Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОПРИНА,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2016 ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ ПРАВНИТЕ СИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН, КАКТО И ТОВА ДАЛИ ЩЕ ГИ ОБРАБОТВАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СПОРАЗУМЕНИЯ. ЕТО И СТАНОВИЩЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ZEMQ

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година, следва в срок до 31 юли заинтересованите лица да подадат съответните документи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците, които не желаят имотите им или някои от тях да се включват в споразумение, посочват изрично това обстоятелство в декларацията.

Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.    

Към заявлението ползвателите, желаещи да участват в процедурата, прилагат декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си за неправомерно ползвани имоти, както и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (т.нар. „имоти- бели петна”) за предходните стопански години.          

Заявленията и декларациите са по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Те се подават на хартиен носител, а при възможност и в електронен вид.   

При необходимост от допълнителни разяснения земеделските стопани могат да се запознаят с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), одобрени със Заповед № РД № 09-567/14.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, които са публикувани на интернет страницата на МЗХ в рубриката „Поземлени отношения и комасация”, както и на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“. 

ОЧАКВАМЕ, ЧЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В БЪДЕЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ В СЛЕДВАЩИЯ МАТЕРИАЛ.

БЛАГОДАРИМ НА КОНСУЛТАНТИТЕ НА ТЕКСТИТЕЛ КЛЪСТЪР КОПРИНА ЗА НАВРЕМЕННОТО ИНФОРМИРАНЕ.

гр. СОФИЯ                            от екипа на ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОРПИНА

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГД „АГРИ“ И БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ТУК БЯХА АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИИНИ ПРОДУКТИ И БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ „БИО ПРОДУКТИ“. ТЕМАТА БЕ: „ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020, НАПОЯВАНЕ, РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПОДМЯРКА 4.1“. 

yoga

Европейската комисия да допусне инвестициите за напояване при следващия прием. Това поиска АЗПБ по време на срещата с представители на Главна дирекция АГРИ, която се проведе на 5 юли, вторник в МЗХ по инициатива на Еврокомисията.

От асоциацията подчертаха, че напояването за фермерите е дългоочаквано и крайно необходимо за ефективното и устойчиво функциониране на стопанствата, особено в условията на климатични промени. От АЗПБ припомниха как още миналата година МЗХ е дало ясни сигнали, че при втория прием по подмярка 4.1 инвестициите за напояване ще са допустими и фермерите са подготвили своите инвестиции.

Друг важен въпрос, който АЗПБ постави пред ГД АГРИ, е коригирането нивата на референтните цени след приключил прием, което доведе до промяна на финансовата рамка на проектите и риск за цялостното неизпълнение от бенефициентите. (още…)

Read Full Post »


ЗДРАВЕЙТЕ   КОЛЕГИ  ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ИСКАХМЕ НА 16 .06 .2016 ГОДИНА-ДЕНЯ НА СБЪДНАТИТЕ МЕЧТИ ДА ВИ ПОЗДРАВИМ И ДА ВИ ПОЖЕЛАЕМ ДА ВЯРВАТЕ В ДОБРОТО И МЕЧТИТЕ.НО И НИЕ  КАТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ В СЪРВАРА НА САЙТА НИ.НО ТОВА НЕ Е БОЛКА,ДОРИ БИХМЕ КАЗАЛИ,ЧЕ Е ДОБРЕ ЗАЩОТО КАТО СЕ ЗАБАВИХМЕ,НИЕ ПОЛУЧИХМЕ ЕДИН ПРЕКРАСЕН ПОЗДРАВ ЗА ВЧЕРАШНИЯ ДЕН ОТ НАШАТА ЮЛИЯ И ВИ ГО ПОДАРЯВАМЕ.ЗАЩО ЛИ?-ЗАЩОТО ИМА НЕЩО ОБЩО С НАШЕТО ЛОГО НА САЙТА! БЛАГОДАРИМ ТИ СЛЪНЧЕВО МОМИЧЕ!

КОГАТО ВЯРВАШ-

                   ЩЕ СЕ СЛУЧИ !

АКО  СЕ БОРИШ-

                       ЩЕ ПОБЕДИШ !

          АКО СЕ НАДЯВАШ-

                         ЩЕ ПОЛУЧИШ!

ЗАЩОТО НА ВСЕКИГО СЕ СЛУЧВА  САМО ТОВА, В КОЕТО ВЯРВА ! (още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тече активна комуникация с Европейската комисия относно отварянето на подмярка 4.1.ведно с инвестициите за напояване.Представата на консултантите и на бенефицентите относно отварянето на подмярката  бе ,че нещата са подготвени правно относно напояването и няма да има проблеми.Оказа,че ще зависим от Закона за сдруженията за напояване,който наскоро бе променен от Министерски съвет.Целта на измененията е да се облекчи процедурата по учредяване на сдруженията и да улесни дейността дейността по напояването.Предлаганите корекции са с практическа  насоченост“броят на участниците в сдружението се намалява от 50 на 30 на сто между собственици и ползватели,заради  голямата раздробеност на земята и големият брой наследници.

(още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ДОКЛАДЪТ НА ИКОНОМИСТИТЕ НА БАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

В повечето държави в Европа дават по-малки помощи на големите стопанства 75% от субсидиите за единица площ отиват в 100 свързани лица, посочват от БАН.

(още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,


СКЪПИ ТВОРЦИ И УЧИТЕЛИ, ХОРА НА ДУХА,


В НАВЕЧЕРИЕТО СМЕ НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДУХОВНИТЕ, НАЙ-СВЕТЛИТЕ

И НАЙ-БЪЛГАРСКИТЕ ДНИ В ПРАЗНИЧНИЯ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИЯ – 24 МАЙ

ikona

24 май – на тази дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
С празника на буквите почитаме Светите братя Кирил и Методий – създатели на славянската азбука.

Датата 24 май е станала празнична в календара преди много, много столетия. Денят на Светите братя бил отбелязван като църковен празник още през XI век, а като всенароден Ден на просветата бил честван за първи път през 1851 г. в гр. Пловдив. (още…)

Read Full Post »


 УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

akcizat-za-goriva-v-agrosektora-shte-se-vazst

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПУБЛИКУВА НА ОФИЦИАЛНАТА СИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ЗПЗП). ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА БЯХА СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  „ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АКЦИЗНАТА СТАВКА НА ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН В ПЪРВИЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО“

В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЕ ОПИСАН МЕХАНИЗМЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ОТСТЪПКА ОТ АКЦИЗА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА ИЗПОЛЗВАН ЗА МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ПЪРВИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО. БЕ ПРЕДВИДЕНО ВМЕСТО ДОСЕГАШНИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. ОБЛЕКЧАВА СЕ И КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПОМОЩТА, И НАМАЛЯВАНЕ НА БЮРОКРАЦИЯТА. С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА СЕ ПРЕДВИЖДА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ ЕДНОКРАТНО И ДА ПОЛУЧАВАТ  ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НАВЕДНЪЖ. ОТПАДА И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИКА – ГОРИВОТО, КОЕТО ЩЕ ПОДЛЕЖИ НА ПОДПОМАГАНЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА БАЗА НА МЕТОДИКА НА МИНИСТЕРТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

МЕСЕЦ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОЙ ВЛЕЗЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. НА 19 МАЙ 2016 ГОДИНА ПРОЕКТОЗАКОНЪТ МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ И КАКВО ПРИЕХА ДЕПУТАТИТЕ, ВИЖТЕ:

                                                                                                  Акцизът за горива в агросектора ще се възстановява с пари, а не с ваучери !

                 Изплащането на частта от акциза, подлежаща на възстановяване, ще се извършва от Агенция Митници по реда на Закона за акцизите и данъчните складове в рамките на годината, следваща годината, в която той е платен

                 Помощта по държавната помощ за намалена акцизна ставка на газьола за селскостопанско производство ще се предоставя под формата на парични средства – възстановяване на част от стойността на акциза, а не, както досега – под формата на ваучери за гориво, става ясно от приетите на първо четене в Парламента промени в Закона за подпомагане на земеделските производителите.

                 С промените се облекчава и процесът по кандидатстване за помощта, като се предвижда земеделските стопани да подaват заявление за кандидатстване еднократно в общинските служби по земеделие, като подават заявление и копия от фактури за закупен през предходната година газьол, показа справка на Фермер.БГ. Помощта ще се получава наведнъж.

                 Максимално допустимото количество газьол в литри, за който ще се възстановява част от стойността на акциза, ще се изчислява въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установени животни. Изчисленията ще се правят въз основа на утвърдена от земделския министър методика.
Изплащането на частта от акциза, подлежаща на възстановяване, ще се извършва от Агенция Митници по реда на Закона за акцизите и данъчните складове в рамките на годината, следваща годината, в която той е платен.

                 Схемата ще може да се прилага за календарните от 2015 до 2020 година, включително след получаване на окончателен номер в Регистъра на държавните помощи на ЕК.

                  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЕКИПЪТ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА БЛАГОДАРИ НА НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ И НА FERMER.BG

ГРАД СОФИЯ

20.05.2016

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers