УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

  УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ,

                                       ОТДАВНА ЧАКАХМЕ ОЦЕНКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО   СХЕМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И ПО ТОЧНО ПО ОБВЪРЗАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА  2015ГОДИНА.АНАЛИЗЪТ НА ТОЗИ ПЕРИОД ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ОСНОВА ЗА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2016ГОД. ЗАЩОТО ГРЕШКИТЕ НЕ СА ЕДНА И ДВЕ И ЗАТОВА СЕ ПОЯВИ КРИТИКАТА“ОПИУМЪТ  СУБСИДИИ“.,НО ПО РЕД!

                                       Новият програмен период на ОСП 2014-2020год. започна с доста промени в организацията на подпомагане на земеделието в Европейския съюз,която според много анализатори е крачка назад от философията започната от Общността от средата на 90-те години,а именно на намаляване зависимостта на фермерите от субсидиите и ограничаване въздеъствието на субсидиите върху вземането на производствени решения.България съгласно Регламенти 1306 и 1307/2013 получи свободата сама да разработи нормативната уредба,която да очертае правилата за прилагане на политиката по горепосочените Регламенти.Министерството на земеделието изработи през 2014година схеми,които се очакваше да спомогнат за намаляване на дисбаланса в разпределение на субсидиите както между отделните сектори,така и между отделните стопанства

                                   Един от най-важните елементи за сегащната О С П в частта на директните плащания е обвързаната подкрепа за чувствителните сектори,която през 2016год. се равнява на 792 милиона евро.В допълнение 2 % е насочена към протеинови култури

                                  За проблемите на обвързаната подкрепа Ви запознахме преди седмици /тиквите изядоха картофите/.Да припомним,,че през юли 2016год.,МЗХ излезе с анализ иизводи от обвързаната подкрепа 2015-2016.От оповестените цифри стана ясно,че има чувствително покачване на декларираните площи и животни за една година по определените схеми:при дините и пъпешите увеличението е три пъти спрямо 2015г.,при тиквите е абсолютен рекорд от 6кратно увеличеие;при животните се отчита увеличение при схемите за селекционен контрол на говеда и овце,където ръстът на увеличение в броя на заявените животни нараства от 40-60%.Основната причина за появилата се конюктура е силната ориентация на земеделските производители към субсидиите,като се отчитат приходите идващи от размера на субсидиите и разходите за нейното придобиване.За тиквите си говорихме миналия път,а сега ще посочим градинския грах,където площите са се увеличили двойно,а обвързаното плащане дори възлиза на 128% от разходите.

                                 При  животновъдството нещата са ,като за крава в селекционен контрол се получава допълнително плащане от 378лв,а за овца-68лв през 2015год.,като разходите и пречките за да се постигне това напълно си заслужава усилията да се причислиш към някоя развъдна орга изация

                                   От тук и основният извод ,че сигналите идващи по линия на публичните плащания оказват по-голямо влияние върху фермерите във взимането на решения от колкото пазара.Страшното е,че тези плащания могат да променят не само производствената структура,но и стопанските структури на страната ни,техния мащаб и размер.Стигна се до там,че „лесните пари“ за една година и тяхната притегателна сила е толкова голяма,че крие голяма опасност пред устойчивото,бъдещо развитие на целия отрасъл.

                                    Вторият извод който може да направим е,че дефинираната от МЗХ  обвързана с производството подкрепа  е наистина обвързана ,но секторна подкрепа,а не генерира обезателно производство.Прав е колегата голям производител на тикви и да не гообере пак ше спечели.Очевидно за да се постигне ръст в продуктивността и в производството ,се нуждаем от нови механизми зада стимулираме интензивността ,а не екстензивното производство..

                                    Всичко казано до тук оправдава нововъведенията  при обвързаното подпомагане след 2017год.представени от Министерството на земеделието.Министерството се опита да надгради към статуквото в момента новите си предложения по схемите за директните плащания,а така също при плодовете и зеленчуците и животните.Ето и бюджетът на схемите за обвързано производство за 2017година.За Ваше улеснение прилагаме 2016 и 2017год.

        Бюджет в милион лева           2016год.             2017г.

     1.Млечни крави                              46,8                      30,0

     2.Месод.крави                                  24,9                      18,7

     3.Млечни и месод.крави              22,9                          –

         /под сел.контрол/

     4.Овце и кози                                       9,0                       –

     5.Овце и кози                                      12,8                       24,0

        /под сел.контрол/

     6.Биволи                                                  5,4                       4,4

     7.Плодове                                              39,1                      31,9

     8.Зеленчуци                                          35,3                     28,1

     9.Оранжер.зеленчуци                         5,2                       7,8

    1о.Протеинови к-ри                            31,0                    31,0 

     11.Месод.крави                                         –                         3,2

          /под селек.контрол/

      12.Млечни крави                                    –                          36,8

      13.Овце-майки и кози майки в        –                            3,2

            /от 10 до 49бр. в планината/

     14.Млечни крави  от 5 до 9 броя=планин   –               1,2

     15.Сливи и дес.грозде                              7,1

     16.Гл.зеле,дини и пъпеши                             –                     4,6

     Общо бюджет в мил.лева                    232,4                     232,0

                                       Уважаеми    колеги,

                    

     Има и ограничения на площите и броя животни,има изисквания за минимално производство,но затова в следващия ни материал.Очакваме в петък/30 септември/ да излезе в Държавен вестник промяната на Наредба 9/2015 за прилагане на подмярка 4.1.,както и следващата седмица да излезе заповедта на министър Танева за отваряне на нов прием по 4.1.,за което  своевременно ще Ви информираме.

                   Екипът ни благодари на консултантите,на МЗХ и Агрозона за предоставената информация

гр.София

27.09.2016


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА Т К КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

К О Л Е Г И,

ЧЕСТИТ   ПЪРВИ  УЧЕБЕН  ДЕН  НА   ВАШИТЕ

  ДЕЧИЦА, ВНУЦИ  И БЛИЗКИ!

НА ДОБЪР ЧАС И НА ВСИЧКИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ !

           Започваме направо с новините от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020година,защото нещата с отварянето на вторите приеми не са добре.Четем заглавия по земеделските сайтове,че подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“  се отваря на 15-ти октомври  и би трябвало от това да сме доволни.Но за съжаление  единственият  документ който виждаме на сайта на Министерството на земеделието и храните е :“Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  9/2015год. за прилагане на  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от ПРСР 2014-2020

                Стана практика на това Министерство на няколко месеца да променят с главата на долу правилата за кандидатстване,оценяването на проектите,приоритетните за страната производства.Този път списъците са поместени като ново приложение 13″а“ към параграф1,т.36 от допълнителните  разпоредби /т.е.последната  страничка  на проектонаредбата/.За съжаление проектонаредбата започва с едно дълго обяснително писмо на заместник министър Васил Грудев който се опитва да ни убеди как с тези драстични промени ще се обновят стопанствата на вече работещите земеделски стопани ,които в последните три години са поддържали 5работни места на трудов договор.

                Но с критиката до тук,тези от Вас които са имали намерение да кандидатстват по подмярка 4.1. е наложително  да се запознаят с  35страници промени….И преди да продължим с изказването на Васил Грудев по подмерките 4.1 и 4.2 ,направено вчера в Силистра,Ви уведомяваме,че има промяна и в Наредба 20/2015 за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на селскостопански продукти“.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 20/2015 год е публикувана в ДВ бр.69/02.09.2016гпод.

             Напомняме,че за да се отвори подмярка 4.1 за прием на заявления в Областните земеделски служби,първо промените в Наредбата трябва да излязат в ДВ,след което министър Танева трябва да издаде заповед  и да определи периодът на  прием./след публикуването на сайта на МЗХ веднага ще Ви информираме/

             Традиция стана в областните центрове да се  провежда изложение“ Подкрепяме българското“.Този път  на  министър Грудев се падна честта да  открие изложението в Силистра,а знаем че силистренци се славят с хубави местни плодове и зеленчуци,вина,кайсиева ракия,сирена от овче,краве и козе мляко.Именно в Силистра заместникът на министър Танева заяви:“Подмярка 4.1.-Инвестиции в земеделски стопанства- ще бъде отворена за прием на заявления от 15октомври“.Съгласно индикативния график на МЗХ подмярката трябва да се отвори на 04.10.2016 за 4седмици ,но този график винаги може да бъде променен както в случая,защото има нормативни срокове които трябва да бъдат спазени.Зам.министър Грудев посочи,че този път подмярката се отваря с променени условия.“През настоящия прием  допустими кандидати ще бъдат стопанства които вече са започнали своята дейност и имат достигнати   8000евро СПО.Целта ни е да дадем възможност на работещите в сектор „Земеделие“ да се модернизират“-заяви г-н Грудев.Той допълни,че за първи път ще бъдат  допустими инвестиции в съоръжения в напояване.“Тук трябва да  посочим,че колективните инвестиции запазват 70 % от признатите разходи „.

                      Уважаеми колеги,

              Имаме голямия шанс да работим с екипа на Тракийския университет гр.Стара Загора.Следващата седмица сме на посещения на катедрата по бубарство за да определим направленията на съвместната дейност.Ще дадем  възможност на студентите да провеждат практиките си при нас!Пишете ни ако желаете да поемете студентски стажове и практики още през пролетта на 2017година .

          С уважение към Вас екипът на Текстилен клъстер Коприна

гр.София

15.09.2016


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

zam-minПоследните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които изключиха трайните насаждения и пасищата от бъдещите доброволни споразумения по чл. 37б, предизвикаха голямо недоволство сред селскостопанските производители. Проблемът най-силно беше усетен от членовете на Асоциация „Биопродукти”, които поискаха извънредна среща с ръководството на министерството на земеделието и храните.В материала на сайта ни от 08.09.2016год. Ви обещахме да продължим темата с подпомагането на агробизнеса,с проблемите на собствениците на пасища и трайни насаждения във връзка с промените на споразуменията,  както и други важни въпроси, свързани с поземлените отношения и плановете на Министерството на земеделието и храните да създаде Кодекс на земята.

Отговор на много от тези въпроси намираме в интервюто на заместник министър Свилен Костов,дадено след срещата с ръководството на Асоциация „Биопродукти „.

             Въпрос:“Г-н Костов, имахте среща с Асоциация „Биопродукти”, които оспорват последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Какво точно се договорихте?“

Отговор:“Последните промени, приети от парламента, имат за цел да отговорят на потребностите на цялото общество, не на отделни група хора, затова и винаги трябва да се търси балансът, за да няма ощетени земеделски производители. Всички знаем, че голяма част от споразуменията при пасищата бяха използвани, за да се заобикалят правилата за разпределяне на постоянно затревените площи и да се дават на хора без животни.

Затова и миналата година бяха направени първите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

От разговорите ни с представителите на асоциация „Биопродукти“ обаче се разбра, че при сегашните законови промени се явяват проблеми, върху които явно трябва да се дискутира, защото в момента споразумения се сключват само за обработваемите земи, докато останалите имоти за трайно ползване са изключени.

Проблемът е, че биопроизводителите са ползвали доста бели петна и реално сега се лишават от правни основания за ползване на трайните насаждения или за пасищата. Тяхното искане за преразглеждане на промените е подкрепено и от други браншови съюзи.

Затова се разбрахме те да входират едно общо предложение за промени в закона, на база на което да сформираме работна група с наши експерти, с опит в практиката. Целта е да се стигне до конкретно решение на проблема.“

             Въпрос:“Имате ли статистика каква част от хората без животни са заобикаляли правилата, използвайки доброволните споразумения за наемане на пасищата?“

Отговор:“ Проблемът се знае още от миналата година. Тогава данните показаха, че 750 души са ползвали със споразумения около 400 хиляди декара пасища, мери и ливади, като голяма част от тях не са притежавали животни или са имали по 2-3 крави и десетина овце.

Наскоро направеният от нас анализ потвърди тези данни, доказвайки, че точно голяма част от ползвателите на ливади и пасища, които са ги заявили чрез споразумения, нямат животни. Тоест те са използвали механизма на споразуменията като вратичка да заявяват пасища без животни, включително и да преразпределят общинските пасища с единствената цел – да се получават субсидии.

