УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ВЧЕРА 25.10.2016 Г. ЕКИПЪТ НИ БЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ИМАХМЕ ПРИЯТНА СРЕЩА С ДЕКАНА И ЗАВЕЖДАЩИЯ КАТЕДРАТА ПО БУБАРСТВО ДОЦ. МИХАИЛ ПАНАЙОТОВ. РАЗГОВАРЯХМЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БУБАРСТВОТО ПО НОВИТЕ ХИБРИДИ-БУБИ, КОИТО КАТЕДРАТА СЪЗДАВА, КАКТО И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СМЕСЕНО ХРАНЕНЕ ДО ТРЕТИЯ СЪН СЪС СУХА ХРАНА, А СЛЕД ТОВА СЪС СВЕЖИ ЧЕРНИЧЕВИ ЛИСТА. ВЪЗХИТЕНИ СМЕ ОТ ГОСТОПРИЕМСТВОТО НА ДОЦ. ПАНАЙОТОВ И АС. РАДОСТИНА ГУЧЕВА, ПОМОЩТА, КОЯТО ОКАЗВАТ, КАКТО НА КЛЪСТЕРА, ТАКА И НА ВСИЧКИ БЪДЕЩИ БУБАРИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО ИМ ПО-БЪРЗО ДА СЕ СЛУЧАТ НЕЩАТА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЪРВАТА ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА В СТРАНАТА! ДА, СЛЕД 20 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДЕ „ПЪРВАТА“ ЕСТВЕСТВЕНА КОПРИНА ОТ БЪЛГАРСКИ ПАШКУЛИ.

КОЛЕГИ,

ОЧАКВАЙТЕ СЪВМЕСТНОТО ИНТЕРВЮ НА ДЕКАНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДОЦ. ПАНАЙОТОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА – ДЗЗД И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА“ АД ИНЖ. М. ДИМИТРОВА.

А СЕГА ЗА ВАС ОБЕЩАНИЯ МАТЕРИАЛ ЩЕ ИМА ЛИ ПРОМЕНИ В ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПНАСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ОСП: На зряла възраст и за основен ремонт

pict3

Присъединяването на България към ЕС през 2007 г. води до въвеждането на Общата селскостопанска политика на Общността, което променя начините и възможностите за правене на национална аграрна политика. Членството в Съюза е свързано с отказване от определен национален суверенитет, в името на една по-големи и мащабни цели изповядвани от ЕС, което се съпровожда същевременно и с възползване от ползите, които ОСП дава на отделните страни.

 

Еволюция и промени в ОСП

 
Еволюционно ОСП е претърпяла значително развитие за последните 54 години от нейното въвеждане през 1962, като причините за промените са свързани, както с вътрешна необходимост за справяне с предизвикателства и проблеми, както и продиктувани от външната среда, заради конкуренцията и участието на ЕС в транснационалните структури на Световната търговска организация и натиска върху ЕС да намали подкрепата за сектора.

Най-общо периодите на развитие на ОСП могат да бъдат разделени на 3 етапа, като всеки един от тях се характеризира, както с причини за настъпването на промени и реформи, но така и с отговор на възникналите предизвикателства.

От основаването си през 1962 до почти края на 80-те години основната цел на ОСП е да гарантира продоволствената сигурност на Съюза, гарантирайки производството и достъпни цени за потребителите. Тази цел е много добре постигната, като избраните инструменти за подкрепа на производство чрез субсидии, интервенционните мерки и експортните мита дават голям тласък на производството в ЕС. За пример, производството на мляко в ЕС-9 между 1970 и 1985 година нараства с 37%, а за сравнение от тогава до 2014 година се покачва с 10%. При говеждото месо, нарастването за същия период е съответно 33% между 1970-1986 г., а от 1986 до 2014 г., производството дори намалява в ЕС-9 с 27. Възходящото и силно нарастване на производството в Общността през този период води до необходимост от сериозни разходи за провеждане на тази политика, като разходите за ОСП достигат до 70% от общия бюджет. Стремежът за увеличаване на производството от производителите заради възможността да генерират приходи от субсидии довеждат до спад в цените и трупането на излишъци, като намирането на външни пазари за тези излишъци налага използването на експортни субсидии, което създава не само дъмпинг на тези пазари, но и унищожава местните производители.

Системата от инструменти на ОСП по това време дава впечатляващи резултати върху производството, но започва да страда от производствено хипертрофиране, което се отразява на бюджетните разходи. От средата на 80-те години започват и първите мерки за контрол на производството, като се въвеждат квоти – мляко, захар, а от 1992 се полагат основите на една нова цел на ОСП, която се измества от стимулиране на производството и се ориентира към постигане на по-висока устойчивост и по-високи задължения за фермерите за опазване на околната среда. Появяват се първите структурни мерки, които да подкрепят инвестициите в стопанствата и хранителната индустрия, като стремежът е да се измести фокуса от производството към качеството на продукцията.

Този своеобразен втори етап от развитието на ОСП естествено предполага и въведените промени след 2004 г, което може да се предели като третия етап на ОСП. ЕС се опитва да започне изграждането на една нова икономика, икономика стъпила на знанието на иновациите на зелените технологии и ОСП трябваше да се впише в тези нови приоритети. От 2004 година, ОСП почти напълно слага край на връзката между производството и субсидирането, като подпомагането се измества от производство към стопанство, а при новите страни членки, поради липса на референтен период се въвежда единно плащане на площ, известно като СЕПП. Новата парадигма на ОСП е, че се подкрепят доходите на земеделските производители и това става чрез необвързано подпомагане на стопанство и единица площ.

Именно тези промени и пренастройването на системата на подпомагане на ОСП могат да се окажат голяма грешка, която е коствала на ЕС време, ресурси и пропуснати възможности. Необвързаната подкрепа с производството се оказва необвързана и с доходите и необвързана с реалните икономически процеси, която вече повече от 10 години не показва, какво реално постига и на каква цена. Икономически ирационално е да се разпределят над 40 млрд евро годишно, като директни плащания по начин, който не е обвързан нито с производство, нито с доходи, нито с някакви други рационални критерии и показатели. Оттам идва и голямата опасност пред европейското земеделие, което в последните вече 10-15 години изостава, губи позиции и става все по-неконкурентоспособно на фона на останалия свят. ОСП не отчита някои основни явления, които се случват в света през последните 30 години, а именно – увеличаване на населението на планетата, нарастване на доходите, увеличаващото се търсене на храни и засилване на световната конкуренция.

 

Световното търсене на храни и земеделието

 Население на планетата непрекъснато расте, като само между 1970 и 1980 год. набъбва с 30%, след което се наблюдава известно забавяне и годишно нарастването е с повече от 1%. Населението на света вече надминава 7,2 млрд. души. Доходите, които са другият важен фактор детерминиращ търсенето на храни също бележат осезаем скок. Световният брутен национален доход на човек нараства за периода 1970 и 2014 год. над 13 пъти. Между началото на 90-те и 2014 год., БНД в света на човек от населението се увеличава с почти 2,5 пъти.

Очаква се до 2050 год. населението на планетата да достигне 9,1 млрд души, което ще изисква увеличение на производството на храни със 70% в сравнение с това през 2005 год. Същевременно, цените на храните по данни на ФАО се увеличават за периода 1970-2014 год. с повече от 5 пъти, като от началото на 90-те години до 2014, цените на храните се увеличават над 2 пъти.

 

Слабостите на ОСП и българският им прочит

 

ЕС от началото на новото хилядолетие избра път на развитие на ОСП, който направи тази политика откъсната от реалностите и разминаваща се с появилите се реалности и предизвикателства. Цените на храните в световен мащаб от средата на хилядолетие започнаха рязко да се увеличават, аграрното производство в ЕС се забави, а на места и смени посоката си, цените на производителите станаха все по-волатилни, а при разпределението на субсидиите се стигна до огромни диспропорции. Необвързаното подпомагане не взема предвид нито разходите за производство, нито доходите на стопанствата, дори не се изисква да се произвежда, а само да се поддържа земята в добро екологично състояние, а за това се плаща толкова, колкото и ако произвеждаш, в смисъл без да се отчетат разходите за тези практики, което приучва фермерите в рентиерно чакане.

Тази противоречива политика на ОСП се усилва в нашите вътрешни условия, причинено от структурните слабости на нашата икономика и различните нужди пред родното земеделие. България има нужда да стабилизира и да балансира земеделското си производство и да направи отрасъла по-конкурентоспособен, а това означава да произвежда на добри цени с добро качество. На фона на растящата публична подкрепа се вижда, че добавената стойност в земеделието за периода от 2006 до 2015 година се променя с едва 5%. Сумата на директните плащания, която се разпределя неравномерно, т.е. отива в стопанства получаващи над средното плащане, достига 430 млн.евро от 580 млн. евро през 2014 г. Сериозен процент от земите които се заявяват в Разплащателна агенция са мери и пасища, които не се поддържат чрез пашуване, а се почистват по начин, който меко казано е спорен на добрите екологични практики и за това се плаща толкова, колкото и да отглеждаш домати, пшеница или ливадно сено.

