Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


                                  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

                ПЪРВО ДА ПОЗДРАВИМ  НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД  ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,, ЖИВКО ЖИВКОВ И ДА МУ ПОЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА НОВОТО ПОПРИЩЕ.ВЧЕРА ,15.02.2017ГОД .УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА  ДЪРЖАВЕН ФОНД ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,,ИЗБРА  ДОСЕГАШНИЯТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ФОНДА С РЕСОР ,,ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ,, И ,,ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,,Г-Н ЖИВКОВ ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР С КОЕТО СЕ ПОЛУЧИ НОРМАЛНА ПРИЕМСТВЕНОСТ КАКТО ПОИСКАХА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СРЕЩАТА  ИМ С ПРЕМИЕРА ГЕРДЖИКОВ.

                В първото си интервю като изпълнителен директор на ДФЗ  на 16-ти февруари, Живков заяви,че плащанията за необлагодетелстваните райони ще се прехвърли за месец март.Така дългоочакваните компесаторни плащания по подмерки 13.1 и 13.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 отиват в месец март вместо края на февруари както беше обявено в индикативния график на М З Х .Едва на 20.02.2017 ДФЗ ще бъде готов и с новия индикативен график за Директните плащания на 2016год .Очакваме и промяна на графиците за отваряне на мерките за прием за 2017год.    

                 На 15-ти февруари т.е.вчера, изтече срокът за регистрация на правното основание за владеене и ползване на земеделските земи.В този срок излязоха на сайта на ДФЗ ,макар и със закъснение, РАЗЯСНЕНИЯ на МЗХ за изискванията при подаване на заявления за Директни плащания на площ за кампания 2017год.

                 РАЗЯСНЕНИЯТА  ВКЛЮЧВАТ:

                1.Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявлението за Директни плащания 2017?

                Подаването на заявлението ще започне от 1-ви март и продължава до 15-ти май,като посочването на земеделските площи може да се извърши в общинската служба по земеделие по един от следните начини:

                -По местонахождение на земеделския имот;

                -По постоянен адрес на физическите лица :

                -По адрес на управление на кандидата,фирмата или ЕТ

                 Във вече подаденото заявление до 15-ти май,може да се правят корекции до 31май вкл.

                 След 15 май,в продължение на 25 календарни дни,кандидатите могат да подават заявления за подпомагане като за всеки просрочен ден се намалява одобрената субсидия с 1%

                 2.Кой може да подаде заявление за подпомагане?

                За да подаде заявление земеделският стопанин следва:

               -Да е регистриран земеделски стопанин;

               -Да е действително ползвател на площите или обекта който ще посочи за ползване :

               -Да стопанисва площите чрез подходяща агротехническа обработка,съобразена с начина на трайно ползване:

               -Към датата  на Заявяването за подпомагане площите трябва да са приведени в състояние съгласно Наредба 2.:

               -Да са регистрирали правното основание за ползване на земята до 15-ти февруари

              .Регистрацията като земеделски стопани се извършва от Областните дирекции ,,Земеделие,,по постоянен адрес на физическото лице,ЕТ или адреса на управление на фирмата въз основа на анкетни карти и формуляри заверени от Общинската служба по земеделие по местонахождение на земеделския имот.

                       .следва….

гр.София                     От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

16.02.2017

Read Full Post »


                                      УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

                                    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ- ЧЛЕНОВЕ НА ТК КОПРИНА,

                 ОЩЕ  НЕПОЛУЧИЛИ  СУБСИДИИТЕ ЗА  2016ГОДИНА, ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОБЪРЗАМЕ С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА  ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017ГОДИНА. ДА,ВСЕ ОЩЕ ИМА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ПЪРВИТЕ 19,60ЛЕВА/ДКА  СУБСИДИИ 2016,А 100 % НЕ СА ПОЛУЧИЛИ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО  ПЛАЩАНЕ,КОЕТО Е ДОБАВКА КЪМ ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2016.НО ТЕЧЕ  И СРОК ЗА СУБСИДИИ   2017 И ТОВА Е 15-ТИ ФЕВРУАРИ,КОГАТО ВСЕКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ .КАНДИДАТСТВАЩ  ПО СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В СЛУЖБАТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ИМОТ.ПЛОЩИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО КАМПАНИЯ 2017 ЩЕ СЕ ЗАЯВЯВАТ САМО АКО ИМА РЕГИСТРИРАНО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.

