Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

ПОЗВОЛЕТЕ  НИ ПЪРВО ДА ВИ ПОЗДРАВИМ С ДНЕШНИЯ  ПРАВОСЛАВЕН

ПРАЗНИК -ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО  И МЛАДЕЖ!МОЖЕ БИ,НЕ СЛУЧАЙНО

ИЗБРАХМЕ  21-ВИ  НОЕМВРИ 2016 ,ЗА ДА СПОДЕЛИМ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В ДАНИЯ-ЕДНА

ТИПИЧНО ЗЕМЕДЕЛСКА СТРАНА,В КОЯТО МОЖЕ ДА УСЕТИШ И АРОМАТА  НА ОБОРСКИ ТОР В

МАЛКИТЕ  ГРАДЧЕТА ,ДА ВИДИШ  СТАДА САМИ ДА ПАСЯТ ОГРАДЕНИ С  ЕЛЕКТРОНЕН

ПАСТИР,СЪСЕДИ БЕЗ ОГРАДИ И ЗИДОВЕ КАКТО В БЪЛГАРИЯ,А МАЛКИ ДВОРЧЕТА С ЖИВ

ПЛЕТ,ЦВЕТНИ ГРАДИНКИ И СТРЪКЧЕ „ЧЕРИ“;НО  ИЗБРАХМЕ И ДА ВИ ОТГОВОРИМ НА

МНОГОБРОЙНИТЕ ВЪПРОСИ  Н А  САЙТА НИ  ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИЯ ПРИЕМ

/ДО 7.12.2016ГОД./ А ПОДМЯРКА 4.1. И ЗАЕДНО ДА ПРАЗНУВАМЕ  ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО

СЕМЕЙСТВО.

                        МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,

                         Днешният ден ни учи,че ако не почувстваме връзката между нас и прародителите ни и земята на която сме родени,ако  не си спомняме за притчите на нашите баби,за топлите думи и погачи на трапезата и чашата вино която  баба подаваше  на дядо с  думите  „Да е задружно нашето семейство,да е здрав нашият дом,да се множи в радост и любов“.А спомняте ли си за притчата която ни разказваха на този ден за двойката щъркели които всяка година се завръщаха в своето семейно гнездо н а село, прелетяли хиляди километри от далечни страни,за да отгледат своите  малки,да ги научат да летят по пътя на родителите си.Толкова е просто и толкова красиво!Колко мъдрост е имало  в предците ни!Те не ни задържаха при себе си ,а ни пуснаха като щъркелчетата по света,но преди това се опитаха да ни предадат  една ценностна система,тяхната,която искрено се надяваха да предадем на децата си:вяра в доброто,любов към ближния и родината,здрава семейна връзка.  И колко е простичко -еди н обикновен ден-21.11.фамилията се събира около трапезата на чаша вино и вкусна погача  ,весели се,реди спомен и гласи следващите семейни празници .Да не забравим,че днешният ден е православен празник,нарича се още „Въведение Богородично „,но и ден в който българинът гадае за времето през идущата година.Ако времето а днешния ден е топло и слънчево,зимата ще е люта,лятото ще е сухо,а плодородието-слабо.Ако вали дъжд или сняг,зимата ще е снежна,а реколтата богата.

                     И така ще започнем с въпросите които се повтарят по подмярка 4.1 /

                      Въпрос:Необходимо ли е анкетните формуляри от анкетните карти да бъдат пререгистрирани за стопанската 2016-2017год.

                      Отговор:Да,кандидатите по подмярка 4.1 трябва да имат актуална  регистрация към момента а кандидатстване

                       Въпрос:В чл.7,ал.2 са дадени 3 възможности за доказване на мин.8000евро Спо,а именно:

1.регистрация на обработената от кандидата земя и отглежданите животни в интеграционната система за администратиране и контрол и декларация за изчисляване на минималния стандартен обем.СПО на стопанството през текущата  стопанска година се определя към момента на кандидатстването.

2.документ за собственост или ползване на земята или зароведи по чл.37,ал.4 и 10,12 от  Закона за собствеостта и ползването на земята,която участва при изчисляване на СПО и декларация по образец за изчисляван е на мин Спо на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване/;или

3.анкетните формуляри от анкетната карта на земеделския стопанин,издадени по реда на Наредбата и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските стопани и поддържането на земеделския регистър

Отрговор:Изискванията за доказване на мин.СПО се посочва в чл.8,ал.2 от Наредба9/2015,допълнена от 30.09.2016год.,В случая кадидатите следва да представят декларация по образец за изчисляване на мин.СПО на стопанството за текущата стопанска година към момента на кандидатстване.

Въпрос:Ще се прилага ли Параграф 28 и 38 от заключителните разпоредби на променената Наредба 9

Отговор:Не

Въпрос:……..следва

     гр.София            Екип а ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА                                 

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

                       ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА   ОТНОВО

Е  ТЕМА  НОМЕР  ЕДНО ТАЗИ СЕДМИЦА СЛЕД КАТО ПОДМЯРКА 4.1 ОТВОРИ ,А  НА 8-МИ ОКТОМВРИ/СЪБОТА/  НА СРЕЩАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ БРАНШОВЕ,СТАНА ЯСНО,ЧЕ ПРОБЛЕМИ ИМА,ПРОМЕНИ ИМА И НЕДОВОЛНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ СЪЩО.

                       ОТ ПРЕДИШНИЯ  МАТЕРИАЛ НА САЙТА НИ,  ВИ ОБЕЩАХМЕ ДА РАЗЯСНИМ КАКВИ СА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ТЕХНИКА ПО ПОДМЯРКА 4.1. ОТ  ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 КОИТО  ‘ЩЕ СЕ ПРИЛОЖАТ ОЩЕ ПРИ ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА 26 -ти ОКТОМВРИ 2016ГОД. ИНФОРМАЦИЯТА НИ  Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СПИСАНИЕ „ИКОНОМИСТ“ ОТ ИНТЕРВЮТО Н А  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФЗ  Г-Н  РУМЕН ПОРОЖАНОВ,ВЪВЕЖДА СЕ ДВОЙНА ОЦЕНКА НА ТРАКТОРИ,КОМБАЙНИ, ,СИЛАЖОКОМБАЙНИ.ПЪРВАТА  ЦЕНА  ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ  СПОРЕД КОНСКАТА СИЛА НА ТЕХНИКАТА,А ВТОРАТА ПО ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ,ВКЛЮЧЕНИ  В РЕФЕРЕНТНИЯ СПИСЪК С ТЕХНИКАТА КЪДЕТО ФИГУРИРАТ 30 ХИЛЯДИ ВИДОВЕ И МАРКИ ТРАКТОРИ,ТОВАРАЧИ И ДР.

                      ПРЕХВЪРЛЯНЕ  НА  НЕОДОБРЕНИ  ПРОЕКТИ  ОТ  ПРЕДИШЕН ПРИЕМ

                      За първи път се дава възможност да се кандидатства с проект,подаден в предишен прием на подмярката -4.1..Условията допускат,ако кандидатите имат проект,който не е одобрен в предишен прием,да го прехвърлят в предстоящия само с едно заявление В Наредба 9/2015год,публикувана с промените в Държавен вестник на 30.септември 2016год.,има образец на заявление,като допълнително ще се изискват документи.От земеделския стопанин се изисква ако се е възползвал от тавана на подмярката 1 500 000евро да преработи до 1 000 000евро проекта си.Решението зависи от това да ли проектът може да има повече шансове при промяна на бонус точките.

                        НОВИ КРИТЕРИИ С БОНУС ТОЧКИ

                        Въвеждат се три нови критерия по които проектите могат да имат бонус точки:

                       1.С 10 допълнителни точки се стимулират земеделски стопани които имат минимум 5 души персонал за последните 3години.За доказателство трябва да се приложи отчет за заетите лица,средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години,заверени от кандидата и НСИ,както и копие от годишни данъчни  декларации пак за три години назад,заверени от съответната териториална дирекция на НАП.