Несправянето с изброените предизвикателства пред ОСП изправят тази политика пред нуждата от промени. Двадесет години по късно, през септември 2016 г. в Корк (Ирландия) отново се загатна, че трябва да се търсят реформи, които основно да засегнат директните плащания. Предвижда се чувствителното редуциране на тези плащания и заместването им с финансови инструменти (управление на риска, кредитни линии, застраховане и др.). Това вероятно не е голяма новина за много специалисти и беше доста очаквано. Големите въпроси обаче предстоят, а те се крият в детайлите, които тепърва ще изкристализират. ЕС трябва да се върне към рационалността, което означава да свърже подпомагането с конкретни резултати, както и да има симетрия между стимулите, които се дават и резултатите, които се постигат. Не трябва да се забравя, че въпреки многото недостатъци, директните плащания имаха едно безспорно предимство, а именно ниските транзакционни разходи за тяхното придобиване и когато се предлагат и разработват промените трябва да се оцени и цената това да се случи, за да се запази ефективността на политиката. За всички нас е важно ЕС да вземе най-добрите и правилни решения за бъдещето на ОСП, от това зависи бъдещето на отрасъла, а ние вероятно също можем да допринесем, като защитим националните си интереси, а след това и като разумно развием националното й приложение.

Фиг. 1 Индекс на изменение на производството на свинско месо, 1970 г. = 1

ЕКИПЪТ НА ТКК БЛАГОДАРИ НА АГРОЗОНА З АПРЕДОСТАВЕНИЯ МАТЕРИАЛ.

26.10.2016 Г., ГР. СОФИЯ

 

 


ЗДРАВЕЙТЕ ПЧЕЛАРИ И ВСИЧКИ  ВИЕ „АКТИВНИ ФЕРМЕРИ“,

                               ДНЕШНАТА ТЕМА Е МНОГО ИНТЕРЕСНА И МНОГООБХВАТНА.ЩЕ ЧУЕМ МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИТЕ,ЩЕ ВИ ЗАПОЗНАЕМ С АГРОНОВИНИТЕ,ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗАЩО ЕВРОКОМИСАР  ХОГАН ДАВА  СРОК- 12 МЕСЕЦА НА ДЪРЖАВИТЕ -ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДА ОПРОСТЯТ „ЗЕЛЕНИТЕ МЕРКИ“ В ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ,ЗАЩО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ДФЗ РУМЕН ПОРОЖАНОВ ПОИСКА ОТ МЗХ  МАРКИРАНЕ НА КОШЕРИТЕ НА ПЧЕЛАРИТЕ,А  ТЕ МУ ОТГОВОРИХА ЩЕ ИМ СЛОЖИМ УШНИ МАРКИ!

                              ЕКСПЕРТИТЕ КОМЕНТИРАТ:

                            1.Министерството  на земеделието и храните публикува на сайта си карта за напояваните площи в страната ни към 1-ви януари 2007година до когато е действала системата за напояване.Информацията е необходима за кандидатите по подмярка 4.1- втори  прием !

                            2.Сдруженията за напояване ще плащат поне 1/40 от стойността на съоръженията.5години ще е срокът в който сдруженията за напояване могат да ползват съоръженията от хидромелиорационните съоръжения след веднъж издадено разрешение и подписан договор.Това гласи проект на постановление на Министерския съвет,публикуван на сайта на МЗХ.

                            3.Започва приемът „деминимиз“ за животни.Заявленията се подават до 21-ви октомври 2016 в отделите „Прилагане на мерки за подмомагане “ на Областни  дирекции към ДФЗ.

                            4.Министерството на земеделието и храните стартира прием за намален акциз на гориво за активните земеделски стопани.Това е схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газъола използван в пъричното селскостопанско производство“.Приемът стартира от 17 октомври и приключва на 28 октомври 2016год.Земеделските стопани могат да подават заявленията си в Общинските служби по земеделие

                             5.В интервю за БН Т министър Танева заяви,че вървят преговори с големите търговски вериги за продажба на български земеделски продукти.“Българските производители не могат да осигурят обеми за големите търговски вериги и ако не се стигне до консенсус ,ще се помисли за регулатор,,,,“-заяви Танева

                             6.До 21 октомври 2016 е отворен третият  транш на заявление по схемата за хуманно отношение за свине.Прави впечатление,че сроковете са кратки,затова трябва редовно да се информираме !

                             И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА С „УШНИ МАРКИ „

                             В интервюто  си за списание  „Икономист“ изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов описва историята с проектите със зайци и пъдпъдъци и защо те вече не са приоритет.Оказа се,че има доста изобретателни хора и за една нощ кафезите с птиците и зайците лесно са си сменяли собственика.По същия начин са засечени  пчелари и както казва Порожанов „.. за да ги предпазим всеки ден да пребоядисват кошерите ,ще гледаме всичките над 5000 проекта на един ден..“ Това е и причината МЗХ да  подготви промяна на Наредба 10/2015 за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.Нови текстове в Наредбата предвиждат поставяне върху капака на кошерите индувидуална идентификационна табела.Тя ще е с жълт цвят,с височина 45-60мм и дължина 65-90ммя  и на нея ще бъде посочен производителя и номера на пчелното семейство.

                            Пчелните семейства се идентифицират до 20-тия ден след тяхното създаване,не по-късно от 20 август в годината на тяхното създаване,но при всички случай преди тяхното преместване в друг животновъден обект.Табелата съпровожда пчелното семейство при преместване в друг кошер от пчелина или при търговия с кошера.

                             БИЗНЕСЪТ ИСКА  ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА !

                            С писмо до председателя на земеделската комисия на Народното събрание Румен Христов ,Асоциацията на индустриалния капитал в България поиска промяна в Закона за арендата.Става въпрос,че в момента минотарен собственик на земеделска земя/под 50%/ имаше право да сключи договор с арендатор без да се иска съгласието и знанието на другите съсобственици.От името на Асоциацията председателят Васил Велев предлага корекция на Закона за арендата,която да даде право единствено на съсобственик,притежаващ над 50% от имота да подписва договор за аренда със земеделски производител.Другата възможност е нотариално заверено пълномощно от всички съсобственици на един било то и минотарен съсобственик,който да сключи договора с арендатора.

                             Ако поправката в закона бъде одобрена това ще създаде силни затруднения на земеделците,защото много често нивите са съсобственост на много наследници.

                                Следва……..

гр.София                                                 От екипа на ТККОПРИНА


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

                       ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА   ОТНОВО

Е  ТЕМА  НОМЕР  ЕДНО ТАЗИ СЕДМИЦА СЛЕД КАТО ПОДМЯРКА 4.1 ОТВОРИ ,А  НА 8-МИ ОКТОМВРИ/СЪБОТА/  НА СРЕЩАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ БРАНШОВЕ,СТАНА ЯСНО,ЧЕ ПРОБЛЕМИ ИМА,ПРОМЕНИ ИМА И НЕДОВОЛНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ СЪЩО.

                       ОТ ПРЕДИШНИЯ  МАТЕРИАЛ НА САЙТА НИ,  ВИ ОБЕЩАХМЕ ДА РАЗЯСНИМ КАКВИ СА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ТЕХНИКА ПО ПОДМЯРКА 4.1. ОТ  ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 КОИТО  ‘ЩЕ СЕ ПРИЛОЖАТ ОЩЕ ПРИ ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА 26 -ти ОКТОМВРИ 2016ГОД. ИНФОРМАЦИЯТА НИ  Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СПИСАНИЕ „ИКОНОМИСТ“ ОТ ИНТЕРВЮТО Н А  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФЗ  Г-Н  РУМЕН ПОРОЖАНОВ,ВЪВЕЖДА СЕ ДВОЙНА ОЦЕНКА НА ТРАКТОРИ,КОМБАЙНИ, ,СИЛАЖОКОМБАЙНИ.ПЪРВАТА  ЦЕНА  ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ  СПОРЕД КОНСКАТА СИЛА НА ТЕХНИКАТА,А ВТОРАТА ПО ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ,ВКЛЮЧЕНИ  В РЕФЕРЕНТНИЯ СПИСЪК С ТЕХНИКАТА КЪДЕТО ФИГУРИРАТ 30 ХИЛЯДИ ВИДОВЕ И МАРКИ ТРАКТОРИ,ТОВАРАЧИ И ДР.

                      ПРЕХВЪРЛЯНЕ  НА  НЕОДОБРЕНИ  ПРОЕКТИ  ОТ  ПРЕДИШЕН ПРИЕМ

                      За първи път се дава възможност да се кандидатства с проект,подаден в предишен прием на подмярката -4.1..Условията допускат,ако кандидатите имат проект,който не е одобрен в предишен прием,да го прехвърлят в предстоящия само с едно заявление В Наредба 9/2015год,публикувана с промените в Държавен вестник на 30.септември 2016год.,има образец на заявление,като допълнително ще се изискват документи.От земеделския стопанин се изисква ако се е възползвал от тавана на подмярката 1 500 000евро да преработи до 1 000 000евро проекта си.Решението зависи от това да ли проектът може да има повече шансове при промяна на бонус точките.

                        НОВИ КРИТЕРИИ С БОНУС ТОЧКИ

                        Въвеждат се три нови критерия по които проектите могат да имат бонус точки:

                       1.С 10 допълнителни точки се стимулират земеделски стопани които имат минимум 5 души персонал за последните 3години.За доказателство трябва да се приложи отчет за заетите лица,средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години,заверени от кандидата и НСИ,както и копие от годишни данъчни  декларации пак за три години назад,заверени от съответната териториална дирекция на НАП.

                       2.С 10 допълнителни точки се стимулират проекти със строителство или обновяване на сгради,както и оборудването в тях.Тези инвестиционни проекти могат да напреднат с десет точки,но трябва да се има впредвид,че над 65% от инвестиционните разходи по проекта следва да са с тази цел и това не включва земеделска и транспортна техника ,а само оборудване исъоръжения,монтирани в сградата.

                       3.Ако над 50% от разходите са свързани с хидромелиоративни дейности ,проектът получава допълнителни 5 точки,а ако разходите са над 85%-7точки.Когато разходите са над 30% получават 4 точки

                         ДОКАЗВАНЕ НА СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ /С П О /-НЕ ПО-МАЛКО ОТ 8000Е

                         Изискването за допустимост към земеделските производители досега беше,че те трябва да имат стандартен производствен обем /СПО/ не по-малко от 8000 евро ,който преди можеше да се заяви с намерение за засяване.В предстоящия прием кандидатът трябва при всички случай да приложи доказателство за постигнат 8000 евро СПО през предходната или настоящата стопанска  година!

                       ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  ФИНАНСИРАНЕ НА НАПОЯВАНЕ

                             СЛЕДВА

гр.София          От екипа на Текстилен  Клъстер Коприна


        

                                   УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

             ОТНОВО СМЕ ЗАЕДНО ТАЗИ СЕДМИЦА С АГРОНОВИНИТЕ ПОСВЕТЕНИ НА ПОДМЯРКА 4.1.,

                      ПЪРВО ДА ПРИПОМНИМ,ЧЕ ТАКА ЧАКАНАТА ЗАПОВЕД ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПРИЕМА ПО ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ИЗЛЕЗЕ.ТОВА Е РД 09-756/04.10.2016 И ТЯ ОПРЕДЕЛЯ :

                      1. ПЕРИОД НА ПРИЕМ : НАЧАЛНА ДАТА 26.10.2016 И КРАЙНА ДАТА 07.12.2016ГОДИНА

                      2.БЮДЖЕТЪТ НА ПОДМЯРКАТА Е В РАЗМЕР НА ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА  237 000 000 ЕВРО

                      3.БЮДЖЕТЪТ МОЖЕ ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.41,АЛ.3 ОТ НАРЕДБА 9/2015ГОД. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА  ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.76/30.09.2016ГОД.

                      4.ДОПУСТИМИ СА РАЗХОДИ И ЗА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ НА ПРОЕКТИ ПОДАДЕНИ ОТ ПРИЗНАТИ ГРУПИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

                       5.ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ,ПОДАДЕН В ПРЕДИШЕН ПРИЕМ НА ПОДМЯРКАТА

                       ОЧАКВАНИЯТА НИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1.БЯХА ГОЛЕМИ,ТЪЙ КАТО ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ ПРИЕМ ПО НЕЯ ЗА  П Р С Р  2014-2020ГОД ,С ОСТАТЪЧЕН ФОНД,С НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ

                                     НОВИ ЛИМИТИ ЗА СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТИТЕ

                        Лимитите за допустимите разходи на един проект по мярката за целия програмен период се променя на 1 000 000евро/за проекти със строителство/ и 500 оооевро за проекти само за техника/член 15 от Наредба 9-2015/.Трябва да се има впредвид,че тези  „ТАВАНИ“ са за стойността на инвестиционния проект,а не за безвъзмездната помощ.Посочихме,че този прием ще бъде с целия остатъчен бюджет-237милиона евро,пред кандидатите стои въпросът да ли да подадат проект с целия размер на лимита.Необходимо е да се съобрази,че максимумът на субсидията е определен на 50% от разходите на проекта,а в някои случаи чрез допълнителни точки при класирането може да се увеличи най-много с 10% т.е. до 60%/чл.14 от Наредбата/.Това означава,че трябва да се предвидят съответните средства за префинансиране на проекта,защото те ще получат гранта си след отчет на изпълнениетоОбръщаме Ви внимание,че само проекти с трайни насаждения и строителство имат право на две междинни плащания/съгласно чл.16 и 18 от Наредбата/.,но и бизнес плана за тях е 10годишен/чл.22/

                                    СЕВЕРОЗАПАДНИЯТ РАЙОН НА БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗДЕЛЯ НА ТРИ ПРИ ОЦЕНКАТА

                        Досега всички проекти от Севророзападния район на планиране бяха приоритизирани с еднакъв брой точки бонус.В новия прием има промяна както следва:Видин,Враца и Монтана с по 5точки,област Ловеч-2точки и област Плевен-1точка.Обръщаме Ви внимание,че най-малко 75% от обработваемата земя трябва да попада в посочените области за да получите бонус допълнителни точки.

                                    НЯМА ДА СА ПРИОРИТЕТ СТАРТИРАЩИ БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ

                       В предишния прием стартиращите биопроизводители получаваха 15 точкидопълнително,в този прием те отпадат,но действащте сертфицирани биопроизводители ще получат този бонус ако над 85% от инвестиционните  разходи по проекта  са свързани с биопроизводството.Ако разходите са над 50%,то точките се намаляват на 10.

                                    ПОВЕЧЕ ТОЧКИ СА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ СЕКТОРИ

                       Проектите от така  наречените “ чувствителни „сектори ,а това са „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“,“ЖИВОТНОВЪДСТВО“ и “ ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ“,ще получат не 15,а 19точки.Тези от Вас които комбинират инвестиции  поне в два от тези сектори,ще бъдат оценени допълнително с 20точки.

                                     КОИ КУЛТУРИ ОТПАДАТ ОТ ПРИОРИТЕТНИЯ СПИСЪК

                         ПРЕДИ ДА ВИ ПОСОЧИМ КОИ КУЛТУРИ НЕ СА ПРИОРИТЕТНИ ,ВИ ИНФОРМИРАМЕ,ЧЕ В РАЗГОВОР С МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО ПРАВОТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1. Е ВАЖНО ДА СТЕ В СПИСЪК-ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ЧЛ.38 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.СЪЩИЯТ ЩЕ ГО НАМЕРИТЕ В НАРЕДБА 9/2015

                        Някои от традиционните за отглеждане в България култури вече не са в списъка с приоритети  и няма да получат допълнителни точки.Това са културите:орехи,лешници,бадеми,резене,шипка,лайка,маточина,мащерка,зелен грах.Отпадат също тиквите и кориандъра;При животновъдството отпадат:фазани,пъдпъдъци,зайци,буби,охюви,калифорнийски червей’Оставт с приоритет само :овце,говеда,биволи,кози,свине,кокошки,пуйки,гъски,бройлери,пчели,патици и щрауси.

                                  НОВИ КРИТЕРИИ С БОНУС ТОЧКИ

                        СЛЕДВА:……….

ГР СОФИЯ                                                              ОТ  ЕКИПА НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР  КОПРИНА


                                         ЗДРАВЕЙТЕ      КОЛЕГИ,

                  ДОКАТО ЧАКАМЕ ДНЕС  =4-ТИ ОКТОМВРИ-ДА ИЗЛЕЗЕ ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЗА ОТВАРЯНЕ ВТОРИ ПРИЕМ НА ПОДМЯРКА 4.1.    Щ Е  ВИ ЗАПОЗНАЕМ С ЧАСТ ОТ ИНТЕРВЮТО НА ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА  УВАЖАВАНОТО ОТ НАС  СПИСАНИЕ „ИКОНОМИСТ“ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА 2016ГОД.

1475501603_77143_1„Ако министерството на земеделието бъде готово с окончателния слой на земеделските парцели до 20 ноември, фонд „Земеделие“ ще може да преведе директните плащания за 2016 г. в края на декември 2016 „- това съобщи в интервю за списание „Икономист“ изпълнителният директор на фонда Румен Порожанов.

Бюджетът за единното плащане на площ тази година е 741 млн. лева, като ставката за декар ще бъде 19,80 лв. За „зелени“ плащания фермерите ще си поделят 645 млн. лева, като на декар се полагат по 12,40 лв.

Преразпределителното плащане за първите 300 дка обработваема площ е с бюджет от 109-110 млн. лева. Според разчетите по него стопаните ще получат 14,50 лева на декар.

Администрацията полага усилия още през октомври да се преведат и средствата по обвързаната подкрепа за животновъдите. Миналата година тези плащания наистина бяха дадени навреме.

УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,       Започваме  подготовката на есенното засаждане на малките фиданки.Тази година по-рано ще приключи падането на листата на черничевите фиданки, зимната  им подготовка и разбира се и по-рано ще ги извадим от разсадниците.Знаете,че преди да ги извадим,Вие трябва да сте подготвили земята,да сте изкопали дупките и осигурили и торовете за засаждане.Затова с интерес следим и времето ,кога ще вали,коя седмица ще е подходяща за засаждане,как да съхраните извадените фиданки, ако не успеете навреме да ги засадите.Ето и прогнозата за дъждове която смятаме ,че ще Ви ориентира в агрообработката Ви.

От днес казваме сбогом на летните температури, след като с хладен циклон от запад времето застудя и дневните температури ще паднат до 12 – 16 градуса. Също от 4 октомври над страната започват и валежи, които обаче няма да са обилни и ще бъдат с различна интензивност в различните региони. Според прогнозите на Института по метеорология и хидрология към БАН по-големи валежи се очакват в Североизточна България, докато в Северозападна България почти няма да вали.

Над цялата страна по-обилни валежи се очакват след 10 октомври, когато ще бъдат повсеместни и ще предизвикат сериозно захлаждане. В Западна България захлаждането ще продължи поне 4 дни, докато в останалите райони на страната дъждове ще паднат само на 12 и 13 октомври.

Нощните температури между 4 и 8 октомври ще бъдат около 6-9 градуса, като сериозно захлаждане ще последва от 10 до 14 октомври, когато термометърът в Западна България през нощта ще показва до 4 градуса.

В северните части от страната ще вали само до 12 октомври, след което времето ще се изясни и температурите леко ще се повишат.