Кои са документите които трябва да регистрираме за да докажем правното основание за ползване на земеделските площи?

                 -решение за възстановяване на  собственост или нотариален акт;

                -договор за наем или аренда,споразумение по чл.37″а“ от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.Правното основание е и разрешителното за паша.

В  д.в. 13/07.02.2017год. са обнародвани измененията и допълненията в ЗСПЗЗ с които се дава възможност за създаване на масиви за ползване на пасища,мери и ливади,а така също за трайни насаждения.Обръщаме Ви внимание,че и тук има срокове:

               -28 февруари 2017год. е срокът за регистрация на заявление за участие в споразуменията за ползване на пасища мери и ливади.Споразуменията се одобряват до 30 април 2017год

               .-до 20-ти февруари 2017год.се подава декларация и заявление за създаване на масиви за трайни насаждения.Тук срокът за сключване на споразумение по чл.37″в“.ал.2 и разпределение за ползване на масивите в землището,се издават до 5-ти април 2017гпд.Заповедта се обявява до 10-ти април 2017год.

                -Земеделските имоти,държавна и общинска собственост може да се регистрират  до 9 юн 2017год.,ако е започнала процедурата за ползване преди 15.02.2017год.

                 Обещахме да анализираме двугодишния доклад на министър Танева, а се сблъскахме много бързо с неудачите и грешките им.В Министерството на земеделието и храните ври и кипи,всички браншове     искат срещи с новото ръководство за помощ,защото секторите загиват.И грешките и лъжите на ДФЗ и министър Танева излязоха.От 925 проекти по мярката за общините оценени от ДФЗ, има подадени 200жалби, които в момента спешно се разглеждат от нова комисия оценители.Това накара зам.министър доц.д р Светла Янчева да свика днес среща между екипа на Дирекция ,,Развитие на селските райони,, и ДФЗ  начело със замдиректор Атидже Вели ,за да обсъдят актуални въпроси и синхронизиране работата на двете ведомства,,

                      ,,Най- важно е да има обективни правила и прозрачни процедури, за да няма съмнения и напрежение сред хората и плащанията към земеделските производители да се извършват стриктно  и в срок,за да започне спокойно активният селскостопански сезон 2017год.“-заяви на срещата доц.Янчева.

                      Нека Ви запознаем и с добра новина, която дойде от Икономическия форум за България открит в Германия по време на официалното посещение  на българския президент г н  Радев.Министрите на икономиката на Република България и Федерална Република Германия са постигнали съгласие да работят за по тясно сътрудничество  между малкия и средния бизнес и между ,,стартъп ,,общностите на двете страни.За сведение в първото си интервю министър Седларски говори за бъдещето на икономиката ни и бързото развитие на новосъздавани фирми т.н.стартъп.Българкият министър е успял да убеди ръководството на Асоциацията на германските стартъпове и Федералната асоциация на малкия и среден бизнес да започнат стъпки за Меморандум за сътрудничество с българските си колеги.За първи път ние заговорихме за гръбнака на немската икономика в нашия сайт,а именно малкия и средния бизнес след като се върнахме от текстилното изложение в Мюнхен.В Германия Асоциацията на малкия и средния бизнес  е н ай голямата доброволна организация с над 50 000 малки и средни предприятия и със свои представителства в над 27 страни по света.За радост на малкия бизнес в България ,вчера ръководството на Федералната асоциация е декларирала желание да открие нейно представителство в страната ни и нейни членове да участват в бизнес форума в София през месец април.Днес  Президентът Радев ,на своята страница,написа ,че ни чака голям бизнес форум през април 2017   s международна конференция WEBH FESTIVAL 2017.

              УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             УВАЖАВАМЕ МНЕНИЯТА И ВЪПРОСИТЕ КОИТО ЗАДАВАТЕ  Н А САЙТА  НИ.

ОЧАКВАЙТЕ ОТГОВОРИТЕ НА ЕКИПА НИ.