                       2.С 10 допълнителни точки се стимулират проекти със строителство или обновяване на сгради,както и оборудването в тях.Тези инвестиционни проекти могат да напреднат с десет точки,но трябва да се има впредвид,че над 65% от инвестиционните разходи по проекта следва да са с тази цел и това не включва земеделска и транспортна техника ,а само оборудване исъоръжения,монтирани в сградата.

                       3.Ако над 50% от разходите са свързани с хидромелиоративни дейности ,проектът получава допълнителни 5 точки,а ако разходите са над 85%-7точки.Когато разходите са над 30% получават 4 точки

                         ДОКАЗВАНЕ НА СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ /С П О /-НЕ ПО-МАЛКО ОТ 8000Е

                         Изискването за допустимост към земеделските производители досега беше,че те трябва да имат стандартен производствен обем /СПО/ не по-малко от 8000 евро ,който преди можеше да се заяви с намерение за засяване.В предстоящия прием кандидатът трябва при всички случай да приложи доказателство за постигнат 8000 евро СПО през предходната или настоящата стопанска  година!

                       ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  ФИНАНСИРАНЕ НА НАПОЯВАНЕ

                             СЛЕДВА

гр.София          От екипа на Текстилен  Клъстер Коприна

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

  УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ,

                                       ОТДАВНА ЧАКАХМЕ ОЦЕНКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО   СХЕМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И ПО ТОЧНО ПО ОБВЪРЗАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА  2015ГОДИНА.АНАЛИЗЪТ НА ТОЗИ ПЕРИОД ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ОСНОВА ЗА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2016ГОД. ЗАЩОТО ГРЕШКИТЕ НЕ СА ЕДНА И ДВЕ И ЗАТОВА СЕ ПОЯВИ КРИТИКАТА“ОПИУМЪТ  СУБСИДИИ“.,НО ПО РЕД!

                                       Новият програмен период на ОСП 2014-2020год. започна с доста промени в организацията на подпомагане на земеделието в Европейския съюз,която според много анализатори е крачка назад от философията започната от Общността от средата на 90-те години,а именно на намаляване зависимостта на фермерите от субсидиите и ограничаване въздеъствието на субсидиите върху вземането на производствени решения.България съгласно Регламенти 1306 и 1307/2013 получи свободата сама да разработи нормативната уредба,която да очертае правилата за прилагане на политиката по горепосочените Регламенти.Министерството на земеделието изработи през 2014година схеми,които се очакваше да спомогнат за намаляване на дисбаланса в разпределение на субсидиите както между отделните сектори,така и между отделните стопанства

                                   Един от най-важните елементи за сегащната О С П в частта на директните плащания е обвързаната подкрепа за чувствителните сектори,която през 2016год. се равнява на 792 милиона евро.В допълнение 2 % е насочена към протеинови култури

                                  За проблемите на обвързаната подкрепа Ви запознахме преди седмици /тиквите изядоха картофите/.Да припомним,,че през юли 2016год.,МЗХ излезе с анализ иизводи от обвързаната подкрепа 2015-2016.От оповестените цифри стана ясно,че има чувствително покачване на декларираните площи и животни за една година по определените схеми:при дините и пъпешите увеличението е три пъти спрямо 2015г.,при тиквите е абсолютен рекорд от 6кратно увеличеие;при животните се отчита увеличение при схемите за селекционен контрол на говеда и овце,където ръстът на увеличение в броя на заявените животни нараства от 40-60%.Основната причина за появилата се конюктура е силната ориентация на земеделските производители към субсидиите,като се отчитат приходите идващи от размера на субсидиите и разходите за нейното придобиване.За тиквите си говорихме миналия път,а сега ще посочим градинския грах,където площите са се увеличили двойно,а обвързаното плащане дори възлиза на 128% от разходите.

                                 При  животновъдството нещата са ,като за крава в селекционен контрол се получава допълнително плащане от 378лв,а за овца-68лв през 2015год.,като разходите и пречките за да се постигне това напълно си заслужава усилията да се причислиш към някоя развъдна орга изация

                                   От тук и основният извод ,че сигналите идващи по линия на публичните плащания оказват по-голямо влияние върху фермерите във взимането на решения от колкото пазара.Страшното е,че тези плащания могат да променят не само производствената структура,но и стопанските структури на страната ни,техния мащаб и размер.Стигна се до там,че „лесните пари“ за една година и тяхната притегателна сила е толкова голяма,че крие голяма опасност пред устойчивото,бъдещо развитие на целия отрасъл.

                                    Вторият извод който може да направим е,че дефинираната от МЗХ  обвързана с производството подкрепа  е наистина обвързана ,но секторна подкрепа,а не генерира обезателно производство.Прав е колегата голям производител на тикви и да не гообере пак ше спечели.Очевидно за да се постигне ръст в продуктивността и в производството ,се нуждаем от нови механизми зада стимулираме интензивността ,а не екстензивното производство..

                                    Всичко казано до тук оправдава нововъведенията  при обвързаното подпомагане след 2017год.представени от Министерството на земеделието.Министерството се опита да надгради към статуквото в момента новите си предложения по схемите за директните плащания,а така също при плодовете и зеленчуците и животните.Ето и бюджетът на схемите за обвързано производство за 2017година.За Ваше улеснение прилагаме 2016 и 2017год.

        Бюджет в милион лева           2016год.             2017г.

     1.Млечни крави                              46,8                      30,0

     2.Месод.крави                                  24,9                      18,7

     3.Млечни и месод.крави              22,9                          –

         /под сел.контрол/

     4.Овце и кози                                       9,0                       –

     5.Овце и кози                                      12,8                       24,0

        /под сел.контрол/

     6.Биволи                                                  5,4                       4,4

     7.Плодове                                              39,1                      31,9

     8.Зеленчуци                                          35,3                     28,1

     9.Оранжер.зеленчуци                         5,2                       7,8

    1о.Протеинови к-ри                            31,0                    31,0 

     11.Месод.крави                                         –                         3,2

          /под селек.контрол/

      12.Млечни крави                                    –                          36,8

      13.Овце-майки и кози майки в        –                            3,2

            /от 10 до 49бр. в планината/

     14.Млечни крави  от 5 до 9 броя=планин   –               1,2

     15.Сливи и дес.грозде                              7,1

     16.Гл.зеле,дини и пъпеши                             –                     4,6

     Общо бюджет в мил.лева                    232,4                     232,0

                                       Уважаеми    колеги,

                    

     Има и ограничения на площите и броя животни,има изисквания за минимално производство,но затова в следващия ни материал.Очакваме в петък/30 септември/ да излезе в Държавен вестник промяната на Наредба 9/2015 за прилагане на подмярка 4.1.,както и следващата седмица да излезе заповедта на министър Танева за отваряне на нов прием по 4.1.,за което  своевременно ще Ви информираме.

                   Екипът ни благодари на консултантите,на МЗХ и Агрозона за предоставената информация

гр.София

27.09.2016

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА Т К КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

К О Л Е Г И,

ЧЕСТИТ   ПЪРВИ  УЧЕБЕН  ДЕН  НА   ВАШИТЕ

  ДЕЧИЦА, ВНУЦИ  И БЛИЗКИ!

НА ДОБЪР ЧАС И НА ВСИЧКИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ !

           Започваме направо с новините от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020година,защото нещата с отварянето на вторите приеми не са добре.Четем заглавия по земеделските сайтове,че подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“  се отваря на 15-ти октомври  и би трябвало от това да сме доволни.Но за съжаление  единственият  документ който виждаме на сайта на Министерството на земеделието и храните е :“Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  9/2015год. за прилагане на  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от ПРСР 2014-2020

                Стана практика на това Министерство на няколко месеца да променят с главата на долу правилата за кандидатстване,оценяването на проектите,приоритетните за страната производства.Този път списъците са поместени като ново приложение 13″а“ към параграф1,т.36 от допълнителните  разпоредби /т.е.последната  страничка  на проектонаредбата/.За съжаление проектонаредбата започва с едно дълго обяснително писмо на заместник министър Васил Грудев който се опитва да ни убеди как с тези драстични промени ще се обновят стопанствата на вече работещите земеделски стопани ,които в последните три години са поддържали 5работни места на трудов договор.

                Но с критиката до тук,тези от Вас които са имали намерение да кандидатстват по подмярка 4.1. е наложително  да се запознаят с  35страници промени….И преди да продължим с изказването на Васил Грудев по подмерките 4.1 и 4.2 ,направено вчера в Силистра,Ви уведомяваме,че има промяна и в Наредба 20/2015 за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на селскостопански продукти“.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 20/2015 год е публикувана в ДВ бр.69/02.09.2016гпод.

             Напомняме,че за да се отвори подмярка 4.1 за прием на заявления в Областните земеделски служби,първо промените в Наредбата трябва да излязат в ДВ,след което министър Танева трябва да издаде заповед  и да определи периодът на  прием./след публикуването на сайта на МЗХ веднага ще Ви информираме/

             Традиция стана в областните центрове да се  провежда изложение“ Подкрепяме българското“.Този път  на  министър Грудев се падна честта да  открие изложението в Силистра,а знаем че силистренци се славят с хубави местни плодове и зеленчуци,вина,кайсиева ракия,сирена от овче,краве и козе мляко.Именно в Силистра заместникът на министър Танева заяви:“Подмярка 4.1.-Инвестиции в земеделски стопанства- ще бъде отворена за прием на заявления от 15октомври“.Съгласно индикативния график на МЗХ подмярката трябва да се отвори на 04.10.2016 за 4седмици ,но този график винаги може да бъде променен както в случая,защото има нормативни срокове които трябва да бъдат спазени.Зам.министър Грудев посочи,че този път подмярката се отваря с променени условия.“През настоящия прием  допустими кандидати ще бъдат стопанства които вече са започнали своята дейност и имат достигнати   8000евро СПО.Целта ни е да дадем възможност на работещите в сектор „Земеделие“ да се модернизират“-заяви г-н Грудев.Той допълни,че за първи път ще бъдат  допустими инвестиции в съоръжения в напояване.“Тук трябва да  посочим,че колективните инвестиции запазват 70 % от признатите разходи „.

                      Уважаеми колеги,

              Имаме голямия шанс да работим с екипа на Тракийския университет гр.Стара Загора.Следващата седмица сме на посещения на катедрата по бубарство за да определим направленията на съвместната дейност.Ще дадем  възможност на студентите да провеждат практиките си при нас!Пишете ни ако желаете да поемете студентски стажове и практики още през пролетта на 2017година .

          С уважение към Вас екипът на Текстилен клъстер Коприна

гр.София

15.09.2016

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,

                            УВАЖАЕМИ  КМЕТОВЕ  ПАРТНЪОРИ,

                                          УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

              ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ  ОСЕМ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И ПУСКАНЕТО НА  ПЪРВАТА СТАТИЯ НА НАШИЯ САЙТ .СЯКАШ БЕШЕ ОНЗИ ДЕН КОГАТО ОТКРИХМЕ  И ПЪРВИЯ ЦЕНТЪР ПО БУБАРСТВО В ГР.РУСЕ ,НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.БЕШЕ МНОГО ВЪЛНУВАЩО,МЕЧТАНО И СЯКАШ НЕРЕАЛНО.МНОГО ХОРА НЕВЯРВАХА,ЧЕ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ,А НИЕ СЕ РАДВАХМЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА КОЛЕГИТЕ ОТ ЯМБОЛ,ПЛЕВЕН,СОФИЯ, РУСЕ ,КАКТО И НА РЕКТОРА НА ПЛОВДИВСКИЯ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПРОФЕСОР ГРЕКОВ И НАДЗОРНИКА НА РУ ПРОФ.ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ,КОИТО СТАНАХА КРЪСТНИЦИ НА ЦЕНТЪРА.ОТ ТОГАВА МНОГО „ВОДА ИЗТЕЧЕ“,МНОГО НЕЩА СВЪРШИХМЕ,НО НАЧАЛОТО ВИНАГИ СЕ ПОМНИ!ТУК Е МЯСТОТО ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕКИПА С КОЙТО СЪЗДАДОХМЕ ЦЕНТЪРА,САЙТА,КЛЪСТЕР „КОПРИНА“;АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА ОГНЯН ИВАНОВ,ГЛ.ИНЖЕНЕР И СЪСОБСТВЕНИК НА КЛЪСТЕРА ИНЖ.АНГЕЛ КОЗАРЕВ ,К.Т.Н.КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ-ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК,Г-Н ЦВЕТАН НЕЛОВСКИ-СЪСОБСТВЕНИК ,Г-Н Д.ИВАНОВ-СЪСОБСТВЕНИК И РАЗБИРА СЕ АДВ.МИТКО НИКОЛАЕВ-ПРАВНОТО НИ ГУРУ.

         ЗА МАЛКО ДА ЗАБРАВИМ ,НЕ  ВИ ПОЗДРАВИХМЕ С 6-ТИ СЕПТЕМВРИ,ЗАЩОТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЕКИПА НИ БЕ ИЗВЪН СТРАНАТА-ПОСЕТИХМЕ ГЪРЦИЯ КАТО СЪЧЕТАХМЕ ПОЧИВКАТА С ПОСЕЩЕНИЕ НА БУБАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОЙТО ЩЕ ВИ РАЗКАЖЕМ В ЕДИН ОТ СЛЕДВАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ С ВИДЕО.НО ПЪК ВИ ПОДНАСЯМЕ ПОЗДРАВ ОТ САЙТА КОЙТО ВИЕ НИ ПРАТИХТЕ:“ПРЕКРАСЕН ПРАЗНИК !ПОНЕ ЗА МАЛКО НИ ВРЪЩА В ИСТОРИЯТА И НИ КАРА ДА СЕ ГОРДЕЕМ,ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ.ТАКИВА ДНИ НИ ОБЕДИНЯВАТ!ЩЕ МИ СЕ ДА Е МАЛКО ПО-ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕТО НА ТОЗИ ВАЖЕН ЗА НАЦИЯТА ПРАЗНИК!“

       КОЛЕГИ,ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,БЛАГОДАРИМ ВИ,ЧЕ ВЕЧЕ ШЕС ГОДИНИ СМЕ ЗАЕДНО В КЛЪСТЕРНАТА МРЕЖА, ПОСТИГНАХМЕ МНОГО И МНОГО РАБОТА НИ ЧАКА.И ЕТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ НИЕ ПОСТИГНАХМЕ НОВ УСПЕХ ЗА ВСИЧКИ“ВЕЧЕ Е ФАКТ ДОГОВОРЪТ МЕЖДУ ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА И ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА  СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ И РАБОТА В ОБЛАСТТА НА БУБАРСТВОТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА.

             Днешната тема касае земеделските субсидии за 2016,първите проекти по подмярка 4.1 и 4.2 и порочния кръг в земеделието. Поводът е излезлият анализ на класацията на проектите с най-много точки ,който преди дни бе представен на браншовиците и консултантските фирми .“Майко мила!Бъдещата ни слава ще блесне в производството на тикви „-написа журналиската Екатерина Стоилова по повод класирания с най-много точки проект на завод за преработка на биотикви.За какво става на въпрос:

                 На случаен принцип експерти от фонд „Земеделие“ подбрали няколко проекта с най-висока оценка от приема/сега/ на подмярка 4.2 и 4.1 и какво мислите излязло:че със сигурност евросубсидиите и то в максимален размер от 3милиона евро ще бъдат дадени на фуражен завод за биотикви,както и на винарни преработващи биоябълки и биосливи,не че в България има толкова биопроизводители които с биопроизводството си на ябълки и сливи ще могат да зареждат програмата на заводите.Нищо подобно,такова производство не съществува,целта е набързо да се скалъпи един изкуствен  проект чрез който да се източат едни пари от ПРСР вместо средствата да отидат при истинските производители.Това преобръща представите на Европа за приоритетите на българското земеделие.Грешки,грешки,но те са на високата порта т. на М З Х. Истината е,че 2016 година ще бъде катастрофална за зеленчукопроизводителите, ще делят субсидиите с новите площи тикви.А статистиката е убийствена от 629дка за 2015год.,тиквите заемат 131 420дка за 2016год.

             Какво каза зам.министър Свилен Костов относно ъиквите,пасищата и споразуменията,четете в следващия материал!

гр.София

08.09.2016                    От екипа на ТК КОПРИНА

 

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОПРИНА,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2016 ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ ПРАВНИТЕ СИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН, КАКТО И ТОВА ДАЛИ ЩЕ ГИ ОБРАБОТВАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СПОРАЗУМЕНИЯ. ЕТО И СТАНОВИЩЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ZEMQ

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година, следва в срок до 31 юли заинтересованите лица да подадат съответните документи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците, които не желаят имотите им или някои от тях да се включват в споразумение, посочват изрично това обстоятелство в декларацията.

Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.    

Към заявлението ползвателите, желаещи да участват в процедурата, прилагат декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си за неправомерно ползвани имоти, както и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (т.нар. „имоти- бели петна”) за предходните стопански години.          

Заявленията и декларациите са по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Те се подават на хартиен носител, а при възможност и в електронен вид.   

При необходимост от допълнителни разяснения земеделските стопани могат да се запознаят с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), одобрени със Заповед № РД № 09-567/14.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, които са публикувани на интернет страницата на МЗХ в рубриката „Поземлени отношения и комасация”, както и на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“. 

ОЧАКВАМЕ, ЧЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В БЪДЕЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ В СЛЕДВАЩИЯ МАТЕРИАЛ.

БЛАГОДАРИМ НА КОНСУЛТАНТИТЕ НА ТЕКСТИТЕЛ КЛЪСТЪР КОПРИНА ЗА НАВРЕМЕННОТО ИНФОРМИРАНЕ.

гр. СОФИЯ                            от екипа на ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР КОРПИНА

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГД „АГРИ“ И БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ТУК БЯХА АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИИНИ ПРОДУКТИ И БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ „БИО ПРОДУКТИ“. ТЕМАТА БЕ: „ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020, НАПОЯВАНЕ, РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПОДМЯРКА 4.1“. 

yoga

Европейската комисия да допусне инвестициите за напояване при следващия прием. Това поиска АЗПБ по време на срещата с представители на Главна дирекция АГРИ, която се проведе на 5 юли, вторник в МЗХ по инициатива на Еврокомисията.

От асоциацията подчертаха, че напояването за фермерите е дългоочаквано и крайно необходимо за ефективното и устойчиво функциониране на стопанствата, особено в условията на климатични промени. От АЗПБ припомниха как още миналата година МЗХ е дало ясни сигнали, че при втория прием по подмярка 4.1 инвестициите за напояване ще са допустими и фермерите са подготвили своите инвестиции.

Друг важен въпрос, който АЗПБ постави пред ГД АГРИ, е коригирането нивата на референтните цени след приключил прием, което доведе до промяна на финансовата рамка на проектите и риск за цялостното неизпълнение от бенефициентите. (още…)

Read Full Post »

Older Posts »