 пъти наличния бюджет. И това е породило съмнения, че сред тях има спекулативно написани проекти, без зад тях да има реален бизнес потенциал.

Тъй като сме на етап 4-5 месеца след масовото подписване на договорите по 4.1, след една година ще можем да представим всички отпаднали, обеща той на журналистите.

И една новина! МЗХ има намерение още тази година да стартира едно ритмично наддоговаряне, информира Грудев. То ще се прави успоредно с периода на първично отпадане на някои договори, а процесът е започнал.

По подмярка 4.1

около 150 проекта засега

се оказват „под чертата“

т.е не са събрали необходимите точки.

Но пък в МЗХ и фонда смятат, че около 20% от тях може би ще се изпълняват, защото са реално необходими на бизнеса, който ги е подал, а не са направени, за да се вземат едни пари.

Тези проекти са необходими на техните кандидати и смятаме, че те ще ги изпълняват и със и без субсидия, каза зам.-министърът.

Именно такива проекти ще подкрепяме в новата програма – в които има икономическа логика и те ще бъдат разковничето на успеха на ПРСР 2014-2020, допълни той.

В този смисъл зам.-министър Грудев заяви, че се надява

при хидромелиоративните инвестиции

на ниво стопанство, които с голяма мъка са вкарани вече във втория прием по подмярка 4.1 за есента, да няма подобни спекулативни намерения. Не бих псъветвал никой да го прави, каза той.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Питате ни относно бизнес проектите за създаване на черничева градина,разходите, финансирането.Да,тези проекти се финансират по подмярка 4.1 вкл.и напояването.За да не отговаряме на сайта,пишете ни на centerofsilk@abv.bg.

Ot ekipa konsultanti na TK Koprina

гр.София

29.07.2016


Fond zemedelieНа 26 юли 2016 г. Държавен фонд „Земеделие” започна кръстосани проверки на подадените заявления за подпомагане за директни плащания за тазгодишната кампания, обявиха от Разплащателната агенция към ведомството. Съобщението е публикувано на официалния уебсайт на фонда и трябва да послужи за уведомление на кандидатите.

УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  СТОПАНИ,

Започнахме с новината за кръстосаните проверки на Държавен фонд земеделие на земеделските площи, обявени за директни плащания,защото те са важна част от процедурата за получаване на финансовата помощ.От друга страна обявата показва,че от 26.07.2016 започва да тече забраната за промяна на културите в нашите заявления за директни плащания.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления“, припомнят от фонда.

И продължаваме с темата за обявяване на правните основания за владеене на земеделските земи и включването им или не в споразумения.

Въпрос от сайта:За какъв срок се сключва споразумението и за каква територия ?

            Отговор:Споразумението се сключва за една стопанска година, ,и това е времето 1-ви октомври на текущата година до 1-ви октомври на следващата година,и обхваща земеделските земи в едно землище.

             Въпрос:Кой може да участва в споразумение за ползване на земеделски земи?

             Отговор:Всеки собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи,находящи се на територията на съответното землище.

             Въпрос:В какъв срок земеделските стопани подават заявленията по чл 37 в или  декларациите ?

              Отговор:Заявленията и декларациите  се подават в срок до 31-ви юли и важат за следващата стопанска година.

              Въпрос:Къде се регистрират сключените от ползвателите на земеделски земи  договори?

              Отговор:Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от сключените договори за наем,аренда или съвместна обработка на земята. Договорите със срок по-дълъг от  една година се регистрират след тяхното вписване в службата по вписване Регистрация не се извършва ако за един имот са представени повече от един невписани в службата по вписване договори,а това са едногодишните договори.

Тема с продължение:

Ръководството на Асоциация „Биопродукти” се  обърна към  двадесет от големите браншови организации от сектора с исканеПрезидентът да наложи  вето върху последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Това съобщи  Албена Симеонова, председател на асоциация“БИОПРОДУКТИ“ по повод текстове от закона, според които трайните насаждения ще бъдат изключени от доброволните споразумения. „Измененията бяха прокарани в последния момент, без съгласуване с производителите и всъщност ще поставят пред сериозен риск дейността на биопроизводителите през 2017 година, защото всички ние имаме 5-годишни договори”, поясни Симеонова.

