Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


       prsr   УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

       ДНЕШНАТА ТЕМА Е ПОСВЕТЕНА НА МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФЕРМЕРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ.ПОВОД ЗА ТОВА Е ИЗЛЕЗЛИЯТ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО  В СТРАНИТЕ ОТ ЕС , ГРИЖИТЕ ЗА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ  И  ПОДКРЕПАТА КЪМ ТЯХ В РАМКИТЕ НА НОВАТА ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

А сега фактите на доклада:едва 6%  са младите фермери в Европейския съюз.За периода  2014-2020  Европейската Комисия е планувала общо 150 000 млади фермери да получат финансова подкрепа по инвестиционни проекти Ако разделим на годините в периода ще се получи по 21 500 млади фермери на година общо от всички страни членки на Европейския съюз.Имайки в предвид тези цифри,нищо чудно защо толкоз малко проекти по мярка  6.1.“…млад фермер“   за  първи прием на новия програмен период  бяха рамкирани-само 1400проекта от 2680 подадени.Както вървят нещата в ДФЗ и 2015година ще мине без да има финансово плащане за подмярка 6.1. т.е втора година от новия програмен период без финансови средства за младите фермери.И да продължим с фактите,този път за подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ където също има проекти на млади фермери.Истината е тази,че от юни 2015 год до сега кандидатстващите по подмярката/4.1./ чакат за одобрение и подписването на договорите.Лошото е,че младите фермери за да направят 8 000евро СПО на своето стопанство са взели пари назаем или са лизинговали овощните фиданки,както черничките;засадили са градините,но нямат средства да продължат.За едно младите хора са прави,че нямат сили повече да чакат,а и  зимата тропа на портите им!

Ползвайки Вашите коментари на сайта ни описахме до тук картината,но сега ще Ви подскажем ,че има още една нова програма за младите фермери и предприемачи в рамките на Европейския съюз в периода 2015-2020 и тя се казва „ЕРАЗМУС“.

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони-Фил Хогън-препоръча на всяка страна членка да постави като приоритет подпомагането на младите фермери в новия програмен период 2014-2020,като посочи,че една от мерките е 25 %увеличение на субсидиите при директните плащания на земя.Но по неговите думи тази подкрепа е недостатъчна,при това се получава не навреме/пример в България субсидиите се изплащат на следващата година !/

  И така да продължим с доклада на Европейската  Комисия в който се посочва,че младите фермери са допустими бенефиценти за финансово подпомагане и по новата европейска програма „ЕРАЗМУС“ за младите предприемачи.И ще спрем дотук за да дадем думата на консултантите.Днес Ви уведомяваме,че работим с няколко консултантски къщи,но помагаме и на Вашите консултанти.В този програмен период  /на 2015/ ние не отказахме нито оферти ,нито договори за изкупуване на пашкули на колеги които имаха готови бизнес проекти по мярка 4.1.

Read Full Post »


                        

 БГ_Cover_all_Silk worms_0040           У В А Ж А Е М И     К О Л Е Г И   !

ПРИЯТЕЛИ,ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР

К О П Р И Н А,

С НАЙ-ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС СЕ ОБРЪЩАМЕ В ДНЕШНИЯ ДЕН,ЗАЩОТО ОТНОВО ПРАЗНУВАМЕ ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЛЪСТЕРНАТА НИ МРЕЖА!

НЯМА КАК ДА НЕ БЛАГОДАРИМ НА ПЪРВИТЕ СЪЗДАТЕЛИ -ОСЕМТЕ СМЕЛЧАЦИ:ИНЖ.КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ,ЦВЕТАН НЕЛОВ,ИНЖ.АНГЕЛ КОЗАРЕВ,ДОЦ.МАРЯНА ЧАКЪРОВА,ИНЖ.ДОБРИ МАРИНОВ,ДОБРИН ИВАНОВ,ИНЖ.МИЛА ДИМИТРОВА,СПАС КОЗАРЕВ. (още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

КАКТО ВИ ИНФОРМИРАХМЕ В ПРЕДНИЯ МАТЕРИАЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПУБЛИКУВАМЕ ДНЕШНИЯТ МАТЕРИАЛ. (още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

   УВАЖАЕМИ   ЧЛЕНОВЕ  НА  Т К КОПРИНА,

             ДНЕС ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ИНТЕРВЮТО НА ПРЕЗИДЕНТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ХОЛДИНГ ТЕКСТИЛЕН  КЛЪСТЕР КОПРИНА“ АД ИНЖ.МИЛА ДИМИТРОВА ЗА СПИСАНИЕ АГРОЗОНА.

  АВТОР: АНЕТА  СТЕФАНОВА

       “ Много млади фермери желаят да инвестират средства в добив на су­ровина за коприна. Пазари има.“ „Всеки, който види българската коприна, казва: „Това е нещо много красиво. Къде се произвежда?“, разказва Мила Димитрова. Също толкова удивена е самата тя, ко­гато през 2002 г, вижда мостри на естествена българска коприна. Разбира, че няма нещо по-качествено, по-кра­сиво и по-фино от нея. Тогава се ражда и мотото „По-красива е само мечтата“, разказва Мила. За съжаление, въпреки историческата слава, днес няма нито едно пред­приятие, което да произвежда естествена коприна у нас. България е била лидер в Европа Още по време на турското робство тъкани от българ­ските земи са доставяни в Истанбул. Преди 1990 г. Бъл­гария е била най-големият производител на естествена коприна в Европа и четвърта в света, благодарение на тогавашната държавна политика. 80% от коприната се е изнасяла в чужбина като тъкани, а от останалото коли­чество у нас са се произвеждали прекрасни облекла. Slide1 През пролетта Мила Димитрова получи втори мандат като президент и изпълнителен директор на холдинг „Текстилен клъстер Коприна“ АД. Преди това тя е била директор на ру­сенското предприятие „Дунавска коприна“. С промените обаче 28 предприятия, изкупуващи пашкули, са ликвидирани. В следствие на това само след 2-3 годи­ни спира и отглеждането на копринени буби. „В момента всички предприятия, които са произвеждали естествена коприна у нас, са ликвидирани“, констатира със съжале­ние Мила Димитрова. (още…)

Read Full Post »


            prsr      ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ !

ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИМ С ПРОЕКТОНАРЕДБАТА ПО ПОДМЯРКА 4.2.НИ СЕ ИСКА ДА ВИ ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ НА ДВА ХУБАВИ МОМЕНТА В НЕЯ,ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА БУБОПРОИЗВОДСТВОТО.

ЗА  ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КОИТО ИСКАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКАТА С ОТГЛЕЖДАНЕ НА БУБИ,ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ,ЧЕ СТОПАНСТВОТО ТРЯБВА ДА ИМА 8000ЕВРО  С П О /АКО Е САМО ЧЕРНИЦИ  ТО ТЕ ТРЯБВА ДА СА 17ДКА/ И ДА СА РЕГИСТРИРАНИ  КАТО  ЗП  ЗА 2015ГОДИНА.ПРОЕКТЪТ ВИ ДА Е НАСОЧЕН КЪМ ПРЕРАБОТКА НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ/ПОВТАРЯМЕ,ЧЕ БУБИТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА ЖИВОТНИТЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ 5/.И ОЩЕ НЕЩО ОТДАВНА ЧАКАХМЕ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ПРИОРИТЕТИТЕ НА СТРАНАТА НИ.АКО СТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЪВ:

ВИДИНСКА,МОНТАНСКА,ВРАЧАНСКА,ПЛЕВЕНСКА И ЛОВЕШКА

ОБЛАСТ,ТО ВИЕ ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО 10 ИЛИ 5ТОЧКИ КЪМ ВАШИЯ  ПРОЕКТ !

                   ПРИОРИТЕТИ ПО ПОДМЯРКА 4.2.СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА:

     1.Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни за подпомагане сектори за страната/Приложение 5 към чл.28,ал.1 -бубите са включени като кутии бубено семе/;

      2.Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;

      3.Проекти с инвестиции за постигане стандартите на Европейския Съюз,подпомагани по мярката,вкл. и такива за намаляване емисиите при производство на енергия от биомаса;

     4.Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;

      5.Проекти с инвестиции за насърчаванв на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и преработвателните предприятия/ субсидиите на пашкулите ще зависят от отгледаните кутии и предадените кг на преработвателното предприятие  !.