В момента изготвяме подробен анализ, но предварителните данни показват, че в национален мащаб този проблем касае около 25 хиляди души, разполагащи с имоти в размер на 300-400 хиляди имота, които трябва да се проверят.“

             Въпрос:“Кой контролира случаите, когато пасища се отдават на хора без животни?“

Отговор:“Ако пасищата са държавни или общински, това се прави от министерството на земеделието и от кметовете по места. Но за частните пасища, мери и ливади няма ограничение. Те могат да си разменят имоти и без да имат животни. Именно там са се случвали и споразуменията между фермери с животни, които са ползвали общински земи, и частници, които нямат животни, но имат земя и чрез споразумението са заменяли ливади и пасища с цел получаване на субсидии.

Нашата цел в работната група е да преценим доколко исканията на земеделците са основателни и дали защитават обществения интерес на повечето фермери.“

             Въпрос:“ Може ли ниви да участват в доброволни споразумения и да се декларират като ливади?“

Отговор:“Ограниченията за сключване на споразумения в зависимост от начина на трайно ползване са свързани с характеристиката на имота, коята е в Картата на възстановената собственост (КВС). Или ако един имот е включен като нива по ВКС, той подлежи на споразумяване.

При заявяването няма ограничение за начина на трайно ползване в КВС и това, което заявяваш впоследствие. Тоест може да заявят на по-късен етап пасища върху тези ниви.“

             Въпрос:“А кога не подлежи на споразумяване?“

Отговор:“Когато самият начин на трайно ползване на имота е постоянно затревена площ или трайно насаждение, тогава не подлежи на споразумяване.“

             Въпрос:“Какво става с агроекологията, ако не се направи споразумение?“

Отговор:“Ако 5-годишният ангажимент по агроекология е поет на ниво споразумение и кандидатът е рискувал първата година, като правното му основание е било само споразумение, а не аренден или наемен договор, той на практика сам е поел този риск да попадне в ситуацията да бъде изключен от това споразумение.

Но това важи не само за агроекологията, а и за споразуменията при ползването на останалите земеделски земи. Няма никаква гаранция, че ако тази година хората кандидатстват само на база споразумение, догодина ще могат да ползват същата площ. Това е разписано в закона и хората знаят, че винаги може да се появи собственикът или някой друг наемател, който да иска да е в реални граници.

Именно там влизаме в хипотезата на 10-те процента възможност да не си изпълниш ангажимента.“

               Въпрос:“Ако си разчитал само на споразумението по агроекология и влезеш в тези 10 процента неизпълнение, тогава какви санкции търпиш?“

Отговор:“Носиш санкции за годината, през която се е случило. Това е риск, който носи самият получател на субсидии. Затова трябва да си заявил в реални граници с дългосрочни договори за наем или аренда.“

                Въпрос:“Появи се и друг казус с договорите за ливади и пасища, които фермерите ползват по чл. 19 с общините. Тези терени са почистени от животновъдите, но впоследствие се явяват собствениците и преди да е изтекъл крайният срок на тези договори, те трябва да се разтрогнат, което е в ущърб на животновъдите. На какво се дължи този проблем?“

Отговор:“В самия договор с общината задължително трябва да е отразено, че тези земи са непотърсени и се дават под наем само за времето, докато не се появи собственикът на земята и не я потърси. Това е разписано в член 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Когато министерството отдава дългосрочно земи от държавния поземлен фонд дългосрочно, ако в землището има недостиг и не е приключила процедурата по възстановяване на земите в реални граници и ако се случи така, че съответни имоти трябва да бъдат извадени от държавния поземлен фонд, за да бъдат възстановени на съответните собственици, тогава договорите за аренда също се прекратяват предсрочно.

Но самите наемодатели, чиито договори са прекратени, могат да претендират за форсмажорни обстоятелства, защото при сключването на договора не са знаели, че земята ще бъде изискана, и ако по тази причина възникне казусът с 10-те процента излизане от заявените площи, в тези случаи няма да им се иска възстановяване на субсидиите.“

              Въпрос:“Има ли вариант да се разорават ниви, стопанисвани до момента като ливади, и да няма санкция по агроекология?“

Отговор:“Забранено е разораването на постоянно затревени площи, които попадат в слоя „Постоянно затревени площи” и които са защитени и от двата закона – за собствеността и ползването на земеделските земи и за биологичното разнообразие и условията в Натура 2000.

Ако има случаи, при които някой е поел ангажимент да не разорава, тогава има само едно изключение за разрешено разораванеп – при условие, че тези площи се заменят с други, съответстващи на тези пасища пасища.

Но ако някой е поел ангажимент по агроекология да не разорава, и все пак го направи – тогава по закон следват санкции.

Но тук искам да вметна нещо много важно. Когато миналата година сложихме нормата за общинските пасища и дадохме предимство на фермери с животни да получават земи от държавния и общински поземлен фонд, тогава приехме тези фермери, чиито пасища вече са отнети, защото няма животни, да не бъдат санкционирани и да не се изисква те да възстановяват субсидиите.“

               Въпрос:“Фермери питат дали не може да се предвиди определено време за разораване на нивите, стопанисвани като ливади, и дали може ангажиментът по агроекологията да продължи вече като за орна земя без санкции?“

Отговор:“Категорично не. Когато поемаш 5-годишен ангажимент, ти спазваш условията да я поддържаш като постоянно затревена площ и ако я разореш, ти не си изпълняваш ангажимента. И няма как да си смениш единия ангажимент с друг, защото двата са несъвместими.“

               Въпрос:“Какви основни принципи ще заложите в новия Кодекс на земята, който би трябвало да внесе ред в поземлените отношения?“

Отговор:“Създаването на Кодекс на земята е амбициозна цел на целия екип на министерството на земеделието. Основната идея е да обединим съществуващото в момента законодателство, обхващащо 9 закона, да изчистим противоречията между отделните закони, които са се натрупали във времето и да уредим по по-добър начин поземлените отношения, така че те да съответстват на една по-дългосрочна стратегия за обществено развитие.

Да вземем пример със Закона за арендата, където често сме свидетели на противоречия, натрупани през годините поради това огромно законодателство, произлизащо още след реституцията на земята.

Законът за задълженията и договорите при наемните земи също търпи промени. Трябва да се уреди и проблемът с раздробяването на площите, при който има стотици идеални части за три декара земя, разделени примерно на 32 наследници. Това по никакъв начин не кореспондира с желанието да развиваме модерно земеделие.

Нужни са законови промени, които да стимулират уедряването на земята, с решаването на проблема с белите петна и т.н.

Само по този начин бихме могли да имаме и бъдеща обща стратегия за устойчиво земеделие, като идеята не е да стимулираме създаването на свръхголеми стопанства, нито пък да насърчаваме новото раздробяване на земята. Важно е да отчитаме екологичния ефект, защото земята е капитал, който не е безкраен. Тя трябва да се съхранява, а това става с модерно стопанисване.“

               Въпрос:“Какво наложи външна юридическа кантора да подготви Кодекса?“

Отговор:“Няколко са причините. Първо, законите, които трябва да бъдат събрани, са много, второ – налагао се да търсим работещи европейска практика и трето – защото искаме Кодексът да е направен обективно. Когато подготвя подобен законопроект, обикновено администрацията по една или друга причина си поставя дълги срокове, докато една външна кантора работи обрано и точно.“

               Въпрос:“Кога ще представите този проект за обсъждане с браншовите съюзи?“

Отговор:“Крайният срок е ноември. В момента сме подали скелета на този проект, представили сме принципите, които искаме да се следват.

През ноември ще излезем с предложение за съдържание, обхват и конкретни текстове, което подлежи на общестевно обсъждане. Защото този документ касае 5,5 милиона българи, притежаващи земя и затова това обсъждане е изключително важно за нас.“

Екипът на Текстилен Клъстер Коприна благодари на колегите от „СИНОР“ за предоставеното интервю на зам.министър Костов,а ние чакаме Вашето мнение по поставените въпроси на страниците на нашия сайт.

09.09.2016год.              От екипа на ТК Коприна

гр.София

 


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,

                            УВАЖАЕМИ  КМЕТОВЕ  ПАРТНЪОРИ,

                                          УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

              ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ  ОСЕМ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И ПУСКАНЕТО НА  ПЪРВАТА СТАТИЯ НА НАШИЯ САЙТ .СЯКАШ БЕШЕ ОНЗИ ДЕН КОГАТО ОТКРИХМЕ  И ПЪРВИЯ ЦЕНТЪР ПО БУБАРСТВО В ГР.РУСЕ ,НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.БЕШЕ МНОГО ВЪЛНУВАЩО,МЕЧТАНО И СЯКАШ НЕРЕАЛНО.МНОГО ХОРА НЕВЯРВАХА,ЧЕ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ,А НИЕ СЕ РАДВАХМЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА КОЛЕГИТЕ ОТ ЯМБОЛ,ПЛЕВЕН,СОФИЯ, РУСЕ ,КАКТО И НА РЕКТОРА НА ПЛОВДИВСКИЯ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПРОФЕСОР ГРЕКОВ И НАДЗОРНИКА НА РУ ПРОФ.ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ,КОИТО СТАНАХА КРЪСТНИЦИ НА ЦЕНТЪРА.ОТ ТОГАВА МНОГО „ВОДА ИЗТЕЧЕ“,МНОГО НЕЩА СВЪРШИХМЕ,НО НАЧАЛОТО ВИНАГИ СЕ ПОМНИ!ТУК Е МЯСТОТО ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕКИПА С КОЙТО СЪЗДАДОХМЕ ЦЕНТЪРА,САЙТА,КЛЪСТЕР „КОПРИНА“;АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА ОГНЯН ИВАНОВ,ГЛ.ИНЖЕНЕР И СЪСОБСТВЕНИК НА КЛЪСТЕРА ИНЖ.АНГЕЛ КОЗАРЕВ ,К.Т.Н.КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ-ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК,Г-Н ЦВЕТАН НЕЛОВСКИ-СЪСОБСТВЕНИК ,Г-Н Д.ИВАНОВ-СЪСОБСТВЕНИК И РАЗБИРА СЕ АДВ.МИТКО НИКОЛАЕВ-ПРАВНОТО НИ ГУРУ.

         ЗА МАЛКО ДА ЗАБРАВИМ ,НЕ  ВИ ПОЗДРАВИХМЕ С 6-ТИ СЕПТЕМВРИ,ЗАЩОТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЕКИПА НИ БЕ ИЗВЪН СТРАНАТА-ПОСЕТИХМЕ ГЪРЦИЯ КАТО СЪЧЕТАХМЕ ПОЧИВКАТА С ПОСЕЩЕНИЕ НА БУБАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОЙТО ЩЕ ВИ РАЗКАЖЕМ В ЕДИН ОТ СЛЕДВАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ С ВИДЕО.НО ПЪК ВИ ПОДНАСЯМЕ ПОЗДРАВ ОТ САЙТА КОЙТО ВИЕ НИ ПРАТИХТЕ:“ПРЕКРАСЕН ПРАЗНИК !ПОНЕ ЗА МАЛКО НИ ВРЪЩА В ИСТОРИЯТА И НИ КАРА ДА СЕ ГОРДЕЕМ,ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ.ТАКИВА ДНИ НИ ОБЕДИНЯВАТ!ЩЕ МИ СЕ ДА Е МАЛКО ПО-ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕТО НА ТОЗИ ВАЖЕН ЗА НАЦИЯТА ПРАЗНИК!“

       КОЛЕГИ,ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,БЛАГОДАРИМ ВИ,ЧЕ ВЕЧЕ ШЕС ГОДИНИ СМЕ ЗАЕДНО В КЛЪСТЕРНАТА МРЕЖА, ПОСТИГНАХМЕ МНОГО И МНОГО РАБОТА НИ ЧАКА.И ЕТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ НИЕ ПОСТИГНАХМЕ НОВ УСПЕХ ЗА ВСИЧКИ“ВЕЧЕ Е ФАКТ ДОГОВОРЪТ МЕЖДУ ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА И ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА  СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ И РАБОТА В ОБЛАСТТА НА БУБАРСТВОТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА.

             Днешната тема касае земеделските субсидии за 2016,първите проекти по подмярка 4.1 и 4.2 и порочния кръг в земеделието. Поводът е излезлият анализ на класацията на проектите с най-много точки ,който преди дни бе представен на браншовиците и консултантските фирми .“Майко мила!Бъдещата ни слава ще блесне в производството на тикви „-написа журналиската Екатерина Стоилова по повод класирания с най-много точки проект на завод за преработка на биотикви.За какво става на въпрос:

                 На случаен принцип експерти от фонд „Земеделие“ подбрали няколко проекта с най-висока оценка от приема/сега/ на подмярка 4.2 и 4.1 и какво мислите излязло:че със сигурност евросубсидиите и то в максимален размер от 3милиона евро ще бъдат дадени на фуражен завод за биотикви,както и на винарни преработващи биоябълки и биосливи,не че в България има толкова биопроизводители които с биопроизводството си на ябълки и сливи ще могат да зареждат програмата на заводите.Нищо подобно,такова производство не съществува,целта е набързо да се скалъпи един изкуствен  проект чрез който да се източат едни пари от ПРСР вместо средствата да отидат при истинските производители.Това преобръща представите на Европа за приоритетите на българското земеделие.Грешки,грешки,но те са на високата порта т. на М З Х. Истината е,че 2016 година ще бъде катастрофална за зеленчукопроизводителите, ще делят субсидиите с новите площи тикви.А статистиката е убийствена от 629дка за 2015год.,тиквите заемат 131 420дка за 2016год.

             Какво каза зам.министър Свилен Костов относно ъиквите,пасищата и споразуменията,четете в следващия материал!

гр.София

08.09.2016                    От екипа на ТК КОПРИНА

 


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ,

ОТНОВО ТЕМА НА ДЕНЯ Е ПОДМЯРКА 4.1.ТОЗИ ПЪТ КОМЕНТАРЪТ Е НА  ЗАМ.МИНИСТЪР  В.ГРУДЕВ.МИНИСТЪРЪТ ПОТВЪРДИ,ЧЕ НА ЕСЕН/РАЗБИРАЙТЕ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ/ ПОДМЯРКАТА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ВТОРИ ПЪТ КАТО ПРОЕКРТИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧАТ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ.

 

GRUDEW

120 проекта по подмярка 4.1 вече отпадат, защото голяма част са били спекулативни. Това заяви зам.-министърът на земеделието Васил Грудев по време на представянето на новата схема за кредитиране от Националния гаранционен фонд.

Според него вече е започнал периодът на първично отпадане на договори, по които бенефициентите сами се отказват да изпълняват проектите си заради това, че сами са преценили, че те са раздути и гонят таваните на инвестициите, без да е било реално необходимо.

Такива бенефициенти сега сами идват, заявяват отказ и искат прекратяване на договора, защото признават, че са се надценили, допълни Грудев. Според него истинската причина за това е затегнатият контрол по ПРСР 2014-2020 г. и новата клауза, по която на 12-ия месец от сключването на договорите с фонд „Земеделие“ ще се прави ревизия на проектите и тогава 20% от инвестицията трябва да е осъществена.

Грудев разкри, че сред тези проекти по сключени договори определено има и такива, за които отсега си личи, че са

направени само, за да съберат определени точки

Сега фирмите, които имат договор с фонд „Земеделие“ по подмярка 4.1 вече започват изпълнението. Те могат до 6 месеца от сключването на договора да се откажат, ако преценят, че не е по силите им, или пък са се изменили някакви икономически условия за тях.

По този начин в новия период няма да допуснем да има бенефициенти, които задържат реализацията на инвестициите си, а по този начин задържат и бюджет, който би могъл да се използва от други, каза Грудев.

Това ще бъде и новата мярка на МЗХ

срещу спекулативните проекти,

които задържат финансов ресурс или биват търгувани.

Според Грудев в първите приеми по мерки 4.1 и 4.2 интересът е надхвърлил около 5 пъти наличния бюджет. И това е породило съмнения, че сред тях има спекулативно написани проекти, без зад тях да има реален бизнес потенциал.

Тъй като сме на етап 4-5 месеца след масовото подписване на договорите по 4.1, след една година ще можем да представим всички отпаднали, обеща той на журналистите.

И една новина! МЗХ има намерение още тази година да стартира едно ритмично наддоговаряне, информира Грудев. То ще се прави успоредно с периода на първично отпадане на някои договори, а процесът е започнал.

По подмярка 4.1

около 150 проекта засега

се оказват „под чертата“

т.е не са събрали необходимите точки.

Но пък в МЗХ и фонда смятат, че около 20% от тях може би ще се изпълняват, защото са реално необходими на бизнеса, който ги е подал, а не са направени, за да се вземат едни пари.

Тези проекти са необходими на техните кандидати и смятаме, че те ще ги изпълняват и със и без субсидия, каза зам.-министърът.

Именно такива проекти ще подкрепяме в новата програма – в които има икономическа логика и те ще бъдат разковничето на успеха на ПРСР 2014-2020, допълни той.

В този смисъл зам.-министър Грудев заяви, че се надява

при хидромелиоративните инвестиции

на ниво стопанство, които с голяма мъка са вкарани вече във втория прием по подмярка 4.1 за есента, да няма подобни спекулативни намерения. Не бих псъветвал никой да го прави, каза той.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Питате ни относно бизнес проектите за създаване на черничева градина,разходите, финансирането.Да,тези проекти се финансират по подмярка 4.1 вкл.и напояването.За да не отговаряме на сайта,пишете ни на centerofsilk@abv.bg.

Ot ekipa konsultanti na TK Koprina

гр.София

29.07.2016


Fond zemedelieНа 26 юли 2016 г. Държавен фонд „Земеделие” започна кръстосани проверки на подадените заявления за подпомагане за директни плащания за тазгодишната кампания, обявиха от Разплащателната агенция към ведомството. Съобщението е публикувано на официалния уебсайт на фонда и трябва да послужи за уведомление на кандидатите.

УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  СТОПАНИ,

Започнахме с новината за кръстосаните проверки на Държавен фонд земеделие на земеделските площи, обявени за директни плащания,защото те са важна част от процедурата за получаване на финансовата помощ.От друга страна обявата показва,че от 26.07.2016 започва да тече забраната за промяна на културите в нашите заявления за директни плащания.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления“, припомнят от фонда.

И продължаваме с темата за обявяване на правните основания за владеене на земеделските земи и включването им или не в споразумения.

Въпрос от сайта:За какъв срок се сключва споразумението и за каква територия ?

            Отговор:Споразумението се сключва за една стопанска година, ,и това е времето 1-ви октомври на текущата година до 1-ви октомври на следващата година,и обхваща земеделските земи в едно землище.

             Въпрос:Кой може да участва в споразумение за ползване на земеделски земи?

             Отговор:Всеки собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи,находящи се на територията на съответното землище.

             Въпрос:В какъв срок земеделските стопани подават заявленията по чл 37 в или  декларациите ?

              Отговор:Заявленията и декларациите  се подават в срок до 31-ви юли и важат за следващата стопанска година.

              Въпрос:Къде се регистрират сключените от ползвателите на земеделски земи  договори?

              Отговор:Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от сключените договори за наем,аренда или съвместна обработка на земята. Договорите със срок по-дълъг от  една година се регистрират след тяхното вписване в службата по вписване Регистрация не се извършва ако за един имот са представени повече от един невписани в службата по вписване договори,а това са едногодишните договори.

Тема с продължение:

Ръководството на Асоциация „Биопродукти” се  обърна към  двадесет от големите браншови организации от сектора с исканеПрезидентът да наложи  вето върху последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Това съобщи  Албена Симеонова, председател на асоциация“БИОПРОДУКТИ“ по повод текстове от закона, според които трайните насаждения ще бъдат изключени от доброволните споразумения. „Измененията бяха прокарани в последния момент, без съгласуване с производителите и всъщност ще поставят пред сериозен риск дейността на биопроизводителите през 2017 година, защото всички ние имаме 5-годишни договори”, поясни Симеонова.

Самото подписване на доброволните споразумения предстои през август и ако тези промени бъдат обнародвани, това ще означава, че фермерите с 5-годишни договори няма да могат да ги подновят, защото законово има забрана да сключват доброволни споразумения за трайните си насаждения.

Фермерите имат подозрения, че този текст е лобистки, тъй като не е обсъждан с бранша, както се изисква при всеки проектозакон.

Асоциация“ Биопродукти“ вече е получила потвърждение за подкрепа от Националната асоциация на зърнопроизводителите, които са съгласни с предложението  да поискат от президента да наложи вето.

Самият проектозакон беше предложен от депутати от ГЕРБ, като срещу него са възразили председателят на земеделската комисия Румен Христов, проф. Иван Станков от АБВ и Светла Бъчварова от БСП.

Очакваме и Вашето   становище на сайта ни по повод промените в Закона за земеделската земя.

гр.София                           От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

27.07.2016г.

 


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОПРИНА,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2016 ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ ПРАВНИТЕ СИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН, КАКТО И ТОВА ДАЛИ ЩЕ ГИ ОБРАБОТВАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СПОРАЗУМЕНИЯ. ЕТО И СТАНОВИЩЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ZEMQ

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година, следва в срок до 31 юли заинтересованите лица да подадат съответните документи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците, които не желаят имотите им или някои от тях да се включват в споразумение, посочват изрично това обстоятелство в декларацията.

Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.    

Към заявлението ползвателите, желаещи да участват в процедурата, прилагат декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си за неправомерно ползвани имоти, както и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (т.нар. „имоти- бели петна”) за предходните стопански години.          

Заявленията и декларациите са по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Те се подават на хартиен носител, а при възможност и в електронен вид.   

При необходимост от допълнителни разяснения земеделските стопани могат да се запознаят с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), одобрени със Заповед № РД № 09-567/14.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, които са публикувани на интернет страницата на МЗХ в рубриката „Поземлени отношения и комасация”, както и на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“. 

ОЧАКВАМЕ, ЧЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В БЪДЕЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ В СЛЕДВАЩИЯ МАТЕРИАЛ.

БЛАГОДАРИМ НА КОНСУЛТАНТИТЕ НА ТЕКСТИТЕЛ КЛЪСТЪР КОПРИНА ЗА НАВРЕМЕННОТО ИНФОРМИРАНЕ.

гр. СОФИЯ                            от екипа на ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОРПИНА


УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ  НА  Т К КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ТЕМАТА  КОЯТО  ЗАПОЧВАМЕ  ВЪЛНУВА  ВСИЧКИ   ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ  В  БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО  СУБСИДИИТЕ  ЗА  ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ СА НАЙ-ГОЛЯМОТО ПЕРО ОТ ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.ЗНАЕМ,ЧЕ НАПОСЛЕДЪК СЕ ГОВОРИ ,ЧЕ СЛЕД ПРСР 2014-2020ГОДИНА  НЯМА ДА ИМА МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ,ДОРИ ЗА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА СРЕДСТВАТА  НЯМА ДА СТИГНАТ!

              Истината е,че на 13.07.2016 година Министерският съвет на Р България на свое заседание, е одобрил доклада на неформалното заседание на Министрите по земеделие и рибарство на страните членки на ЕС/състояло се през май 2016год в Амстердам,където се е обсъждала темата “ Храната на бъдещето,бъдещето на храната“ с фокус върху бъдещето на Обшата селскостопанска политика след 2020година. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГД „АГРИ“ И БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ТУК БЯХА АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИИНИ ПРОДУКТИ И БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ „БИО ПРОДУКТИ“. ТЕМАТА БЕ: „ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020, НАПОЯВАНЕ, РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПОДМЯРКА 4.1“. 

yoga

Европейската комисия да допусне инвестициите за напояване при следващия прием. Това поиска АЗПБ по време на срещата с представители на Главна дирекция АГРИ, която се проведе на 5 юли, вторник в МЗХ по инициатива на Еврокомисията.

От асоциацията подчертаха, че напояването за фермерите е дългоочаквано и крайно необходимо за ефективното и устойчиво функциониране на стопанствата, особено в условията на климатични промени. От АЗПБ припомниха как още миналата година МЗХ е дало ясни сигнали, че при втория прием по подмярка 4.1 инвестициите за напояване ще са допустими и фермерите са подготвили своите инвестиции.

Друг важен въпрос, който АЗПБ постави пред ГД АГРИ, е коригирането нивата на референтните цени след приключил прием, което доведе до промяна на финансовата рамка на проектите и риск за цялостното неизпълнение от бенефициентите. Цялата публикация »


prsrУВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,   ПРИВЕТ  !

„ВСЕКИ МОЖЕ ДА ДЪРЖИ РУЛЯ,                                                                          КОГАТО  МОРЕТО Е СПОКОЙНО  „

ГОТВИМ ВИ ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА  ЗА  СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА -ПО ТОЗИ ПОВОД, ЕКИПЪТ НИ ОТСЪСТВАШЕ ОТ СОФИЯ НЯКОЛКО ДНИ И ТОВА ПРОЛИЧА И НА САЙТА НИ. ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ГО КОМПЕНСИРАМЕ С ДОБРИ АГРОНОВИНИ ,И С ГОРНАТА ПРИТЧА -ПОДАРЪК ЗА ВАС.

                 ПЪРВО ЗАПОЧВАМЕ  С ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ВИ „МОЖЕ ЛИ ДА ЗАСАЖДАТЕ В МОМЕНТА МЛАДИ ЧЕРНИЧЕВИ ФИДАНКИ ?“-НЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАСАЖДАТЕ,ЗАЩОТО ФИДАНКИТЕ СА СЕ РАЗВИЛИ, ИМА ОБИЛНО СОКОДВИЖЕНИЕ,НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ГИ ИЗВАДИМ ОТ РАЗСАДНИКА  СЕГА,ЗАЩОТО ЩЕ ИЗСЪХНЕ МЛАДАТА ФИДАНКА.НАЙ-РАНО НА ЕСЕН -МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

КАКТО ВИ ОБЕЩАХМЕ ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДНЕШНИЯ МАТЕРИАЛ. ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ТОЧКИ – 46/ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ/ – 10/ДЕСЕТ/ СА ЗА ПРЕДИМСТВО В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ, 28/ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ/ – ЗА ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ И 8/ОСЕМ/ – ЗА БИОПРОИЗВОДСТВО.ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА ОГРАНИЧЕНИЕ И НА КУЛТУРИТЕ И НА ЖИВОТНИТЕ КОИТО МОЖЕ ДА ОТГЛЕЖДАТЕ В РАЗШИРЕНИЕТО НА СТОПАНСТВОТО ВИ-ВИЖТЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ИЛИ ПРЕДИШНИЯ МАТЕРИАЛ НА САЙТА НИ! В ПРЕДИШНИЯ НИ МАТЕРИАЛ ПРИ АНАЛИЗА НА НАРЕДБАТА ПО МЯРКА 6.3 ВИ ЗАПОЗНАХМЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ГОЛЕМИНА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СИ СТОПАНСТВО ОТ 2000 ДО 7999 ЕВРО СПО ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКАТА. ЕДНА ОТ СПЪНКИТЕ Е ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДОХОД ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО В РАЗМЕР НА 33% ОТ ОБЩАТА ДОХОДНОСТ НА СТОПАНСТВОТО; ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ТРЯБВА ДА СА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ДОГОВОРИ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА. Цялата публикация »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР „КОПРИНА“,

ИЗЛЕЗЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА 17.06.2016 НАРЕДБАТА ЗА МЯРКА 6.3. „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА“. ПРЕДИ ДА ПРЕДЛОЖИМ  НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ АНАЛИЗА НА НАРЕДБАТА, ВИ ОТГОВАРЯМЕ НА ВЪПРОСА КОГА ЩЕ ОТВОРИ ПРИЕМЪТ НА ПОДМЯРКА 6.3. И КОГА ДА ОЧАКВАТЕ ПОДАВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР ТАНЕВА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ПРИЕМЪТ В САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДИЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЗА КОЕТО НИЕ ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ НЕЗАБАВНО. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧЕРНИЧЕВИ ГРАДИНИ НЯМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ГЪСТОТА, А ГЪСТОТАТА НА ФИДАНКИТЕ ЗАВИСИ ОТ ФОРМИРОВКАТА, КОЯТО СТЕ ИЗБРАЛИ: НИСКОСТЕБЛЕННА, ХРАСТОВИДНА, СРЕДНОСТЕБЛЕННА И ВИСОКОСТЕБЛЕННА ФОРМИРОВКА. ОБРЪЩВАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЧЕ ГОЛЕМИНАТА НА ВАШЕТО ФЕРМЕРСКО СТОПАНСТВО ТРЯБВА ДА Е ОТ 2000 ДО 7999 ЕВРО.

cow„В днешния брой на «Държавен вестник» е обнародвана наредбата за прилагане на подмярка 6,3 от новата селска програма, ориентирана към малките стопанства, нуждаещи се от стартова помощ за нов бизнес. Документът се очакваше от три месеца, но поради продължителното обсъждане на текстовете приемът на проекти също се отложи във времето и вместо от началото на юни този прием ще бъде отложен вероятно с месец…..“-така започва анализът на консултантите от  SINOR. Цялата публикация »


ЗДРАВЕЙТЕ   КОЛЕГИ  ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ИСКАХМЕ НА 16 .06 .2016 ГОДИНА-ДЕНЯ НА СБЪДНАТИТЕ МЕЧТИ ДА ВИ ПОЗДРАВИМ И ДА ВИ ПОЖЕЛАЕМ ДА ВЯРВАТЕ В ДОБРОТО И МЕЧТИТЕ.НО И НИЕ  КАТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ В СЪРВАРА НА САЙТА НИ.НО ТОВА НЕ Е БОЛКА,ДОРИ БИХМЕ КАЗАЛИ,ЧЕ Е ДОБРЕ ЗАЩОТО КАТО СЕ ЗАБАВИХМЕ,НИЕ ПОЛУЧИХМЕ ЕДИН ПРЕКРАСЕН ПОЗДРАВ ЗА ВЧЕРАШНИЯ ДЕН ОТ НАШАТА ЮЛИЯ И ВИ ГО ПОДАРЯВАМЕ.ЗАЩО ЛИ?-ЗАЩОТО ИМА НЕЩО ОБЩО С НАШЕТО ЛОГО НА САЙТА! БЛАГОДАРИМ ТИ СЛЪНЧЕВО МОМИЧЕ!

КОГАТО ВЯРВАШ-

                   ЩЕ СЕ СЛУЧИ !

АКО  СЕ БОРИШ-

                       ЩЕ ПОБЕДИШ !

          АКО СЕ НАДЯВАШ-

                         ЩЕ ПОЛУЧИШ!

ЗАЩОТО НА ВСЕКИГО СЕ СЛУЧВА  САМО ТОВА, В КОЕТО ВЯРВА ! Цялата публикация »


                   УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

Днешната тема е болезнена не само за производителите на орехи,тикви,но и на плодове,зеленчуци и протеинови култури.Още повече,че касае периода 2017-2020година.За съжаление за някои култури касае и 2016год.Вижте защо:

 

TIKVAДо 120% ще намалеят ставките по обвързаната подкрепа при плодовете, зеленчуците и протеиновите култури през 2016 г. спрямо миналата година, което се дължи на завишения интерес към това подпомагане и увеличаването на площите в страната. Това са изводите на министерството на земеделието от двугодишното прилагане на новите субсидии, осигурени по четири от схемите на директните плащания – обвързано подпомагане за плодове, за полски и за оранжерийни зеленчуци и за протеинови култури.

През 2015 г. и 2016 г. в България за обвързана подкрепа се е използвал максимално възможният бюджет от 232 млн. лева (13% + 2% за протеинови култури), което означава, че 15% от бюджета за директни плащания се полага на обвързаната подкрепа.

След първата година от прилагането се установява, че при трайните насаждения площите са нараснали с 52.61%, при зеленчуците – със 120.57%, площите с оранжерийни зеленчуци – с 16.50% и протеиновите – с 31 на сто.

Тъй като бюджетът е непроменлив, затова и помощта за 2016-а ще падне. Проблемът е, че това ще се отрази на реално действащия бизнес, а не този, който се появи само заради самите субсидии.

Докато през 2015 г. за хектар овощни градини и лозя обвързаната подкрепа е била 1 938 лева, или 193 лв. на дка, то през 2016 г. ставката на хектар пада до 1 089 лева, или 108 лв. на дка. Причината за този срив е в напливът към ореховите градини, където себестойността е ниска, а субсидиите – големи. Именно заради увеличаването на тези площи субсидията тази година пада почти двойно.

Същото е и при зеленчуците. Там ставката на хектар през 2015 г. е била 2 328 лв., или 232 лв. на дка. Заради бума в производството на тикви обаче,където разходите и работата по отглеждането е изключително ниска, тази година площите са нараснали от 2 хиляди на 13 хиляди декара. В резултат на това ставката за хектар зеленчуци тази година пада на 949 лв., или 94 лв. на дка.

Не така стихийно се развива оранжерийното производство, където действат реалните фермери, защото там инвестициите са големи и няма място за лесни печалби.

Въпреки това обаче, техните субсидии също ще бъдат намалени. Докато през 2015 г. те получиха по 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар, или 1 068 лв. на дка., очакваната ставка за 2016 г. пада на 7 566 лв. на ха, или 756 лв. на дка.

Спад има и при протеиновите култури, където допустими за подпомагане са фермери с поне 5 декара, които отглеждат фасул (зърно); леща; нахут; грах (фуражен за зърно); фъстъци; соя; бакла; люцерна; еспарзета; фий; детелина; вигна; бурчак; лупина; звездан и/или смески от гореизброените.

През миналата година за хектар те получиха по 285 лв., или 28,50 лв. на дка. Очаквана ставка за 2016 г. ще бъде 214 лв., или 21,40 лв. на дка.

В нотификацията си пред Брюксел България е поискала от 2017 година помощта за тикви, зелен фасул, зелен грах и орехи да отпадне.

Дините, пъпешите и главестото зеле се обособяват в отделна схема с по-ниско ниво на подкрепа, поради относително високия дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на площите.

Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата.

Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи – фактури и за физическите лица – касови бележки.

Минималните индикативна ставка при доматите става – 3 588 лв./ха при достигнат добив от 7 200 кг./дка и ставка от 11 215 лв./ха при достигане на 22 400 кг/дка – 100%

При краставиците минилната индикативна ставка става 2 837 лв./ха, при добив от 8 100кг/дка и ставка от 11 215 лв./ха при достигане на 32 000кг/дка – 100%.

Ставката при пипера става 5 607 лв./ха, при достигане на добив от 4 500кг./дка и ставка от 11 215 лв./ха при достигане на 8 500 кг/дка – 100%

При дините, пъпешите и зелето ставката става 196,24 лв/ха. Ставка при размер на заявената площ до 30 ха става 588,71лв/ха.= 1/2 от стойността през 2016 г.

Сливите и десертното грозде се обособяват в отделна схема с по-ниско ниво на подкрепа поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на подпомагането в разходите за производство.

Така се освобождава финансов ресурс, което позволява запазване на ставката на ниво, близко до 2015 г.

Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне

на стопанствата.

Сливите и десертното грозде ще се подпомагат по нова схема поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на подпомагането в разходите за производство.

Подпомагането за тях се запазва, но с намален размер – ½ от ставката през 2015 г.

Преразпределителната ставка на ха става 326,68 лв. Ставката при размер на заявената площ над 30ха лв/ха за 246,53 ха – 653,36 лв.

При размер на заявената площ до 30 ха лв/ха 980.04 лв. – 1/2 от стойността на ставката през 2015г.

Уважаеми колеги,опитахме се чрез консултантите на ТКК и СИНОР да Ви направим съпричастни  на новата политика на Министерството на земеделието и храните относно субсидирането на земеделието ни за периода 2017-2020година.

гр.София

03.08.2016           От екипа на Текстилен клъстер коприна !