В Южна България също не се очакват големи дъждове. Леки превалявания ще има само на 8, 12 и 13 октомври. От 14 става слънчево, като дневните температури там ще започнат да се покачат, като може да стигнат до 22-24 градуса.

Напомняме Ви,че подготовката на земята и изкопаването на дупките може да прочетет в сайта ни.Но от опита който имаме  с колегите последните две години,Ви съветваме в никакъв случай да не засаждате младите фиданки в дупки в които има вода,обричате на унищожаване корените на черничевото насаждение.След като добре отъпкате почвата около фиданката полейте с вода без торове.Водата помага добре да слегне земята ,да няма цепнатини и добре да се хване фиданката.Препоръчваме есенното засаждане и месец декември ако е топъл може да садите ,но да се спазват нашите и на агрономите препоръките.Обръщаме Ви внимание,не взимайте съвети от хора които не са засаждали черници,ако искате да имате 100% прихващане.Пишете ни или звънете и питайте,ние сме отворени към Вас да отговорим на въпросите Ви.

За Вас работиха консултантите на Текстилен Клъстер Коприна. Информацията която Ви поднесохме е от Министерството на земеделието,Държавен фонд „Зенеделие“, „Синор.бг“,“Икономист“. „ФИНАНСИ“ЕООД

гр.София

04.10.2016


                            ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ,

                     ЗАПОЧВАМЕ СЕДМИЦАТА САМО С ХУБАВИ НОВИНИ ! В ПЕТЪК  30-ти септември-ИЗЛЕЗЕ В  ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРОМЯНА НА НАРЕДБА  9/2015  ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1.“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“,А УТРЕ  04.10.2016 ЩЕ ИЗЛЕЗЕ И ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЗА  ОТВАРЯНЕ НА ВТОРИ ПРИЕМ ПО 4.1.

1475476029_89521_1На 26 октомври стартира вторият прием по мярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Той ще продължи шест седмици до 7 декември, така че стопаните да имат време за подготовка и подаване на документите, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време кампанията на Министерство на земеделието и храните „Подкрепяме българското“ в Пловдив.

„Приемът се пуска с целия наличен остатъчен бюджет от 237 млн. евро. „Наредбата за промените по мярката е обнародвана, а на 4-ти октомври 2016г. ще има заповед за прием“, посиочи зам.министър Грудев.

„Амбицията на Министерство на земеделието и храните е инициативата „Подкрепяме българското”, да стане постоянно действаща с подкрепата на местната власт.Стремим се да представяме продукцията на родни местни производители, като по този начин се скъсява веригата между производители и потребители“, допълни Грудев.

Жителите и гостите на областния град имат възможност да опитат и закупят продукцията на 40 местни производители, които се представят с месни и млечни продукти, плодове и зеленчуци, яйца, вино, розови продукти, тестени изделия и др.

 А сега  се връщаме към подмярка 4.1 и отварянето на втория прием.За тези от Вас които сте кандидатствали в първия прием на подмярка 4.1.  и сте получили отказ или одобрение на подадения проект,нямате право да го прехвърлите на втория прием,насрочен на 26.октомври 2016год.Това е отговорът на експертите ма Министерството на земеделието относно възможността за прехвърляне на стари проекти към предстоящия прием.Самото заявяване за участие със старите проекти ще стане едва след като Министърът на МЗХ издаде заповед за откриване на втория прием.При него стопаните ще кандидатстват за целия остатъчен бюджет по подмярката в размер на 237милиона евро.

                Тъй като  при втория прием максималният размер на допустимата субсидия за проект се намалява на 1 милион евро вместо допустимите до момента 1,5милиона евро,то и земеделските стопани ще трябва да актуализират своите инвестиционни искания ,ако при първия прием са искали тавана 1,5мл.евро.

                 Въпреки ,че приемът през октомври ще започне в края на месеца,от министерството обясниха,че ако заповедта на министър Танева излезе преди 8-ми октомври 2016год.,фермерите ще могат да избират доставчици или строители по досегашния ред.Така ще се избегне сложната процедура, разписана с постановление 180/2016 на Министерски съвет,което влиза в сила от 8-ми октомври 2016год.Според него при всички оперативни програми изборът на доставчици ще став по Закона за обществените поръчки,което значително ще затрудни кандидатстването.

 УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

                Имате достатъчно време да подготвите своите проекти в т.ч.разширяване на стопанството с нови черничеви градини,бубарски ферми и хладилни площи към тях.Отворени сме за вякакви консултации по подмярка 4.1. в т.ч. и на телефоните на нашите консултанти и проектанти.

От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

гр.София

03.10.2016год.

 


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

  УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ,

                                       ОТДАВНА ЧАКАХМЕ ОЦЕНКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО   СХЕМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И ПО ТОЧНО ПО ОБВЪРЗАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА  2015ГОДИНА.АНАЛИЗЪТ НА ТОЗИ ПЕРИОД ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ОСНОВА ЗА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2016ГОД. ЗАЩОТО ГРЕШКИТЕ НЕ СА ЕДНА И ДВЕ И ЗАТОВА СЕ ПОЯВИ КРИТИКАТА“ОПИУМЪТ  СУБСИДИИ“.,НО ПО РЕД!

                                       Новият програмен период на ОСП 2014-2020год. започна с доста промени в организацията на подпомагане на земеделието в Европейския съюз,която според много анализатори е крачка назад от философията започната от Общността от средата на 90-те години,а именно на намаляване зависимостта на фермерите от субсидиите и ограничаване въздеъствието на субсидиите върху вземането на производствени решения.България съгласно Регламенти 1306 и 1307/2013 получи свободата сама да разработи нормативната уредба,която да очертае правилата за прилагане на политиката по горепосочените Регламенти.Министерството на земеделието изработи през 2014година схеми,които се очакваше да спомогнат за намаляване на дисбаланса в разпределение на субсидиите както между отделните сектори,така и между отделните стопанства

                                   Един от най-важните елементи за сегащната О С П в частта на директните плащания е обвързаната подкрепа за чувствителните сектори,която през 2016год. се равнява на 792 милиона евро.В допълнение 2 % е насочена към протеинови култури

                                  За проблемите на обвързаната подкрепа Ви запознахме преди седмици /тиквите изядоха картофите/.Да припомним,,че през юли 2016год.,МЗХ излезе с анализ иизводи от обвързаната подкрепа 2015-2016.От оповестените цифри стана ясно,че има чувствително покачване на декларираните площи и животни за една година по определените схеми:при дините и пъпешите увеличението е три пъти спрямо 2015г.,при тиквите е абсолютен рекорд от 6кратно увеличеие;при животните се отчита увеличение при схемите за селекционен контрол на говеда и овце,където ръстът на увеличение в броя на заявените животни нараства от 40-60%.Основната причина за появилата се конюктура е силната ориентация на земеделските производители към субсидиите,като се отчитат приходите идващи от размера на субсидиите и разходите за нейното придобиване.За тиквите си говорихме миналия път,а сега ще посочим градинския грах,където площите са се увеличили двойно,а обвързаното плащане дори възлиза на 128% от разходите.

                                 При  животновъдството нещата са ,като за крава в селекционен контрол се получава допълнително плащане от 378лв,а за овца-68лв през 2015год.,като разходите и пречките за да се постигне това напълно си заслужава усилията да се причислиш към някоя развъдна орга изация

                                   От тук и основният извод ,че сигналите идващи по линия на публичните плащания оказват по-голямо влияние върху фермерите във взимането на решения от колкото пазара.Страшното е,че тези плащания могат да променят не само производствената структура,но и стопанските структури на страната ни,техния мащаб и размер.Стигна се до там,че „лесните пари“ за една година и тяхната притегателна сила е толкова голяма,че крие голяма опасност пред устойчивото,бъдещо развитие на целия отрасъл.

                                    Вторият извод който може да направим е,че дефинираната от МЗХ  обвързана с производството подкрепа  е наистина обвързана ,но секторна подкрепа,а не генерира обезателно производство.Прав е колегата голям производител на тикви и да не гообере пак ше спечели.Очевидно за да се постигне ръст в продуктивността и в производството ,се нуждаем от нови механизми зада стимулираме интензивността ,а не екстензивното производство..

                                    Всичко казано до тук оправдава нововъведенията  при обвързаното подпомагане след 2017год.представени от Министерството на земеделието.Министерството се опита да надгради към статуквото в момента новите си предложения по схемите за директните плащания,а така също при плодовете и зеленчуците и животните.Ето и бюджетът на схемите за обвързано производство за 2017година.За Ваше улеснение прилагаме 2016 и 2017год.

        Бюджет в милион лева           2016год.             2017г.

     1.Млечни крави                              46,8                      30,0

     2.Месод.крави                                  24,9                      18,7

     3.Млечни и месод.крави              22,9                          –

         /под сел.контрол/

     4.Овце и кози                                       9,0                       –

     5.Овце и кози                                      12,8                       24,0

        /под сел.контрол/

     6.Биволи                                                  5,4                       4,4

     7.Плодове                                              39,1                      31,9

     8.Зеленчуци                                          35,3                     28,1

     9.Оранжер.зеленчуци                         5,2                       7,8

    1о.Протеинови к-ри                            31,0                    31,0 

     11.Месод.крави                                         –                         3,2

          /под селек.контрол/

      12.Млечни крави                                    –                          36,8

      13.Овце-майки и кози майки в        –                            3,2

            /от 10 до 49бр. в планината/

     14.Млечни крави  от 5 до 9 броя=планин   –               1,2

     15.Сливи и дес.грозде                              7,1

     16.Гл.зеле,дини и пъпеши                             –                     4,6

     Общо бюджет в мил.лева                    232,4                     232,0

                                       Уважаеми    колеги,

                    

     Има и ограничения на площите и броя животни,има изисквания за минимално производство,но затова в следващия ни материал.Очакваме в петък/30 септември/ да излезе в Държавен вестник промяната на Наредба 9/2015 за прилагане на подмярка 4.1.,както и следващата седмица да излезе заповедта на министър Танева за отваряне на нов прием по 4.1.,за което  своевременно ще Ви информираме.

                   Екипът ни благодари на консултантите,на МЗХ и Агрозона за предоставената информация

гр.София

27.09.2016


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА Т К КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

К О Л Е Г И,

ЧЕСТИТ   ПЪРВИ  УЧЕБЕН  ДЕН  НА   ВАШИТЕ

  ДЕЧИЦА, ВНУЦИ  И БЛИЗКИ!

НА ДОБЪР ЧАС И НА ВСИЧКИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ !

           Започваме направо с новините от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020година,защото нещата с отварянето на вторите приеми не са добре.Четем заглавия по земеделските сайтове,че подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“  се отваря на 15-ти октомври  и би трябвало от това да сме доволни.Но за съжаление  единственият  документ който виждаме на сайта на Министерството на земеделието и храните е :“Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  9/2015год. за прилагане на  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от ПРСР 2014-2020

                Стана практика на това Министерство на няколко месеца да променят с главата на долу правилата за кандидатстване,оценяването на проектите,приоритетните за страната производства.Този път списъците са поместени като ново приложение 13″а“ към параграф1,т.36 от допълнителните  разпоредби /т.е.последната  страничка  на проектонаредбата/.За съжаление проектонаредбата започва с едно дълго обяснително писмо на заместник министър Васил Грудев който се опитва да ни убеди как с тези драстични промени ще се обновят стопанствата на вече работещите земеделски стопани ,които в последните три години са поддържали 5работни места на трудов договор.

                Но с критиката до тук,тези от Вас които са имали намерение да кандидатстват по подмярка 4.1. е наложително  да се запознаят с  35страници промени….И преди да продължим с изказването на Васил Грудев по подмерките 4.1 и 4.2 ,направено вчера в Силистра,Ви уведомяваме,че има промяна и в Наредба 20/2015 за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на селскостопански продукти“.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 20/2015 год е публикувана в ДВ бр.69/02.09.2016гпод.

             Напомняме,че за да се отвори подмярка 4.1 за прием на заявления в Областните земеделски служби,първо промените в Наредбата трябва да излязат в ДВ,след което министър Танева трябва да издаде заповед  и да определи периодът на  прием./след публикуването на сайта на МЗХ веднага ще Ви информираме/

             Традиция стана в областните центрове да се  провежда изложение“ Подкрепяме българското“.Този път  на  министър Грудев се падна честта да  открие изложението в Силистра,а знаем че силистренци се славят с хубави местни плодове и зеленчуци,вина,кайсиева ракия,сирена от овче,краве и козе мляко.Именно в Силистра заместникът на министър Танева заяви:“Подмярка 4.1.-Инвестиции в земеделски стопанства- ще бъде отворена за прием на заявления от 15октомври“.Съгласно индикативния график на МЗХ подмярката трябва да се отвори на 04.10.2016 за 4седмици ,но този график винаги може да бъде променен както в случая,защото има нормативни срокове които трябва да бъдат спазени.Зам.министър Грудев посочи,че този път подмярката се отваря с променени условия.“През настоящия прием  допустими кандидати ще бъдат стопанства които вече са започнали своята дейност и имат достигнати   8000евро СПО.Целта ни е да дадем възможност на работещите в сектор „Земеделие“ да се модернизират“-заяви г-н Грудев.Той допълни,че за първи път ще бъдат  допустими инвестиции в съоръжения в напояване.“Тук трябва да  посочим,че колективните инвестиции запазват 70 % от признатите разходи „.

                      Уважаеми колеги,

              Имаме голямия шанс да работим с екипа на Тракийския университет гр.Стара Загора.Следващата седмица сме на посещения на катедрата по бубарство за да определим направленията на съвместната дейност.Ще дадем  възможност на студентите да провеждат практиките си при нас!Пишете ни ако желаете да поемете студентски стажове и практики още през пролетта на 2017година .

          С уважение към Вас екипът на Текстилен клъстер Коприна

гр.София

15.09.2016


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

zam-minПоследните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които изключиха трайните насаждения и пасищата от бъдещите доброволни споразумения по чл. 37б, предизвикаха голямо недоволство сред селскостопанските производители. Проблемът най-силно беше усетен от членовете на Асоциация „Биопродукти”, които поискаха извънредна среща с ръководството на министерството на земеделието и храните.В материала на сайта ни от 08.09.2016год. Ви обещахме да продължим темата с подпомагането на агробизнеса,с проблемите на собствениците на пасища и трайни насаждения във връзка с промените на споразуменията,  както и други важни въпроси, свързани с поземлените отношения и плановете на Министерството на земеделието и храните да създаде Кодекс на земята.

Отговор на много от тези въпроси намираме в интервюто на заместник министър Свилен Костов,дадено след срещата с ръководството на Асоциация „Биопродукти „.

             Въпрос:“Г-н Костов, имахте среща с Асоциация „Биопродукти”, които оспорват последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Какво точно се договорихте?“

Отговор:“Последните промени, приети от парламента, имат за цел да отговорят на потребностите на цялото общество, не на отделни група хора, затова и винаги трябва да се търси балансът, за да няма ощетени земеделски производители. Всички знаем, че голяма част от споразуменията при пасищата бяха използвани, за да се заобикалят правилата за разпределяне на постоянно затревените площи и да се дават на хора без животни.

Затова и миналата година бяха направени първите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

От разговорите ни с представителите на асоциация „Биопродукти“ обаче се разбра, че при сегашните законови промени се явяват проблеми, върху които явно трябва да се дискутира, защото в момента споразумения се сключват само за обработваемите земи, докато останалите имоти за трайно ползване са изключени.

Проблемът е, че биопроизводителите са ползвали доста бели петна и реално сега се лишават от правни основания за ползване на трайните насаждения или за пасищата. Тяхното искане за преразглеждане на промените е подкрепено и от други браншови съюзи.

Затова се разбрахме те да входират едно общо предложение за промени в закона, на база на което да сформираме работна група с наши експерти, с опит в практиката. Целта е да се стигне до конкретно решение на проблема.“

             Въпрос:“Имате ли статистика каква част от хората без животни са заобикаляли правилата, използвайки доброволните споразумения за наемане на пасищата?“

Отговор:“ Проблемът се знае още от миналата година. Тогава данните показаха, че 750 души са ползвали със споразумения около 400 хиляди декара пасища, мери и ливади, като голяма част от тях не са притежавали животни или са имали по 2-3 крави и десетина овце.

Наскоро направеният от нас анализ потвърди тези данни, доказвайки, че точно голяма част от ползвателите на ливади и пасища, които са ги заявили чрез споразумения, нямат животни. Тоест те са използвали механизма на споразуменията като вратичка да заявяват пасища без животни, включително и да преразпределят общинските пасища с единствената цел – да се получават субсидии.

В момента изготвяме подробен анализ, но предварителните данни показват, че в национален мащаб този проблем касае около 25 хиляди души, разполагащи с имоти в размер на 300-400 хиляди имота, които трябва да се проверят.“

             Въпрос:“Кой контролира случаите, когато пасища се отдават на хора без животни?“

Отговор:“Ако пасищата са държавни или общински, това се прави от министерството на земеделието и от кметовете по места. Но за частните пасища, мери и ливади няма ограничение. Те могат да си разменят имоти и без да имат животни. Именно там са се случвали и споразуменията между фермери с животни, които са ползвали общински земи, и частници, които нямат животни, но имат земя и чрез споразумението са заменяли ливади и пасища с цел получаване на субсидии.

Нашата цел в работната група е да преценим доколко исканията на земеделците са основателни и дали защитават обществения интерес на повечето фермери.“

             Въпрос:“ Може ли ниви да участват в доброволни споразумения и да се декларират като ливади?“

Отговор:“Ограниченията за сключване на споразумения в зависимост от начина на трайно ползване са свързани с характеристиката на имота, коята е в Картата на възстановената собственост (КВС). Или ако един имот е включен като нива по ВКС, той подлежи на споразумяване.

При заявяването няма ограничение за начина на трайно ползване в КВС и това, което заявяваш впоследствие. Тоест може да заявят на по-късен етап пасища върху тези ниви.“

             Въпрос:“А кога не подлежи на споразумяване?“

Отговор:“Когато самият начин на трайно ползване на имота е постоянно затревена площ или трайно насаждение, тогава не подлежи на споразумяване.“

             Въпрос:“Какво става с агроекологията, ако не се направи споразумение?“

Отговор:“Ако 5-годишният ангажимент по агроекология е поет на ниво споразумение и кандидатът е рискувал първата година, като правното му основание е било само споразумение, а не аренден или наемен договор, той на практика сам е поел този риск да попадне в ситуацията да бъде изключен от това споразумение.

Но това важи не само за агроекологията, а и за споразуменията при ползването на останалите земеделски земи. Няма никаква гаранция, че ако тази година хората кандидатстват само на база споразумение, догодина ще могат да ползват същата площ. Това е разписано в закона и хората знаят, че винаги може да се появи собственикът или някой друг наемател, който да иска да е в реални граници.