гр.София

08.02.2017

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

 ПРИЗНАВАМЕ,ЧЕ ТОЗИ МАТЕРИАЛ БЕШЕ ПОДГОТВЯН МИНАЛАТА СЕДМИЦА

И ПОСВЕТЕН НА  ,,ОТЧЕТ  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО  09.2014-01.2017″ В БЪЛГАРИЯ,

КАЧЕН НА САЙТА НА МЗХ В  ПОСЛЕДНИЯ РАБОТЕН ДЕН НА  КАБИНЕТА  НА

 МИНИСТЪР  ТАНЕВА.ЩЕ МУ ОБЪРНЕМ ПОДОБАВАЩО ВНИМАНИЕ ,ЗАЩОТО

ЦЕЛИ ДВЕ ГОДИНИ СЕ ОТНАСЯХМЕ С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА,ОЧАКВАХМЕ

СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА  ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ,А НЕ ДЕЛЕНЕ НА НАШИ И ВАШИ!

                     Но най- напред  да поздравим новият ни министър проф.Христо Бозуков за смелостта да стане служебен ръководител на мегаведомството с над триста браншови организации,с много скрити проблеми,с недадени  300 000 000 лева директни плащания на 11800 земеделски производители/ една трета от правоимащите/ ,с много проблеми в променените Наредби по подмярка 4.1 и 4.2.и Закона за земите..и да му пожелаем решителност, политическа независимост и издръжливост за да върне вярата на земеделските производители в държавността.Вярваме Ви господин министър,че трудно се намират експерти политически необвързани за Ваши заместници.В първото си интервю министър Бозуков сподели още,че на бюрото му стоят искания за спешна среща на над 90 браншови организации.Запитан какво очаква от ревизията в министерството,той бе категоричен:“Подозирам,че ще излезе….грешки,вероятно грешки ще има,въпросът е да се види да ли са умишлени или не и да ли могат да бъдат поправени“ и добави:

                   „Земеделските производители са моя коректив и аз ще се съобразявам с техните резонни искания,,До тук добре звучи,но времето няма да му стигне,но освен фактора време ,има още една трудност липсва законодателен орган,който да промени творенията на бившия кабинет.Самият министър казва,че промени зависещи от Народното събрание,ще трябва да почакат.И да дадем пример с приетите  в последния работен ден на депутатите,промени на второ четене на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Още в 9,30 часа на 26.01.2017год.депутатите гласуваха на тъгъдък следните изменения и допълнения :

                -Отпада  забраната за сключване на споразумения за ползване на пасища,ливади и трайни насъждения,които са ,, бели петна,

                -Въвежда се нов ред при сключване на договорите за аренда.Според пар.4 в заключителните разпоредби,ползвателят има право на такъв договор,ако другата страна се представлява от собственика или съсобствениците притежаващи над 50% собственост на нивите.Тази поправка накара един пловдивски фермер да се обърне с отворено писмо към президента Радев:“Господин Президент,моля Ви,наложете вето на Закона за земята“.Позаинтересувахме се кой е вносителят на тази промяна в последния момент и ще се учудите-депутатката от ГЕРБ от Сливен-свързана с ,,Мелинвест,,Мария Белова…..

                – Излезе и Справка за допустимост за подпомагане на площ на сайта на ДФЗ Разплащателна агенция  на 27.01.2017год.т.е в последния работен  ден на кабинета Танева.Първо тези земеделски стопани бяха лишени от директни  плащания декември 2016год.като бе изтъкнато,че причината е в МЗХ закъсняло заснемане,сега се появиха познатите ,,площи попадащи изцяло или частично в обхвата на специал.слой,

                 Колеги,тъй като срокът за възражения е до 10.02.2017,влезте в сайта на ДФЗ в системата за Индувидуална справка,направете справката си,изтеглете възражението и го попълнете.Така направен образецът се подава в Областна дирекция ,,Земеделие,, до 10-ти февруари 2017год.

                 Пред  нас е отчетът на стария кабинет за двугодишния период на управление на земеделието.

                ,,Двете години от управлението на Правителството за стабилно развитие на България показаха силната воля и решителност за бързо и ефикасно решаване на натрупаните през годините проблеми и прилагане на политики за ускоряване на аграрния отрасъл,в съответствие със заложените основни политически приоритети в неговата управленска програма.Изведохме като приоритет балансираното секторно и структурно развитие на земеделието,на конкурентноспособността и подобряване на пазарните позиции на българските земеделски производители,гарантиране високо ниво на човешкото здраве и интересите на потребителите..,,така започва отчет ЗЕМЕДЕЛИЕ

                Кое от това е истина и кое лъжа,колко пъти се променя списъкът на чуствителните сектори и в чии интерес,защо над 90%от субсидиите отидоха в шепа едри земевладелци,защо три пъти се променя ПРСР 2014-2020 и Наредбите към 4.1.и 4.2 ,следете в нашия анализ…

                 Материалът е подготвен от Екип на Текстилен  Клъстер Коприна

30.01.2017год.

Read Full Post »


ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ  !

СЪРДЕЧНО  ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕКРАСНИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ

ПОЖЕЛАНИЯ И ПОСЛАНИЯ.И НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ,ЧЕ НОВАТА  2017 ГОДИНА ЩЕ Е

МИРНА,БЛАГОДАТНА,УСПЕШНА И ПАРИЧНА ЗА  ВСИЧКИ БЪЛГАРИ !

                            ИЗПРАТИХМЕ 2016 ГОДИНА В ИСТОРИЯТА,НО ПРЕДИ ДА ЗАТВОРИМ И ПОСЛЕДНАТА Й  СТРАНИЦА ПОЖЕЛАХМЕ НЕ ДА СЕ ОТЧИТАМЕ ,А ДА СИ ПРИПОМНИМ КАКВА ГОДИНА БЕ ЗА НАС 2016.И СЕ ПОЛУЧИ НЕЩО ИНТЕРЕСНО.ВИЖТЕ…… (още…)

Read Full Post »


               У В А Ж А Е М И    Ч Л Е Н О В Е

                НА  ТЕКСТИЛЕН   КЛЪСТЕР   КОПРИНА,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

ЗАПОЧВАМЕ С АКТУАЛНИТЕ  АГРОНОВИНИ  МАКАР,ЧЕ ТЕ СА ДОСТА ОСКЪДНИ.

                   Приключи приемът по подмярка 4.1″Инвестиции  в земеделски стопанства“ и както очаквахме напливът последните дни бе голям.Постъпили са  3166 проекта при възможност  на три  един да бъде одобрен,поради ограничения бюджет.Интересно е това,че 2926 проекта са от новия прием,а 240 са прехвърлени от първия прием.Бюджетът на мярката  е 237 милиона евро,а заявената субсидия е 1 404 535 000лева.Това  налага предварителен подбор,като оценяването ще се извърши от специалистите на ДФЗ. (още…)

Read Full Post »


                  У  В А Ж А Е М И     К О Л Е Г И .

             САМО ДЕСЕТ ДНИ НИ ДЕЛЯТ ОТ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ, КОИТО ЗНАЕМ,ЧЕ ВСИЧКИ ЧАКАМЕ С РАДОСТ И ДОВОЛСТВО-С РАДОСТ, ЗАЩОТО ЩЕ БЪДЕМ СЪС СЕМЕЙСТВАТА СИ И ЩЕ ПРАЗНУВАМЕ;С ДОВОЛСТВО ,ЗАЩОТО ПРИКЛЮЧВАМЕ ОЩЕ ЕДНА ДОБРА ГОДИНА!НО ТО ТОГАВА ЩЕ СИ ПОГОВОРИМ ОЩЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И КООПЕРАТИВИ ИЛИ КООПЕРАЦИИ.НАДЯВАМЕ СЕ,ЧЕ ХАРЕСАХТЕ РАЗКАЗА НИ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ МЛЕЧНИ КООПЕРАТИВИ,КОИТО ИЗВЕДОХА  МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА САЩ НА СВЕТОВНО НИВО ПО ПРОДАЖБИ И КАЧЕСТВО.ТАМ СЕ ГОВОРЕШЕ,ЧЕ ТЕХНИЯТ УСПЕХ СЕ ДЪЛЖИ НА ТОВА ,ЧЕ ИМАТ ЗАКОН НА 90 ГОДИНИ ,КОГОТО НИКОЙ УПРАВЛЯВАШ НЕ Е МОГЪЛ ДА ГЪТНЕ,НЕ ЧЕ НЕ СА ИСКАЛИ. (още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

ПОЗВОЛЕТЕ  НИ ПЪРВО ДА ВИ ПОЗДРАВИМ С ДНЕШНИЯ  ПРАВОСЛАВЕН

ПРАЗНИК -ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО  И МЛАДЕЖ!МОЖЕ БИ,НЕ СЛУЧАЙНО

ИЗБРАХМЕ  21-ВИ  НОЕМВРИ 2016 ,ЗА ДА СПОДЕЛИМ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В ДАНИЯ-ЕДНА

ТИПИЧНО ЗЕМЕДЕЛСКА СТРАНА,В КОЯТО МОЖЕ ДА УСЕТИШ И АРОМАТА  НА ОБОРСКИ ТОР В

МАЛКИТЕ  ГРАДЧЕТА ,ДА ВИДИШ  СТАДА САМИ ДА ПАСЯТ ОГРАДЕНИ С  ЕЛЕКТРОНЕН

ПАСТИР,СЪСЕДИ БЕЗ ОГРАДИ И ЗИДОВЕ КАКТО В БЪЛГАРИЯ,А МАЛКИ ДВОРЧЕТА С ЖИВ

ПЛЕТ,ЦВЕТНИ ГРАДИНКИ И СТРЪКЧЕ „ЧЕРИ“;НО  ИЗБРАХМЕ И ДА ВИ ОТГОВОРИМ НА

МНОГОБРОЙНИТЕ ВЪПРОСИ  Н А  САЙТА НИ  ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИЯ ПРИЕМ

/ДО 7.12.2016ГОД./ А ПОДМЯРКА 4.1. И ЗАЕДНО ДА ПРАЗНУВАМЕ  ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО

СЕМЕЙСТВО.

                        МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,

                         Днешният ден ни учи,че ако не почувстваме връзката между нас и прародителите ни и земята на която сме родени,ако  не си спомняме за притчите на нашите баби,за топлите думи и погачи на трапезата и чашата вино която  баба подаваше  на дядо с  думите  „Да е задружно нашето семейство,да е здрав нашият дом,да се множи в радост и любов“.А спомняте ли си за притчата която ни разказваха на този ден за двойката щъркели които всяка година се завръщаха в своето семейно гнездо н а село, прелетяли хиляди километри от далечни страни,за да отгледат своите  малки,да ги научат да летят по пътя на родителите си.Толкова е просто и толкова красиво!Колко мъдрост е имало  в предците ни!Те не ни задържаха при себе си ,а ни пуснаха като щъркелчетата по света,но преди това се опитаха да ни предадат  една ценностна система,тяхната,която искрено се надяваха да предадем на децата си:вяра в доброто,любов към ближния и родината,здрава семейна връзка.  И колко е простичко -еди н обикновен ден-21.11.фамилията се събира около трапезата на чаша вино и вкусна погача  ,весели се,реди спомен и гласи следващите семейни празници .Да не забравим,че днешният ден е православен празник,нарича се още „Въведение Богородично „,но и ден в който българинът гадае за времето през идущата година.Ако времето а днешния ден е топло и слънчево,зимата ще е люта,лятото ще е сухо,а плодородието-слабо.Ако вали дъжд или сняг,зимата ще е снежна,а реколтата богата.

                     И така ще започнем с въпросите които се повтарят по подмярка 4.1 /

                      Въпрос:Необходимо ли е анкетните формуляри от анкетните карти да бъдат пререгистрирани за стопанската 2016-2017год.

                      Отговор:Да,кандидатите по подмярка 4.1 трябва да имат актуална  регистрация към момента а кандидатстване

                       Въпрос:В чл.7,ал.2 са дадени 3 възможности за доказване на мин.8000евро Спо,а именно:

1.регистрация на обработената от кандидата земя и отглежданите животни в интеграционната система за администратиране и контрол и декларация за изчисляване на минималния стандартен обем.СПО на стопанството през текущата  стопанска година се определя към момента на кандидатстването.

2.документ за собственост или ползване на земята или зароведи по чл.37,ал.4 и 10,12 от  Закона за собствеостта и ползването на земята,която участва при изчисляване на СПО и декларация по образец за изчисляван е на мин Спо на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване/;или

3.анкетните формуляри от анкетната карта на земеделския стопанин,издадени по реда на Наредбата и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските стопани и поддържането на земеделския регистър

Отрговор:Изискванията за доказване на мин.СПО се посочва в чл.8,ал.2 от Наредба9/2015,допълнена от 30.09.2016год.,В случая кадидатите следва да представят декларация по образец за изчисляване на мин.СПО на стопанството за текущата стопанска година към момента на кандидатстване.

Въпрос:Ще се прилага ли Параграф 28 и 38 от заключителните разпоредби на променената Наредба 9

Отговор:Не

Въпрос:……..следва

     гр.София            Екип а ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА                                 

Read Full Post »

Older Posts »