Самото подписване на доброволните споразумения предстои през август и ако тези промени бъдат обнародвани, това ще означава, че фермерите с 5-годишни договори няма да могат да ги подновят, защото законово има забрана да сключват доброволни споразумения за трайните си насаждения.

Фермерите имат подозрения, че този текст е лобистки, тъй като не е обсъждан с бранша, както се изисква при всеки проектозакон.

Асоциация“ Биопродукти“ вече е получила потвърждение за подкрепа от Националната асоциация на зърнопроизводителите, които са съгласни с предложението  да поискат от президента да наложи вето.

Самият проектозакон беше предложен от депутати от ГЕРБ, като срещу него са възразили председателят на земеделската комисия Румен Христов, проф. Иван Станков от АБВ и Светла Бъчварова от БСП.

Очакваме и Вашето   становище на сайта ни по повод промените в Закона за земеделската земя.

гр.София                           От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

27.07.2016г.

 


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОПРИНА,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2016 ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ ПРАВНИТЕ СИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН, КАКТО И ТОВА ДАЛИ ЩЕ ГИ ОБРАБОТВАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СПОРАЗУМЕНИЯ. ЕТО И СТАНОВИЩЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ZEMQ

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година, следва в срок до 31 юли заинтересованите лица да подадат съответните документи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците, които не желаят имотите им или някои от тях да се включват в споразумение, посочват изрично това обстоятелство в декларацията.

Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.    

Към заявлението ползвателите, желаещи да участват в процедурата, прилагат декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си за неправомерно ползвани имоти, както и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (т.нар. „имоти- бели петна”) за предходните стопански години.          

Заявленията и декларациите са по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Те се подават на хартиен носител, а при възможност и в електронен вид.   

При необходимост от допълнителни разяснения земеделските стопани могат да се запознаят с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), одобрени със Заповед № РД № 09-567/14.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, които са публикувани на интернет страницата на МЗХ в рубриката „Поземлени отношения и комасация”, както и на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“. 

ОЧАКВАМЕ, ЧЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В БЪДЕЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ В СЛЕДВАЩИЯ МАТЕРИАЛ.

БЛАГОДАРИМ НА КОНСУЛТАНТИТЕ НА ТЕКСТИТЕЛ КЛЪСТЪР КОПРИНА ЗА НАВРЕМЕННОТО ИНФОРМИРАНЕ.

гр. СОФИЯ                            от екипа на ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОРПИНА


УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ  НА  Т К КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ТЕМАТА  КОЯТО  ЗАПОЧВАМЕ  ВЪЛНУВА  ВСИЧКИ   ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ  В  БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО  СУБСИДИИТЕ  ЗА  ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ СА НАЙ-ГОЛЯМОТО ПЕРО ОТ ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.ЗНАЕМ,ЧЕ НАПОСЛЕДЪК СЕ ГОВОРИ ,ЧЕ СЛЕД ПРСР 2014-2020ГОДИНА  НЯМА ДА ИМА МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ,ДОРИ ЗА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА СРЕДСТВАТА  НЯМА ДА СТИГНАТ!

              Истината е,че на 13.07.2016 година Министерският съвет на Р България на свое заседание, е одобрил доклада на неформалното заседание на Министрите по земеделие и рибарство на страните членки на ЕС/състояло се през май 2016год в Амстердам,където се е обсъждала темата “ Храната на бъдещето,бъдещето на храната“ с фокус върху бъдещето на Обшата селскостопанска политика след 2020година. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГД „АГРИ“ И БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ТУК БЯХА АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИИНИ ПРОДУКТИ И БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ „БИО ПРОДУКТИ“. ТЕМАТА БЕ: „ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020, НАПОЯВАНЕ, РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПОДМЯРКА 4.1“. 

yoga

Европейската комисия да допусне инвестициите за напояване при следващия прием. Това поиска АЗПБ по време на срещата с представители на Главна дирекция АГРИ, която се проведе на 5 юли, вторник в МЗХ по инициатива на Еврокомисията.

От асоциацията подчертаха, че напояването за фермерите е дългоочаквано и крайно необходимо за ефективното и устойчиво функциониране на стопанствата, особено в условията на климатични промени. От АЗПБ припомниха как още миналата година МЗХ е дало ясни сигнали, че при втория прием по подмярка 4.1 инвестициите за напояване ще са допустими и фермерите са подготвили своите инвестиции.

Друг важен въпрос, който АЗПБ постави пред ГД АГРИ, е коригирането нивата на референтните цени след приключил прием, което доведе до промяна на финансовата рамка на проектите и риск за цялостното неизпълнение от бенефициентите. Цялата публикация »


prsrУВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,   ПРИВЕТ  !

„ВСЕКИ МОЖЕ ДА ДЪРЖИ РУЛЯ,                                                                          КОГАТО  МОРЕТО Е СПОКОЙНО  „

ГОТВИМ ВИ ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА  ЗА  СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА -ПО ТОЗИ ПОВОД, ЕКИПЪТ НИ ОТСЪСТВАШЕ ОТ СОФИЯ НЯКОЛКО ДНИ И ТОВА ПРОЛИЧА И НА САЙТА НИ. ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ГО КОМПЕНСИРАМЕ С ДОБРИ АГРОНОВИНИ ,И С ГОРНАТА ПРИТЧА -ПОДАРЪК ЗА ВАС.

                 ПЪРВО ЗАПОЧВАМЕ  С ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ВИ „МОЖЕ ЛИ ДА ЗАСАЖДАТЕ В МОМЕНТА МЛАДИ ЧЕРНИЧЕВИ ФИДАНКИ ?“-НЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАСАЖДАТЕ,ЗАЩОТО ФИДАНКИТЕ СА СЕ РАЗВИЛИ, ИМА ОБИЛНО СОКОДВИЖЕНИЕ,НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ГИ ИЗВАДИМ ОТ РАЗСАДНИКА  СЕГА,ЗАЩОТО ЩЕ ИЗСЪХНЕ МЛАДАТА ФИДАНКА.НАЙ-РАНО НА ЕСЕН -МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

КАКТО ВИ ОБЕЩАХМЕ ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДНЕШНИЯ МАТЕРИАЛ. ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ТОЧКИ – 46/ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ/ – 10/ДЕСЕТ/ СА ЗА ПРЕДИМСТВО В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ, 28/ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ/ – ЗА ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ И 8/ОСЕМ/ – ЗА БИОПРОИЗВОДСТВО.ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА ОГРАНИЧЕНИЕ И НА КУЛТУРИТЕ И НА ЖИВОТНИТЕ КОИТО МОЖЕ ДА ОТГЛЕЖДАТЕ В РАЗШИРЕНИЕТО НА СТОПАНСТВОТО ВИ-ВИЖТЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ИЛИ ПРЕДИШНИЯ МАТЕРИАЛ НА САЙТА НИ! В ПРЕДИШНИЯ НИ МАТЕРИАЛ ПРИ АНАЛИЗА НА НАРЕДБАТА ПО МЯРКА 6.3 ВИ ЗАПОЗНАХМЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ГОЛЕМИНА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СИ СТОПАНСТВО ОТ 2000 ДО 7999 ЕВРО СПО ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКАТА. ЕДНА ОТ СПЪНКИТЕ Е ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДОХОД ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО В РАЗМЕР НА 33% ОТ ОБЩАТА ДОХОДНОСТ НА СТОПАНСТВОТО; ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ТРЯБВА ДА СА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ДОГОВОРИ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР „КОПРИНА“,

ИЗЛЕЗЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА 17.06.2016 НАРЕДБАТА ЗА МЯРКА 6.3. „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА“. ПРЕДИ ДА ПРЕДЛОЖИМ  НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ АНАЛИЗА НА НАРЕДБАТА, ВИ ОТГОВАРЯМЕ НА ВЪПРОСА КОГА ЩЕ ОТВОРИ ПРИЕМЪТ НА ПОДМЯРКА 6.3. И КОГА ДА ОЧАКВАТЕ ПОДАВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ПРИЕМЪТ В САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДИЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЗА КОЕТО НИЕ ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ НЕЗАБАВНО. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧЕРНИЧЕВИ ГРАДИНИ НЯМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ГЪСТОТА, А ГЪСТОТАТА НА ФИДАНКИТЕ ЗАВИСИ ОТ ФОРМИРОВКАТА, КОЯТО СТЕ ИЗБРАЛИ: НИСКОСТЕБЛЕННА, ХРАСТОВИДНА, СРЕДНОСТЕБЛЕННА И ВИСОКОСТЕБЛЕННА ФОРМИРОВКА. ОБРЪЩВАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЧЕ ГОЛЕМИНАТА НА ВАШЕТО ФЕРМЕРСКО СТОПАНСТВО ТРЯБВА ДА Е ОТ 2000 ДО 7999 ЕВРО.

cow„В днешния брой на «Държавен вестник» е обнародвана наредбата за прилагане на подмярка 6,3 от новата селска програма, ориентирана към малките стопанства, нуждаещи се от стартова помощ за нов бизнес. Документът се очакваше от три месеца, но поради продължителното обсъждане на текстовете приемът на проекти също се отложи във времето и вместо от началото на юни този прием ще бъде отложен вероятно с месец…..“-така започва анализът на консултантите от  SINOR. Цялата публикация »


ЗДРАВЕЙТЕ   КОЛЕГИ  ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ИСКАХМЕ НА 16 .06 .2016 ГОДИНА-ДЕНЯ НА СБЪДНАТИТЕ МЕЧТИ ДА ВИ ПОЗДРАВИМ И ДА ВИ ПОЖЕЛАЕМ ДА ВЯРВАТЕ В ДОБРОТО И МЕЧТИТЕ.НО И НИЕ  КАТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ В СЪРВАРА НА САЙТА НИ.НО ТОВА НЕ Е БОЛКА,ДОРИ БИХМЕ КАЗАЛИ,ЧЕ Е ДОБРЕ ЗАЩОТО КАТО СЕ ЗАБАВИХМЕ,НИЕ ПОЛУЧИХМЕ ЕДИН ПРЕКРАСЕН ПОЗДРАВ ЗА ВЧЕРАШНИЯ ДЕН ОТ НАШАТА ЮЛИЯ И ВИ ГО ПОДАРЯВАМЕ.ЗАЩО ЛИ?-ЗАЩОТО ИМА НЕЩО ОБЩО С НАШЕТО ЛОГО НА САЙТА! БЛАГОДАРИМ ТИ СЛЪНЧЕВО МОМИЧЕ!

КОГАТО ВЯРВАШ-

                   ЩЕ СЕ СЛУЧИ !

АКО  СЕ БОРИШ-

                       ЩЕ ПОБЕДИШ !

          АКО СЕ НАДЯВАШ-

                         ЩЕ ПОЛУЧИШ!

ЗАЩОТО НА ВСЕКИГО СЕ СЛУЧВА  САМО ТОВА, В КОЕТО ВЯРВА ! Цялата публикация »


                   УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

Днешната тема е болезнена не само за производителите на орехи,тикви,но и на плодове,зеленчуци и протеинови култури.Още повече,че касае периода 2017-2020година.За съжаление за някои култури касае и 2016год.Вижте защо:

 

TIKVAДо 120% ще намалеят ставките по обвързаната подкрепа при плодовете, зеленчуците и протеиновите култури през 2016 г. спрямо миналата година, което се дължи на завишения интерес към това подпомагане и увеличаването на площите в страната. Това са изводите на министерството на земеделието от двугодишното прилагане на новите субсидии, осигурени по четири от схемите на директните плащания – обвързано подпомагане за плодове, за полски и за оранжерийни зеленчуци и за протеинови култури.

През 2015 г. и 2016 г. в България за обвързана подкрепа се е използвал максимално възможният бюджет от 232 млн. лева (13% + 2% за протеинови култури), което означава, че 15% от бюджета за директни плащания се полага на обвързаната подкрепа.

След първата година от прилагането се установява, че при трайните насаждения площите са нараснали с 52.61%, при зеленчуците – със 120.57%, площите с оранжерийни зеленчуци – с 16.50% и протеиновите – с 31 на сто.