       6.Проекти които осигуряват устойчива заетост на територията на селските райони/приложение списък на селските райони в България/;

       7.Проекти изпълнявани в Северозападна България:ВИДИН,МОНТАНА,ВРАЦА,ПЛЕВЕН,ЛОВЕЧ

                               ФИНАНСОВИ   УСЛОВИЯ

       Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти за микро,малки или средни предприятия,а за проекти представени от големи предприятия финансовата помощ е в рамер на 40% от общодопустимите разходи.

       Минимален размер на общите допустими разходи за 1 проект е левовата равностойност на 15 000евро,а максималният вкл.и интегрирани проекти за 1 кандидат е левовата равностойност на 3 000 000евро.

        Максималният размер на разходите за проекти за колективни инвестиции представени от групи или организации на производители за целия програмен период за 1кандидат също е левовата равностойност на 3 000 000евро.Този максимален размер се отнася и за общата стойност на проект на предприятия партнъори или свързани предприятия.

        УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

        финансовата част на подмярката ще бъде тема на следващ материал.Там ще видим какви са изискванията за банкови гаранции дори при 25%авансово плащане. 

От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

13.10.2015год.

           

Read Full Post »


 ТЪРГОВЕТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЕЗЩЕТЯВАТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БОНОВЕ УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН

КЛЪСТЕР КОПРИНА,

      УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ЩЕ ЗАПОЧНЕМ С ЕДНО „БЛАГОДАРЯ ЗА ГОСТОПРИЕМСТВОТО“ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАН ФУРАЖ В БЪЛГАРИЯ“ Г-Н  АТАНАС  ДАРДЖИКОВ.НА  1-ВИ ОКТОМВРИ 2015ГОД. ПО ПОКАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА  ,СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА  НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СД  НА ХОЛДИНГ ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА ИНЖ. М.ДИМИТРОВА,ТЪРГОВСКИЯ ДИРЕКТОР Г-Н МАНЧЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СПКФ ИНЖ.ДАРДЖИКОВ. ТЕМА НА ДЕЛОВИТЕ РАЗГОВОРИ БЕ ПОСТАВЯНЕ НАЧАЛОТО НА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ДВАТА ЗЕМЕДЕЛСКИ БРАНША И СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА 2016ГОД.

Инж.Дарджиков подари на екипа ни новото издание на „Фуражи и хранене“ и списание „Агрозона“ в което за наша изненада имаше интервю за бубарството „БУБАРСТВОТО-МИСИЯ ВЪЗМОЖНА“ И ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „За здравето на хората и качеството на комбинираните фуражи“ която ще се проведе от 21 до 23 октомври 2015год. в гранд хотел „Казанлък“гр.Казанлък.Времето за подготовка за участие е малко и затова приехме да организираме съвместна международна конференция през м.февруари 2016год. ,където да включим и темата“Новите възможности за финансиране на секторите бубарство и производство на фураж по мярка 4.2. от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020год.“ с консултанти от“Интер Консулт Груп“ ООД -София.

Двамата председатели взаимно се информираха за  работата на Съюза на производителите на комбиниран фураж и Текстилен Клъстер Коприна.Г-жа М.Димитрова  информира,че Клъстерът усилено търси втори култури и дейности които да запълнят 12месечния  годишен период на работа на фермерите с което нормата на печалба на фамилните ферми  за пашкули значително нараства.

                      РАНО Е ДА ЗАСАЖДАТЕ ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ !/из нашата поща/

                       След седмица температурите ще спаднат драстично и е възможно да падне и първият сняг.Възможно е и да не падне,но температурите ще спаднат драстично.Очакваме да започне и листопадът и след това да се подготвим за вадене на младите фиданки и съответно да започне засаждането им в новите градини.Така отговорихме на въпросите Ви кога ще започне есенното засаждане на черниците.След 15 октомври  2015 времето е подходящо да обработите земята,да наторите,да оразмерите и да започнете саденето.В регионите където времето е дъждовно и не може да се извършва полска работа,ще се наложи да изчакате да поизсъхне и да садите и през ноември.Държим да Ви кажем,че времето е непостоянно и всеки хубав ден трябва да се използва.Не трябва да садите в сняг,в мраз,в дупки с вода,ще унищожите корените на младите фиданки и самите фиданки.Нашата практика показва,че най-добрата агротехника е :ние да вадим фиданките  и Вие на следващия ден да започнете саденето.

          Отново Ви потвърждаваме,че може да избирате броя черници на 1дка,той зависи от формировката и от това как ще обработвате градината.Ние Ви съветваме при добър финансов ресурс за черници да сгъстите  броя фиданки на 1дка,/3,00м,  2,40м ,2,20 м междуредово/ ,така ще получите по-голямо количество листна маса и ще достигнете над 5 кутии буби от 1 дка.Но ще трябва по-добро поддържане на черниците и добра механизация.Тогава броя фиданки са над 400 за 1 дка.

           РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСАЦИЯТА НА ПОДМЯРКА 4.1.

           Излязоха резултатите от класацията по мярка 4.1 и те са:18% от заявленията ще получат финансово подпомагане.За наша радост между класираните два проекта са бубарство и още нещо и между младите фермери по подмярка 6.1. имаме два проекта ,а по 121 един.Цитираме Ви тези цифри защото те говорят,че бубарството вече се нарежда между земеделските отрасли с приоритет.Колеги,не е късно да се подготвите за кандидатстване по мярка 4.2. и мярка 4,1,времето е подходящо да посадите сега 17-те дка черничева градина и от  8000 евро СПО да започнете.Ако в момента сте финансово затруднени,имате възможност да лизинговате черниците и да успеете.До момента всички които създадоха фамилните градини са кандидати за финансово подпомагане от европейските фондове.

         „ПРОМЕНЯМЕ МОДЕЛА НА СУБСИДИИ ЗА ДА ИМА ЗА ПОВЕЧЕ ФЕРМЕРИ“-МИНИСТЪР  ТАНЕВА

         Темата която ни вълнува тази седмица е да ли ще се намали субсидирането по мярка 4.1.Този въпрос зададе на министър Танева журналистът Тихомир Тончев и още нещо :

        „Да ли 6 милиона евро са достатъчно пари за да спрат кризата в млечния сектор в България ?-попита журналистът.

        „Тези 6милиона евро  представляват 1,4 % от общия европейски пакет/420 милиона евро/,а България произвежда 0,6 % от суровото мляко в Европа т.е.подкрепата е два пъти по-голяма от дела ни.Да припомним,че през пролетта Българското правителство отпусна „де минимис“ около 27 милиона лева за млечния сектор.За разпределението на тези 6 милиона евро има три варианта,но най-добрият е този който се основава на документи,които доказват продажбата на мляко.Фермерите винаги са настоявали субсидиите да се дават на литър мляко,а не на животно..За пръв път подходът ще е смесен-по равно на глава животно и на литър продадено мляко,което ще се удостоверява с документи,но това е за подкрепата на млечното говедовъдство.За млечното овцевъдство и козевъдство вероятно подходът ще е само на глава животно.“

       „Наскоро от кампанията за сивата икономика на КРИБ и КНСБ стана ясно,че селското стопанство е сред тези с най-голям дял на нерегламентирани обороти.“ Министър Танева потвърди,че делът на сивата икономика в земеделието е много голям,защото фискалният контрол на полето е много труден.Но изсветляването ще стане с инструментите за подкрепа т.е. доказан минимален добив от 1 дка

         Запитана за резултатите от първия прием на подмярка4.1 от Новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020,министър Танева коментира,че интересът към мярката е огромен,а земеделските стопани имат ясна визия как да развиват своите фермерски стопанства :“Ще бъдат одобрени около 18% от всички заявления.Направихме и промени в Наредбата за следващия прием по мярка 4.1.-премахва се предимството на биологично производство в преход;намалява се интензитета на финансовата помощ и добавките.“

          УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ,

и ние очаккваме с интерес  да излязат одобрените промени на Наредбата за мярка 4.1 за да коментираме с Вас.

гр.София

06.10.2015год.

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ОТНОВО ГОРЕЩИ НОВИНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“,НО ПРЕДИ ТОВА ДА ОТГОВОРИМ НА ВЪПРОСИТЕ ВИ ПОДАДЕНИ НА САЙТА НИ:

         1 ви въпрос:Колко голяма трябва да е градината ни от черници за да кандидатстваме с проект по мярка 4.1. от ПРСР 2014-2020?-втори прием.Можем ли да садим през месец октомври ? (още…)

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 306 other followers