Именно там влизаме в хипотезата на 10-те процента възможност да не си изпълниш ангажимента.“

               Въпрос:“Ако си разчитал само на споразумението по агроекология и влезеш в тези 10 процента неизпълнение, тогава какви санкции търпиш?“

Отговор:“Носиш санкции за годината, през която се е случило. Това е риск, който носи самият получател на субсидии. Затова трябва да си заявил в реални граници с дългосрочни договори за наем или аренда.“

                Въпрос:“Появи се и друг казус с договорите за ливади и пасища, които фермерите ползват по чл. 19 с общините. Тези терени са почистени от животновъдите, но впоследствие се явяват собствениците и преди да е изтекъл крайният срок на тези договори, те трябва да се разтрогнат, което е в ущърб на животновъдите. На какво се дължи този проблем?“

Отговор:“В самия договор с общината задължително трябва да е отразено, че тези земи са непотърсени и се дават под наем само за времето, докато не се появи собственикът на земята и не я потърси. Това е разписано в член 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Когато министерството отдава дългосрочно земи от държавния поземлен фонд дългосрочно, ако в землището има недостиг и не е приключила процедурата по възстановяване на земите в реални граници и ако се случи така, че съответни имоти трябва да бъдат извадени от държавния поземлен фонд, за да бъдат възстановени на съответните собственици, тогава договорите за аренда също се прекратяват предсрочно.

Но самите наемодатели, чиито договори са прекратени, могат да претендират за форсмажорни обстоятелства, защото при сключването на договора не са знаели, че земята ще бъде изискана, и ако по тази причина възникне казусът с 10-те процента излизане от заявените площи, в тези случаи няма да им се иска възстановяване на субсидиите.“

              Въпрос:“Има ли вариант да се разорават ниви, стопанисвани до момента като ливади, и да няма санкция по агроекология?“

Отговор:“Забранено е разораването на постоянно затревени площи, които попадат в слоя „Постоянно затревени площи” и които са защитени и от двата закона – за собствеността и ползването на земеделските земи и за биологичното разнообразие и условията в Натура 2000.

Ако има случаи, при които някой е поел ангажимент да не разорава, тогава има само едно изключение за разрешено разораванеп – при условие, че тези площи се заменят с други, съответстващи на тези пасища пасища.

Но ако някой е поел ангажимент по агроекология да не разорава, и все пак го направи – тогава по закон следват санкции.

Но тук искам да вметна нещо много важно. Когато миналата година сложихме нормата за общинските пасища и дадохме предимство на фермери с животни да получават земи от държавния и общински поземлен фонд, тогава приехме тези фермери, чиито пасища вече са отнети, защото няма животни, да не бъдат санкционирани и да не се изисква те да възстановяват субсидиите.“

               Въпрос:“Фермери питат дали не може да се предвиди определено време за разораване на нивите, стопанисвани като ливади, и дали може ангажиментът по агроекологията да продължи вече като за орна земя без санкции?“

Отговор:“Категорично не. Когато поемаш 5-годишен ангажимент, ти спазваш условията да я поддържаш като постоянно затревена площ и ако я разореш, ти не си изпълняваш ангажимента. И няма как да си смениш единия ангажимент с друг, защото двата са несъвместими.“

               Въпрос:“Какви основни принципи ще заложите в новия Кодекс на земята, който би трябвало да внесе ред в поземлените отношения?“

Отговор:“Създаването на Кодекс на земята е амбициозна цел на целия екип на министерството на земеделието. Основната идея е да обединим съществуващото в момента законодателство, обхващащо 9 закона, да изчистим противоречията между отделните закони, които са се натрупали във времето и да уредим по по-добър начин поземлените отношения, така че те да съответстват на една по-дългосрочна стратегия за обществено развитие.

Да вземем пример със Закона за арендата, където често сме свидетели на противоречия, натрупани през годините поради това огромно законодателство, произлизащо още след реституцията на земята.

Законът за задълженията и договорите при наемните земи също търпи промени. Трябва да се уреди и проблемът с раздробяването на площите, при който има стотици идеални части за три декара земя, разделени примерно на 32 наследници. Това по никакъв начин не кореспондира с желанието да развиваме модерно земеделие.

Нужни са законови промени, които да стимулират уедряването на земята, с решаването на проблема с белите петна и т.н.

Само по този начин бихме могли да имаме и бъдеща обща стратегия за устойчиво земеделие, като идеята не е да стимулираме създаването на свръхголеми стопанства, нито пък да насърчаваме новото раздробяване на земята. Важно е да отчитаме екологичния ефект, защото земята е капитал, който не е безкраен. Тя трябва да се съхранява, а това става с модерно стопанисване.“

               Въпрос:“Какво наложи външна юридическа кантора да подготви Кодекса?“

Отговор:“Няколко са причините. Първо, законите, които трябва да бъдат събрани, са много, второ – налагао се да търсим работещи европейска практика и трето – защото искаме Кодексът да е направен обективно. Когато подготвя подобен законопроект, обикновено администрацията по една или друга причина си поставя дълги срокове, докато една външна кантора работи обрано и точно.“

               Въпрос:“Кога ще представите този проект за обсъждане с браншовите съюзи?“

Отговор:“Крайният срок е ноември. В момента сме подали скелета на този проект, представили сме принципите, които искаме да се следват.

През ноември ще излезем с предложение за съдържание, обхват и конкретни текстове, което подлежи на общестевно обсъждане. Защото този документ касае 5,5 милиона българи, притежаващи земя и затова това обсъждане е изключително важно за нас.“

Екипът на Текстилен Клъстер Коприна благодари на колегите от „СИНОР“ за предоставеното интервю на зам.министър Костов,а ние чакаме Вашето мнение по поставените въпроси на страниците на нашия сайт.

09.09.2016год.              От екипа на ТК Коприна

гр.София

 


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,

                            УВАЖАЕМИ  КМЕТОВЕ  ПАРТНЪОРИ,

                                          УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

              ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ  ОСЕМ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И ПУСКАНЕТО НА  ПЪРВАТА СТАТИЯ НА НАШИЯ САЙТ .СЯКАШ БЕШЕ ОНЗИ ДЕН КОГАТО ОТКРИХМЕ  И ПЪРВИЯ ЦЕНТЪР ПО БУБАРСТВО В ГР.РУСЕ ,НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.БЕШЕ МНОГО ВЪЛНУВАЩО,МЕЧТАНО И СЯКАШ НЕРЕАЛНО.МНОГО ХОРА НЕВЯРВАХА,ЧЕ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ,А НИЕ СЕ РАДВАХМЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА КОЛЕГИТЕ ОТ ЯМБОЛ,ПЛЕВЕН,СОФИЯ, РУСЕ ,КАКТО И НА РЕКТОРА НА ПЛОВДИВСКИЯ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПРОФЕСОР ГРЕКОВ И НАДЗОРНИКА НА РУ ПРОФ.ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ,КОИТО СТАНАХА КРЪСТНИЦИ НА ЦЕНТЪРА.ОТ ТОГАВА МНОГО „ВОДА ИЗТЕЧЕ“,МНОГО НЕЩА СВЪРШИХМЕ,НО НАЧАЛОТО ВИНАГИ СЕ ПОМНИ!ТУК Е МЯСТОТО ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕКИПА С КОЙТО СЪЗДАДОХМЕ ЦЕНТЪРА,САЙТА,КЛЪСТЕР „КОПРИНА“;АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА ОГНЯН ИВАНОВ,ГЛ.ИНЖЕНЕР И СЪСОБСТВЕНИК НА КЛЪСТЕРА ИНЖ.АНГЕЛ КОЗАРЕВ ,К.Т.Н.КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ-ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК,Г-Н ЦВЕТАН НЕЛОВСКИ-СЪСОБСТВЕНИК ,Г-Н Д.ИВАНОВ-СЪСОБСТВЕНИК И РАЗБИРА СЕ АДВ.МИТКО НИКОЛАЕВ-ПРАВНОТО НИ ГУРУ.

         ЗА МАЛКО ДА ЗАБРАВИМ ,НЕ  ВИ ПОЗДРАВИХМЕ С 6-ТИ СЕПТЕМВРИ,ЗАЩОТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЕКИПА НИ БЕ ИЗВЪН СТРАНАТА-ПОСЕТИХМЕ ГЪРЦИЯ КАТО СЪЧЕТАХМЕ ПОЧИВКАТА С ПОСЕЩЕНИЕ НА БУБАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОЙТО ЩЕ ВИ РАЗКАЖЕМ В ЕДИН ОТ СЛЕДВАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ С ВИДЕО.НО ПЪК ВИ ПОДНАСЯМЕ ПОЗДРАВ ОТ САЙТА КОЙТО ВИЕ НИ ПРАТИХТЕ:“ПРЕКРАСЕН ПРАЗНИК !ПОНЕ ЗА МАЛКО НИ ВРЪЩА В ИСТОРИЯТА И НИ КАРА ДА СЕ ГОРДЕЕМ,ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ.ТАКИВА ДНИ НИ ОБЕДИНЯВАТ!ЩЕ МИ СЕ ДА Е МАЛКО ПО-ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕТО НА ТОЗИ ВАЖЕН ЗА НАЦИЯТА ПРАЗНИК!“

       КОЛЕГИ,ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,БЛАГОДАРИМ ВИ,ЧЕ ВЕЧЕ ШЕС ГОДИНИ СМЕ ЗАЕДНО В КЛЪСТЕРНАТА МРЕЖА, ПОСТИГНАХМЕ МНОГО И МНОГО РАБОТА НИ ЧАКА.И ЕТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ НИЕ ПОСТИГНАХМЕ НОВ УСПЕХ ЗА ВСИЧКИ“ВЕЧЕ Е ФАКТ ДОГОВОРЪТ МЕЖДУ ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА И ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА  СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ И РАБОТА В ОБЛАСТТА НА БУБАРСТВОТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА.