Тъй като бюджетът е непроменлив, затова и помощта за 2016-а ще падне. Проблемът е, че това ще се отрази на реално действащия бизнес, а не този, който се появи само заради самите субсидии.

Докато през 2015 г. за хектар овощни градини и лозя обвързаната подкрепа е била 1 938 лева, или 193 лв. на дка, то през 2016 г. ставката на хектар пада до 1 089 лева, или 108 лв. на дка. Причината за този срив е в напливът към ореховите градини, където себестойността е ниска, а субсидиите – големи. Именно заради увеличаването на тези площи субсидията тази година пада почти двойно.

Същото е и при зеленчуците. Там ставката на хектар през 2015 г. е била 2 328 лв., или 232 лв. на дка. Заради бума в производството на тикви обаче,където разходите и работата по отглеждането е изключително ниска, тази година площите са нараснали от 2 хиляди на 13 хиляди декара. В резултат на това ставката за хектар зеленчуци тази година пада на 949 лв., или 94 лв. на дка.

Не така стихийно се развива оранжерийното производство, където действат реалните фермери, защото там инвестициите са големи и няма място за лесни печалби.

Въпреки това обаче, техните субсидии също ще бъдат намалени. Докато през 2015 г. те получиха по 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар, или 1 068 лв. на дка., очакваната ставка за 2016 г. пада на 7 566 лв. на ха, или 756 лв. на дка.

Спад има и при протеиновите култури, където допустими за подпомагане са фермери с поне 5 декара, които отглеждат фасул (зърно); леща; нахут; грах (фуражен за зърно); фъстъци; соя; бакла; люцерна; еспарзета; фий; детелина; вигна; бурчак; лупина; звездан и/или смески от гореизброените.

През миналата година за хектар те получиха по 285 лв., или 28,50 лв. на дка. Очаквана ставка за 2016 г. ще бъде 214 лв., или 21,40 лв. на дка.

В нотификацията си пред Брюксел България е поискала от 2017 година помощта за тикви, зелен фасул, зелен грах и орехи да отпадне.

Дините, пъпешите и главестото зеле се обособяват в отделна схема с по-ниско ниво на подкрепа, поради относително високия дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на площите.

Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата.

Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи – фактури и за физическите лица – касови бележки.

Минималните индикативна ставка при доматите става – 3 588 лв./ха при достигнат добив от 7 200 кг./дка и ставка от 11 215 лв./ха при достигане на 22 400 кг/дка – 100%

При краставиците минилната индикативна ставка става 2 837 лв./ха, при добив от 8 100кг/дка и ставка от 11 215 лв./ха при достигане на 32 000кг/дка – 100%.

Ставката при пипера става 5 607 лв./ха, при достигане на добив от 4 500кг./дка и ставка от 11 215 лв./ха при достигане на 8 500 кг/дка – 100%

При дините, пъпешите и зелето ставката става 196,24 лв/ха. Ставка при размер на заявената площ до 30 ха става 588,71лв/ха.= 1/2 от стойността през 2016 г.

Сливите и десертното грозде се обособяват в отделна схема с по-ниско ниво на подкрепа поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на подпомагането в разходите за производство.

Така се освобождава финансов ресурс, което позволява запазване на ставката на ниво, близко до 2015 г.

Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне

на стопанствата.

Сливите и десертното грозде ще се подпомагат по нова схема поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на подпомагането в разходите за производство.

Подпомагането за тях се запазва, но с намален размер – ½ от ставката през 2015 г.

Преразпределителната ставка на ха става 326,68 лв. Ставката при размер на заявената площ над 30ха лв/ха за 246,53 ха – 653,36 лв.

При размер на заявената площ до 30 ха лв/ха 980.04 лв. – 1/2 от стойността на ставката през 2015г.

Уважаеми колеги,опитахме се чрез консултантите на ТКК и СИНОР да Ви направим съпричастни  на новата политика на Министерството на земеделието и храните относно субсидирането на земеделието ни за периода 2017-2020година.

гр.София

03.08.2016           От екипа на Текстилен клъстер коприна !

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers