Posts Tagged ‘Държавен фонд“Земеделие“’


    ЗДРАВЕЙТЕ  ПРИЯТЕЛИ   И 

               ЧЕСТИТ ПЪРВИ РАБОТЕН ДЕН НА 2015ГОД!

             ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ МИРНА И ДОХОДОНОСНА ,С БОГАТА

   РЕКОЛТА  ЗЕМЕДЕЛСКА ГОДИНА!

И ДНЕШНАТА ТЕМА Е ТРУДНА И ОТГОВОРНА, ЗАЩОТО  КАСАЕ  ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЛОЩ,И ТОВА Е НАРЕДБАТА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА  ДОПУСТИМОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ.ПРОЕКТО НАРЕДБАТА  Е  ПУБЛИКУВАНА В ПОСЛЕДНИЯ РАБОТЕН ДЕН НА 2014ГОД /30.12.2014 / ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

С тази Наредба се уреждат:

1.Условията за допустимост за подпомагане на земеделските производители;

2.Критериите за класифициране на земеделските производители;

3.Условията за допустимост за подпомагане на постоянно затревени площи;

4.Допустими за подпомагане елементи на заобикалящата среда.

Тези критерии и условия за допустимост се прилагат по следните схеми и мерки за плащане на площ:

1.Схемите за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ по чл.38 а,ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители/З П З П/

2.Схемите за ПРЕХОДНА  НАЦИОНАЛНА  ПОМОЩ по чл.38а,ал.3 от З П З П.

3.МЕРКИТЕ НА ПЛОЩ от ПРСР 2014-2020год.,които се прилагат на основание чл.28-31 от Регламент /ЕС/ 1305/2013 на ЕП и на Европейския съвет  от17декември 2013год.относно подпомагане на селските райони от Европейския земеделския фонд за подпомагане на селските райони (още…)

Advertisements

Read Full Post »


       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      

        Подпомагането на младите фермери  в Програмния период 2014-2020год. или т.к наречената подмярка 6.1.,е една от най-обсъжданите теми в страната ни.Наскоро министър Греков потвърди ,че „…се работи по създаването на съответен проект на Наредба за прилагане на мярката за подпомагане на младите земеделски фермери.В нея ще бъдат посочени подробно условията за предоставяне на финансова помощ..”В нашият материал от 07април 2014год. Ви запознахме с условията и критериите от Проектопредложението на България за споразумение с Европейската комисия за периода 2014-2020год.,където детайлно се описват параметрите.

        Днес,26.04.2014год. отново ще си говорим с Вас за стартовото подпомагане на младите фермери през погледа на журналистите на вестник „Стандарт.

        Повод за материала е и проведената среща ,инициирана от медиите  за защита на БЪЛГАРСКОТО с представители на Правителството в Народния дворец на културата.

         „  Как да защитим българското производство? Има ли решение на спора между земеделците и производителите с търговските вериги? Какво подпомагане могат да получат българските фермери и преработватели от Европа? Това са основните въпроси, на които ще търсим отговор в рамките на кампанията на Българския медиен съюз „Да! на българското“. Нейната кулминация бе дискусията с всички браншове и властта, която  се проведе  на  24 април 2014, в НДК

      Това даде възможност на журналистите на вестник „Стандарт” да потърсят и отговор на въпроси касаещи Програмния период 2014-2020год.

Ето и в кратце материала.

(още…)

Read Full Post »


Млекопроизводители искат облекчаващи промени в Наредба 26

Уважаеми Членове на Холдинг ТК Коприна,

Изключително голям е интересът и очакванията по отварянето на Мярка 112, а именно „Създаване на стопанства на млади фермери“ Често ни задавате по електронната поща въпросите:

„Защо закъснява отварянето на Мярката? Защо я няма в графика на Държавен фонд Земеделие за месец септември и месец октомври?;

„Ще има ли промяна в икономическите единици и в наредба №9, касаеща Програма „Млад фермер“?;

„Кога ще бъде отворена, макар и със закъснение, Мярка 112?“

Към днешна дата, 12 септември 2013 г., отговор на тези въпроси получаваме чрез консултантите на ЕВРОПРОГРАМИ ЕООД, като Ви напомняме, че последната промяна на Наредба №9 от 03 април 2008 г. е извършена и съответно публикувана в ДВ, бр.60 от 07 август 2012 г..

Напомняме Ви, че с предимство ще се ползват фермери, които ще развиват дейност в сектор „Животновъдство“, както и тези, работещи на територията на областите: Б л а г о е в г р а д, В а р н а, Г а б р о в о, К ъ р д ж а л и, Л о в е ч, Р а з г р а д, С и л и с т р а, С м о л я н, С о ф и я  и  П е р н и к.

 

„Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за:

1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
4. подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5. подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6. увеличаване броя на животните в стопанството;
7. придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
8. достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
9. завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;
10. преминаване към биологично производство.

Финансиране

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.
Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след одобрение на заявлението за подпомагане;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка 1,5 икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер.

Изисквания към кандидатите

Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:
1. физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. имат съответните професионални умения и познания, а именно:
а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от ПРСР.
При условие, че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в представения бизнес план, да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ.
7. физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
8. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици;
9. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР;
11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и/или мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите“, и/или мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР;
12.са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго/и лице/а, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

В случай, че кандидатът има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава в рамките до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.

Наредба № 9  можете да изтеглите от един от предишните ни материали.

От екипа на ХТКК

София, 12.09.2013 г.

Read Full Post »


           Уважаеми Членове на Текстилен Клъстер Коприна,

          Уважаеми Земеделски Производители, продължаваме да Ви информираме за новините за одобрените проекти  по Програмата за Развитие на  Селските Райони/ПРСР/

         Държавен Фонд „Земеделие” одобри нови 31 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Общата финансова помощ възлиза на 19 736 278 лв. (още…)

Read Full Post »


   MZH_3_PRУважаеми членове на Текстилен Клъстер Коприна,бързата информираност  на нашите членове  е била задача номер 1 досега за Ръководството на Холдинг Текстилен Клъстер Коприна.

  Верни на тази си цел, Ние следим за Вас  както промените в Програмата за Развитие на Селските Райони, така и графика на мерките за подпомагане .По този повод днес публикуваме  „Схемата за качествени плодове и зеленчуци“  за подпомагане на земеделските производители.

       До 11 януари 2013 г. земеделците могат да кандидатстват за подпомагане по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България. Заявката се подава в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление, ако кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец.

    Право на подпомагане имат производителите на домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, които са сертифицирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

    Стопаните трябва да отглеждат най-малко 0,4 хектара зеленчуци или 0,5 хектара плодове. Помощта се определя на тон сертифицирани продукти.  Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, се финансира със средства от Европейския съюз.

    Информация от пресцентъра на Държавен Фонд „Земеделие“

28.12.2012 г.           ЕКИП на ХТКК

Read Full Post »


Уважаеми членове на Текстилен Клъстер Коприна, Уважаеми зеленчукопроизводители,

Продължаваме да следим за Вас новините от Държавен Фонд „Земеделие” за държавни помощи  по всички схеми и мерки за подпомагане.Ето защо Ви  поместваме настоящият материал.

    От 3 до 21 септември 2012 г.кандидатите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на фонда, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, по постоянен адресна физическото лице или едноличния търговец и според седалището на юридическото лице. (още…)

Read Full Post »


  Уважаеми членове на Текстилен Клъстер Коприна, Уважаеми Млади Фермери, за Вас публикуваме най-важните акценти от заповед 03-РД/1651 от 19.07.2012 г   на министъра на земеделието и храните , г-н Мирослав Найденов във връзка със отварянето на прием по Програмата за Развитие на Селските Райони /ПРСР/ от 30.07  до 24.08.2012 г (още…)

Read Full Post »

Older Posts »