             Днешната тема касае земеделските субсидии за 2016,първите проекти по подмярка 4.1 и 4.2 и порочния кръг в земеделието. Поводът е излезлият анализ на класацията на проектите с най-много точки ,който преди дни бе представен на браншовиците и консултантските фирми .“Майко мила!Бъдещата ни слава ще блесне в производството на тикви „-написа журналиската Екатерина Стоилова по повод класирания с най-много точки проект на завод за преработка на биотикви.За какво става на въпрос:

                 На случаен принцип експерти от фонд „Земеделие“ подбрали няколко проекта с най-висока оценка от приема/сега/ на подмярка 4.2 и 4.1 и какво мислите излязло:че със сигурност евросубсидиите и то в максимален размер от 3милиона евро ще бъдат дадени на фуражен завод за биотикви,както и на винарни преработващи биоябълки и биосливи,не че в България има толкова биопроизводители които с биопроизводството си на ябълки и сливи ще могат да зареждат програмата на заводите.Нищо подобно,такова производство не съществува,целта е набързо да се скалъпи един изкуствен  проект чрез който да се източат едни пари от ПРСР вместо средствата да отидат при истинските производители.Това преобръща представите на Европа за приоритетите на българското земеделие.Грешки,грешки,но те са на високата порта т. на М З Х. Истината е,че 2016 година ще бъде катастрофална за зеленчукопроизводителите, ще делят субсидиите с новите площи тикви.А статистиката е убийствена от 629дка за 2015год.,тиквите заемат 131 420дка за 2016год.

             Какво каза зам.министър Свилен Костов относно ъиквите,пасищата и споразуменията,четете в следващия материал!

гр.София

08.09.2016                    От екипа на ТК КОПРИНА

 


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ,

ОТНОВО ТЕМА НА ДЕНЯ Е ПОДМЯРКА 4.1.ТОЗИ ПЪТ КОМЕНТАРЪТ Е НА  ЗАМ.МИНИСТЪР  В.ГРУДЕВ.МИНИСТЪРЪТ ПОТВЪРДИ,ЧЕ НА ЕСЕН/РАЗБИРАЙТЕ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ/ ПОДМЯРКАТА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ВТОРИ ПЪТ КАТО ПРОЕКРТИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧАТ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ.

 

GRUDEW

120 проекта по подмярка 4.1 вече отпадат, защото голяма част са били спекулативни. Това заяви зам.-министърът на земеделието Васил Грудев по време на представянето на новата схема за кредитиране от Националния гаранционен фонд.

Според него вече е започнал периодът на първично отпадане на договори, по които бенефициентите сами се отказват да изпълняват проектите си заради това, че сами са преценили, че те са раздути и гонят таваните на инвестициите, без да е било реално необходимо.

Такива бенефициенти сега сами идват, заявяват отказ и искат прекратяване на договора, защото признават, че са се надценили, допълни Грудев. Според него истинската причина за това е затегнатият контрол по ПРСР 2014-2020 г. и новата клауза, по която на 12-ия месец от сключването на договорите с фонд „Земеделие“ ще се прави ревизия на проектите и тогава 20% от инвестицията трябва да е осъществена.

Грудев разкри, че сред тези проекти по сключени договори определено има и такива, за които отсега си личи, че са

направени само, за да съберат определени точки

Сега фирмите, които имат договор с фонд „Земеделие“ по подмярка 4.1 вече започват изпълнението. Те могат до 6 месеца от сключването на договора да се откажат, ако преценят, че не е по силите им, или пък са се изменили някакви икономически условия за тях.

По този начин в новия период няма да допуснем да има бенефициенти, които задържат реализацията на инвестициите си, а по този начин задържат и бюджет, който би могъл да се използва от други, каза Грудев.

Това ще бъде и новата мярка на МЗХ

срещу спекулативните проекти,

които задържат финансов ресурс или биват търгувани.

Според Грудев в първите приеми по мерки 4.1 и 4.2 интересът е надхвърлил около 5 пъти наличния бюджет. И това е породило съмнения, че сред тях има спекулативно написани проекти, без зад тях да има реален бизнес потенциал.

Тъй като сме на етап 4-5 месеца след масовото подписване на договорите по 4.1, след една година ще можем да представим всички отпаднали, обеща той на журналистите.

И една новина! МЗХ има намерение още тази година да стартира едно ритмично наддоговаряне, информира Грудев. То ще се прави успоредно с периода на първично отпадане на някои договори, а процесът е започнал.

По подмярка 4.1

около 150 проекта засега

се оказват „под чертата“

т.е не са събрали необходимите точки.

Но пък в МЗХ и фонда смятат, че около 20% от тях може би ще се изпълняват, защото са реално необходими на бизнеса, който ги е подал, а не са направени, за да се вземат едни пари.

Тези проекти са необходими на техните кандидати и смятаме, че те ще ги изпълняват и със и без субсидия, каза зам.-министърът.

Именно такива проекти ще подкрепяме в новата програма – в които има икономическа логика и те ще бъдат разковничето на успеха на ПРСР 2014-2020, допълни той.

В този смисъл зам.-министър Грудев заяви, че се надява

при хидромелиоративните инвестиции

на ниво стопанство, които с голяма мъка са вкарани вече във втория прием по подмярка 4.1 за есента, да няма подобни спекулативни намерения. Не бих псъветвал никой да го прави, каза той.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Питате ни относно бизнес проектите за създаване на черничева градина,разходите, финансирането.Да,тези проекти се финансират по подмярка 4.1 вкл.и напояването.За да не отговаряме на сайта,пишете ни на centerofsilk@abv.bg.

Ot ekipa konsultanti na TK Koprina

гр.София

29.07.2016


Fond zemedelieНа 26 юли 2016 г. Държавен фонд „Земеделие” започна кръстосани проверки на подадените заявления за подпомагане за директни плащания за тазгодишната кампания, обявиха от Разплащателната агенция към ведомството. Съобщението е публикувано на официалния уебсайт на фонда и трябва да послужи за уведомление на кандидатите.

УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  СТОПАНИ,

Започнахме с новината за кръстосаните проверки на Държавен фонд земеделие на земеделските площи, обявени за директни плащания,защото те са важна част от процедурата за получаване на финансовата помощ.От друга страна обявата показва,че от 26.07.2016 започва да тече забраната за промяна на културите в нашите заявления за директни плащания.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления“, припомнят от фонда.

И продължаваме с темата за обявяване на правните основания за владеене на земеделските земи и включването им или не в споразумения.

Въпрос от сайта:За какъв срок се сключва споразумението и за каква територия ?

            Отговор:Споразумението се сключва за една стопанска година, ,и това е времето 1-ви октомври на текущата година до 1-ви октомври на следващата година,и обхваща земеделските земи в едно землище.

             Въпрос:Кой може да участва в споразумение за ползване на земеделски земи?

             Отговор:Всеки собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи,находящи се на територията на съответното землище.

             Въпрос:В какъв срок земеделските стопани подават заявленията по чл 37 в или  декларациите ?

              Отговор:Заявленията и декларациите  се подават в срок до 31-ви юли и важат за следващата стопанска година.

              Въпрос:Къде се регистрират сключените от ползвателите на земеделски земи  договори?

              Отговор:Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от сключените договори за наем,аренда или съвместна обработка на земята. Договорите със срок по-дълъг от  една година се регистрират след тяхното вписване в службата по вписване Регистрация не се извършва ако за един имот са представени повече от един невписани в службата по вписване договори,а това са едногодишните договори.

Тема с продължение:

Ръководството на Асоциация „Биопродукти” се  обърна към  двадесет от големите браншови организации от сектора с исканеПрезидентът да наложи  вето върху последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Това съобщи  Албена Симеонова, председател на асоциация“БИОПРОДУКТИ“ по повод текстове от закона, според които трайните насаждения ще бъдат изключени от доброволните споразумения. „Измененията бяха прокарани в последния момент, без съгласуване с производителите и всъщност ще поставят пред сериозен риск дейността на биопроизводителите през 2017 година, защото всички ние имаме 5-годишни договори”, поясни Симеонова.

Самото подписване на доброволните споразумения предстои през август и ако тези промени бъдат обнародвани, това ще означава, че фермерите с 5-годишни договори няма да могат да ги подновят, защото законово има забрана да сключват доброволни споразумения за трайните си насаждения.

Фермерите имат подозрения, че този текст е лобистки, тъй като не е обсъждан с бранша, както се изисква при всеки проектозакон.

Асоциация“ Биопродукти“ вече е получила потвърждение за подкрепа от Националната асоциация на зърнопроизводителите, които са съгласни с предложението  да поискат от президента да наложи вето.

Самият проектозакон беше предложен от депутати от ГЕРБ, като срещу него са възразили председателят на земеделската комисия Румен Христов, проф. Иван Станков от АБВ и Светла Бъчварова от БСП.

Очакваме и Вашето   становище на сайта ни по повод промените в Закона за земеделската земя.

гр.София                           От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

27.07.2016г.

 


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОПРИНА,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2016 ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ ПРАВНИТЕ СИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН, КАКТО И ТОВА ДАЛИ ЩЕ ГИ ОБРАБОТВАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СПОРАЗУМЕНИЯ. ЕТО И СТАНОВИЩЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ZEMQ

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година, следва в срок до 31 юли заинтересованите лица да подадат съответните документи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците, които не желаят имотите им или някои от тях да се включват в споразумение, посочват изрично това обстоятелство в декларацията.

Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.    

Към заявлението ползвателите, желаещи да участват в процедурата, прилагат декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си за неправомерно ползвани имоти, както и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (т.нар. „имоти- бели петна”) за предходните стопански години.          

Заявленията и декларациите са по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Те се подават на хартиен носител, а при възможност и в електронен вид.   

При необходимост от допълнителни разяснения земеделските стопани могат да се запознаят с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), одобрени със Заповед № РД № 09-567/14.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, които са публикувани на интернет страницата на МЗХ в рубриката „Поземлени отношения и комасация”, както и на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“. 

ОЧАКВАМЕ, ЧЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В БЪДЕЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ В СЛЕДВАЩИЯ МАТЕРИАЛ.

БЛАГОДАРИМ НА КОНСУЛТАНТИТЕ НА ТЕКСТИТЕЛ КЛЪСТЪР КОПРИНА ЗА НАВРЕМЕННОТО ИНФОРМИРАНЕ.

гр. СОФИЯ                            от екипа на ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОРПИНА


УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ  НА  Т К КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ТЕМАТА  КОЯТО  ЗАПОЧВАМЕ  ВЪЛНУВА  ВСИЧКИ   ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ  В  БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО  СУБСИДИИТЕ  ЗА  ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ СА НАЙ-ГОЛЯМОТО ПЕРО ОТ ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.ЗНАЕМ,ЧЕ НАПОСЛЕДЪК СЕ ГОВОРИ ,ЧЕ СЛЕД ПРСР 2014-2020ГОДИНА  НЯМА ДА ИМА МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ,ДОРИ ЗА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА СРЕДСТВАТА  НЯМА ДА СТИГНАТ!

              Истината е,че на 13.07.2016 година Министерският съвет на Р България на свое заседание, е одобрил доклада на неформалното заседание на Министрите по земеделие и рибарство на страните членки на ЕС/състояло се през май 2016год в Амстердам,където се е обсъждала темата “ Храната на бъдещето,бъдещето на храната“ с фокус върху бъдещето на Обшата селскостопанска политика след 2020година. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГД „АГРИ“ И БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ТУК БЯХА АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИИНИ ПРОДУКТИ И БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ „БИО ПРОДУКТИ“. ТЕМАТА БЕ: „ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020, НАПОЯВАНЕ, РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПОДМЯРКА 4.1“. 

yoga

Европейската комисия да допусне инвестициите за напояване при следващия прием. Това поиска АЗПБ по време на срещата с представители на Главна дирекция АГРИ, която се проведе на 5 юли, вторник в МЗХ по инициатива на Еврокомисията.

От асоциацията подчертаха, че напояването за фермерите е дългоочаквано и крайно необходимо за ефективното и устойчиво функциониране на стопанствата, особено в условията на климатични промени. От АЗПБ припомниха как още миналата година МЗХ е дало ясни сигнали, че при втория прием по подмярка 4.1 инвестициите за напояване ще са допустими и фермерите са подготвили своите инвестиции.

Друг важен въпрос, който АЗПБ постави пред ГД АГРИ, е коригирането нивата на референтните цени след приключил прием, което доведе до промяна на финансовата рамка на проектите и риск за цялостното неизпълнение от бенефициентите. Цялата публикация »


prsrУВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,   ПРИВЕТ  !

„ВСЕКИ МОЖЕ ДА ДЪРЖИ РУЛЯ,                                                                          КОГАТО  МОРЕТО Е СПОКОЙНО  „

ГОТВИМ ВИ ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА  ЗА  СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА -ПО ТОЗИ ПОВОД, ЕКИПЪТ НИ ОТСЪСТВАШЕ ОТ СОФИЯ НЯКОЛКО ДНИ И ТОВА ПРОЛИЧА И НА САЙТА НИ. ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ГО КОМПЕНСИРАМЕ С ДОБРИ АГРОНОВИНИ ,И С ГОРНАТА ПРИТЧА -ПОДАРЪК ЗА ВАС.

                 ПЪРВО ЗАПОЧВАМЕ  С ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ВИ „МОЖЕ ЛИ ДА ЗАСАЖДАТЕ В МОМЕНТА МЛАДИ ЧЕРНИЧЕВИ ФИДАНКИ ?“-НЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАСАЖДАТЕ,ЗАЩОТО ФИДАНКИТЕ СА СЕ РАЗВИЛИ, ИМА ОБИЛНО СОКОДВИЖЕНИЕ,НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ГИ ИЗВАДИМ ОТ РАЗСАДНИКА  СЕГА,ЗАЩОТО ЩЕ ИЗСЪХНЕ МЛАДАТА ФИДАНКА.НАЙ-РАНО НА ЕСЕН -МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

КАКТО ВИ ОБЕЩАХМЕ ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДНЕШНИЯ МАТЕРИАЛ. ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ТОЧКИ – 46/ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ/ – 10/ДЕСЕТ/ СА ЗА ПРЕДИМСТВО В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ, 28/ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ/ – ЗА ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ И 8/ОСЕМ/ – ЗА БИОПРОИЗВОДСТВО.ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА ОГРАНИЧЕНИЕ И НА КУЛТУРИТЕ И НА ЖИВОТНИТЕ КОИТО МОЖЕ ДА ОТГЛЕЖДАТЕ В РАЗШИРЕНИЕТО НА СТОПАНСТВОТО ВИ-ВИЖТЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ИЛИ ПРЕДИШНИЯ МАТЕРИАЛ НА САЙТА НИ! В ПРЕДИШНИЯ НИ МАТЕРИАЛ ПРИ АНАЛИЗА НА НАРЕДБАТА ПО МЯРКА 6.3 ВИ ЗАПОЗНАХМЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ГОЛЕМИНА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СИ СТОПАНСТВО ОТ 2000 ДО 7999 ЕВРО СПО ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКАТА. ЕДНА ОТ СПЪНКИТЕ Е ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДОХОД ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО В РАЗМЕР НА 33% ОТ ОБЩАТА ДОХОДНОСТ НА СТОПАНСТВОТО; ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ТРЯБВА ДА СА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ДОГОВОРИ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР „КОПРИНА“,

ИЗЛЕЗЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА 17.06.2016 НАРЕДБАТА ЗА МЯРКА 6.3. „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА“. ПРЕДИ ДА ПРЕДЛОЖИМ  НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ АНАЛИЗА НА НАРЕДБАТА, ВИ ОТГОВАРЯМЕ НА ВЪПРОСА КОГА ЩЕ ОТВОРИ ПРИЕМЪТ НА ПОДМЯРКА 6.3. И КОГА ДА ОЧАКВАТЕ ПОДАВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ПРИЕМЪТ В САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДИЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЗА КОЕТО НИЕ ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ НЕЗАБАВНО. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧЕРНИЧЕВИ ГРАДИНИ НЯМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ГЪСТОТА, А ГЪСТОТАТА НА ФИДАНКИТЕ ЗАВИСИ ОТ ФОРМИРОВКАТА, КОЯТО СТЕ ИЗБРАЛИ: НИСКОСТЕБЛЕННА, ХРАСТОВИДНА, СРЕДНОСТЕБЛЕННА И ВИСОКОСТЕБЛЕННА ФОРМИРОВКА. ОБРЪЩВАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЧЕ ГОЛЕМИНАТА НА ВАШЕТО ФЕРМЕРСКО СТОПАНСТВО ТРЯБВА ДА Е ОТ 2000 ДО 7999 ЕВРО.

cow„В днешния брой на «Държавен вестник» е обнародвана наредбата за прилагане на подмярка 6,3 от новата селска програма, ориентирана към малките стопанства, нуждаещи се от стартова помощ за нов бизнес. Документът се очакваше от три месеца, но поради продължителното обсъждане на текстовете приемът на проекти също се отложи във времето и вместо от началото на юни този прием ще бъде отложен вероятно с месец…..“-така започва анализът на консултантите от  SINOR. Цялата публикация »


ЗДРАВЕЙТЕ   КОЛЕГИ  ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ИСКАХМЕ НА 16 .06 .2016 ГОДИНА-ДЕНЯ НА СБЪДНАТИТЕ МЕЧТИ ДА ВИ ПОЗДРАВИМ И ДА ВИ ПОЖЕЛАЕМ ДА ВЯРВАТЕ В ДОБРОТО И МЕЧТИТЕ.НО И НИЕ  КАТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ В СЪРВАРА НА САЙТА НИ.НО ТОВА НЕ Е БОЛКА,ДОРИ БИХМЕ КАЗАЛИ,ЧЕ Е ДОБРЕ ЗАЩОТО КАТО СЕ ЗАБАВИХМЕ,НИЕ ПОЛУЧИХМЕ ЕДИН ПРЕКРАСЕН ПОЗДРАВ ЗА ВЧЕРАШНИЯ ДЕН ОТ НАШАТА ЮЛИЯ И ВИ ГО ПОДАРЯВАМЕ.ЗАЩО ЛИ?-ЗАЩОТО ИМА НЕЩО ОБЩО С НАШЕТО ЛОГО НА САЙТА! БЛАГОДАРИМ ТИ СЛЪНЧЕВО МОМИЧЕ!

КОГАТО ВЯРВАШ-

                   ЩЕ СЕ СЛУЧИ !

АКО  СЕ БОРИШ-

                       ЩЕ ПОБЕДИШ !

          АКО СЕ НАДЯВАШ-

                         ЩЕ ПОЛУЧИШ!

ЗАЩОТО НА ВСЕКИГО СЕ СЛУЧВА  САМО ТОВА, В КОЕТО ВЯРВА ! Цялата публикация »